20 resultater
... ved seismiske refraksjonsmålinger langs 4 profiler Sutterøy. grunn av forstyrrelser fra 50 perioder elektriske felter ble seismogrammene ...
... I tilknytning til fundamenteringsproblemer for et høybyg Sluppen var det av interesse å få fastlagt overdekkets mektighet byggetomta. Det ble utført seismisk refraksjonsmåling langs et profil, ...
... søkes bestemt ved seismiske refraksjonsmålinger to lokaliteter. Profilene 1 og 2 ligger omtrent rett nedenfor husene Ødegården, mens profilene 3 og 4 ligger like nedenfor hengebru Aksel ...
... var det ønskelig å få bestemt dypet ned til fast fjell byggetomta. Det ble utført seismske refraksjonsmålinger langs 2 profiler. Seismogrammene ble gode. Målingene tyder dyp varierende fra ca. 10 til ca. 16 meter. Seismiske undersøkelser ...
... Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var ved målinger bakken (isen) å følge opp noen av flyanomaliene som ligger langs ... Ved målingene ble det observert tildels sterke anomalier flere lange magnetiske drag. Resultatene av bakkemålingene samsvarer godt ...
... fjell i tilknytning til et kaiprosjekt. Målingene goregikk vanlig måte. Det ble regisrtert lydhastigheter ca. 1600 m/sek. og ca. 5500 m/sek. i henholdsvis overdekke og fjell. ...
... av kraftutbygging skulle overdekkets mektighet bestemmes en rekke steder. Målingene ble utført etter vanlig seismisk ...
... har sannsynligvis det øverste myrlaget virket absorberende eksplosjonsbølgen. Konklusjonen må derfor bli at resultatene er beheftet med stor usikkerhet. En vil derfor tilrå boring steder hvor det er ønskelig å fastslå fjellets beliggenhet med stor ...
... var det ønskelig å få bestemt overdekkets mektighet en rekke steder. Målingene ble overalt utført etter vanlig seismisk ...
Moxnes, H. P. 0800-3416 324 A Det er gjort forsøk en nøyere beregning av forekomstens lengde, bredde, tykkelse og dyp. Det ...
... Øksnanuten. Det er i alt satt 3 hull med en samlet lengde 120 m. Det gis ingen borlogger eller analyser av malm. Teknisk rapport, ...
... synes entydige. Det ble registrert lydhastigheter ca. 1600 m/sek. og ca. 5000 m/sek. i henholdsvis overdekke og fjell. ...
... 0800-3416 362 Overdekkets mektighet skulle bestemmes tre steder. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. ...
... D) kfr. GM rapport nr. 293. Etter at det var boret ett hull hver av disse lederne fikk GM i oppdrag å foreta videre målinger med henblikk en nøyere kartlegging av leder C's og leder D's utstrekning i sydlig og ...
... samt prøvetaking av forekomstene Suolomaras og Guoikkavarre dypet. Ved Bakkel- varre ble det rekognosert et ca. 14 km2 stort område, ... prøver fra dypet. Det ble i alt boret ca. 380 meter fordelt 5 hull. Magnetisk rekognosering. Diamantboring. Bakkelvarre, Suolomaras ...
... fra fly, kfr. GM Rapport nr. 258. Boringene omfattet 4 hull tilsammen 435 meter. Se også GM Rapport nr. 314 D. Malmgeologiske og ...
... små. Materialet fra Håhellerdalen ble derfor gjennomgått nytt. Videre ble det foretatt ny bearbeidelse av målingene de andre steder ...
... skulle overdekkets mektighet bestemmes langs flere profiler. venstre side av dalføret ser en fjell i dagen og de seismiske målingene ...
... Geofysisk Malmleting over et område med kjente indikasjoner elektriske ledere. Under målingene opptrådte en del feil og forstyrrelser ...
... 0800-3416 263 B Ekvipotensialbildet som ble tegnet grunnlag av potensialmålingene i 1958/59 i området over Hovedmalmens ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.