17 resultater
... 0800-3416 281 Under et sentralt beliggende platå Litlabø var det ønskelig å skaffe seg et best mulig bilde av fjellets beliggenhet med sikte aktuelle byggeprosjekter. I den anledning ble GM engasjert for å utføre ...
... Tilsammen utgjør de målte profiler en lengde ca. 87 km(22,5 20,5 og 44 km) Det ble observert anomalier en rekke steder. Selvpotensialmålinger Reisavann - Storsjøen - ...
... ble utført i forbindelse med pågående diamantboringer forekomsten, jfr. GM Rapport nr. 300 A. Geologiske undersøkelser ...
... 1955 etter at tverrslaget hadde fått sin nåværende lengde vel 1 400 meter, kfr. rapportene 135 C og 157 C. Målingene ble begge ... utlagt i dagen og orientert øst-vest, altså vinkel- rett tverrslagets retning. Den første ble lagt over tverrslagets nordre ende, ...
... 2 hull med samlet lengde 197,70 meter. Boringene foregikk basis av blokkleting og geofysiske målinger. Diamantboringer ...
... Målingene omfattet 22 hull, 14 er boret vertikalt og 8 skrå. Den samlete lengde av hullene er ca. 7 100 meter. Ved tidligere borhullsmålinger nivå 481- omtalt i rapportene nr. 224 og 235 C - disponerte GM målespole ...
... med boringene var å undersøke den kjente kobberforekomst grunnlag av foreliggende geofysiske anomalier. Det ble boret 10 hull av ...
... av kobberforekomstene i Bidjovagge og foregikk basis av forutgående geofysiske målinger. Det ble boret 7 hull med samlet ...
Hillestad, G. 0800-3416 262 B Oppgaven gikk ut å bestemme overdekningens mektighet for å belyse spørsmål i forbindelse ...
... A og B. De nye målingene ble foretatt ut fra kabel utlagt malmens sydside og med vestre elektrode plassert i Dragset Grube. Østre ... Differansekurvene synes å ha gitt sikre anomalier Hovedmalmens fortsettelse mot vest fram til profil 1 600 V, dvs. ca.100 ...
... ble målt magnetisk. Målingene dekker et areal 1,2 km2 I likhet med de elektromagnetiske målinger tyder de magnetiske målinger at nikkelforekomsten er meget liten. Anomaliene over forekomsten er svært ...
... med magnetiske målinger fra fly. Flyhøyden ble holdt 500 fot og profilavstand var 500 meter. Resultatet er gjengitt som ...
... for entydige tolkninger. Dette gjelder i første rekke østsiden av elven. Boringer til fjell i noen punkter skulle dog gi et ...
... observert meget svake indikasjoner. Målingene tyder ikke at sonene fører malm av større mektighet. En sterkere ledende sone ble ... forøvrig ble det kun observert meget svake indikasjoner korte soner. Geofysisk rekognosering Kraftlinjetraseen Skorovas - ...
... skjærgård. Målingene ble foretatt med en flyhøyde 10-12 meter over havoverflaten og langs profiler med ca. 200 meters ...
... i det samme område. Turam- målingene dekker et areal ca. 38 km2. Ved målingene ble det påvist en rekke tildels sterkt ledende ...
... Det ble utført el.magn.kond.målinger (Turam) vanlig måte. Turammålingene ble supplert med selvpotensialmålinger. Ved ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.