8 resultater
... i feltet i 1939 (GM rapport nr. 18) framkom ingen anomalier kobberforekomstene ved de metoder som ble brukt grunnlag av disse erfaringene ble det nå kun foretatt målinger kis- ...
... kvalitet. Det vil være enklest å sette i gang drift forekomsten i Snauheia. Befaring av Lensvik Helle- og Skiferforekomster. ...
... ønsket oppdragsgiver å få fastlagt overdekkets mektighet et antall steder innenfor triangelet Kjørkjevann - Våtvann - Maugerud. De ...
... Gunnar 0800-3416 215 Boringene foregikk grunnlag av resultatene fra magnetiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 147 ...
... De angitte koordinater er noe usikre. Resultatene er angitt magnetiske kart i målestokk 1:1000. Magnetisk kartering Lonkanfjord ...
... ved Sandvik- fjell gr. Forutgående orienterende målinger stuffer fra Valaheien gr. og Nygruben tydet at malmen har lav ledningsevne. Dette er blitt bekreftet ved de utførte ...
... geologiske undersøkelser med systematisk prøvetaking de mer fremtredende anomalier. Magnetisk kartering Forsland Sellåt ...
... til undergrunnen gjennom et rettlinjet isolert kabel utlagt bakken og jordet i begge ender. Målingene foregikk mens Limingen var ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.