21 resultater
... fra Carajavri. Videre omtales befaring av kobberskjerp Nabar og en magnetkisforekomst i Masi. Rapporten omtaler også ... i Reisadalen hvor det foreligger geokjemiske anomalier bly. Når det gjelder befaringen magnetkisforekomsten i Masi henvises forøvrig til T. H. Tan's ...
... Som ledd i prosjekteringen av et større industrianlegg Verdalsøra fikk GM i oppdrag å utføre seismiske dybdebestemmelser i området. Det skulle måles langs 2 profiler henholdsvis 700 og 1300 meter. Oppdragsgiver foretrakk en reduksjon i ... I det undersøkte området har overdekningen en mektighet 100 - 160 meter. Seismiske undersøkelser Verdalsøra Verdal. ...
... blokkleting og geologisk kartlegging i et begrenset område Gæssemaras. For undersøkelsene Gæssemaras henvises til GM Rapport nr. 254 B. Blokkleting og geologisk ...
... bestemme sjøbunn og fjelloverflate langs et profil som man forhånd anså som en rimelig plassering av en bro. Bussesundet er ca. 2500 ... fra sjøbunn til fjell ble bestemt ved seismisk refraksjon vanlig måte. Den resulterende strømhastighet i sundet er betydelig og ...
... Ved Turammålingene ble det ikke observert indikasjoner den kjente forekomst Dette tyder avgjort at dens utstrekning er meget begrenset. I feltet for- øvrig ble det ...
... formål var å klarlegge grunnforholdene med henblikk fundamentering av et påtenkt nybygg ved Østmarka Sykehus. Det ble bestemt ... foretatt etter vanlig refraksjonsmetode langs 3 profiler. grunlag av de seismiske målinger ble det boret i alt 8 hull. Overalt ble ...
... område rundt Løkken. Det ble fløyet med en profilavstand 400 meter og en høyde over bakken 160 meter. Det ble målt magnetisk med et flux-gatemagnetometer og ...
... for jordingspunktet i malmsonen. Det ble observert anomalier malmsonen alle profiler vestover til 1 600V, dvs. til henimot Orkla. Anomaliene ...
... engasjert til å utføre seismiske målinger med sikte å fastlegge overdekkets mektighet en rekke steder. 1. Tunnelutslag Namsvatn 33 4313 72047, 2. Tunnelutslag ...
... målinger i området. Det ble målt i alt 10 profiler østbredden av Pasvikelva. Profilene 1 - 6 ble målt i 1958 og profilene 7 ...
... G. F. 0800-3416 224, 235 C Hullene er boret den såkalte Vestmalmen - Hovedmalmens fortsettelse mot vest. Målingene ...
... skulle nå suppleres. Det ble foretatt refraksjonsmålinger vanlig måte langs en rekke profiler. Det ble reistrert løsmasse med ...
... klarlegging av fjellets beliggenhet i det aktuelle område begge sider av den gamle dammen. Det ble målt etter vanlig seismisk ...
... Sagli, F. 0800-3416 265 Boringene ble foretatt grunnlag av resultatene fra tidligere elektromagnetiske målinger, jfr. GM ...
... ble boret 23 meter jord og 66,85 meter fjell fordelt 3 hull. Ved Tunnsjøelv ble det utført supplerende boringer, jfr. rapport ...
... I to områder hvor det foreligger geokjemiske anomalier Pb, Co og Ni bør det foretas nøyere undersøkelser. Se forøvrig NGU ...
... vurdering av helleforekomster som kommunen planlegger drift . Bergartene i området er gneiser av forskjellig opprinnelse. ...
... ble derfor besluttet å utføre en mer detaljert blokkleting Gæssemaras. Det ble funnet i alt 127 blokker. Parallelt med blokkletingen ...
... blokkleting og diamantboring. Boringene ble foretatt grunnlag av de geofysiske anomalier og de erfaringer som var høstet i ...
... seismiske målinger og påvise eventuelle sprekker i fjell stedene: Tunnsjødal Kraftstasjon, Bekkadal, Tunnsjøelv og Tunnsjø ...
... Også sonene i Bidjovagge Vest I fortsetter mot syd, men noe større dyp. I feltet ved Suovrarappat ble det kun utført ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.