17 resultater
... og ønsket å få undersøkt 3 områder, beliggende stedene Dalen, Vinje og Totakvann. Bare området Dalen ble undersøkt i første omgang, og oppdragsgiver var her interessert ...
... Bratli, Johs 0800-3416 136 Boringene foregikk grunnlag av anomalier fra GM's målinger i området i 1953, jfr. GM Rapport ... som det var meget vanskelig å komme i gjennom. 9 hull tilsammen ca 850 meter ble boret ned til mineralisert sone. 6 hull ...
Sakshaug, G.F. Brækken, H. 0800-3416 100 foranledning av NGU som hadde foretatt en geologisk kartlegging av feltet, ... i feltet er meget vanskelige. Det ble målt et område ca. 0,7 km2. Ved målingene ble det observert indikasjoner en rekke ...
... kabelanlegg. Det målte område, som har en utstrekning ca. 11 km2, er grunn av terrengforholdene meget uregelmessig avgrenset. Det ble påvist en ...
... jernmalmfelt ligger ca. 35 km sydvest for Karasjok tettsted, østsiden av elvene Karasjokka og Bautajokka. I dette feltet ble det ... ble rekognosert magnetisk, likeledes forekomsten Njuovcokka. Den geologiske undersøkelse omfattet et område av ...
... Oppgaven var å bestemme overdekkets mektighet i et område ca. 300 meter lengde i forbindelse med en adkomsttunnel til prosjektert ...
... av Røssågas vestre utløp fra Tustervatn, gikk oppgaven ut å bestemme overdekkets mektighet i et område som var begrenset av en ...
... av et kraftverk ved Aunfossen. Område 1: Damaksen høyre bredd av Namsen. Område 2: Vestre bredd av Namsen ved Breifossen, ...
... Gaggavann- Silbbacokka. Området har en ut- strekning 40 -50 km2 og fremgår av kartskissene. Geologisk, Geofysisk, Geokjemisk ...
... utvidet mot øst og nord (Molvik) og dekker et areal ca. 8,5 km2. Det ble utført Turammålinger ut fra i alt 4 kabelanlegg og ... drag er det funnet grafittskifer i et borhull satt ned grunnlag av Turam- målingene. I feltet Grytlien - Loftani i Vaddas skulle ...
... malmer. Feltet som ble undersøkt har en ut- strekning 0,4 km2. Bergartene i feltet er grønnsten og fylitt. Grubene ligger like ... (Turam). Ved målingene ble det observert indikasjoner en rekke ledende soner som opptrer dels i tilknytning til de kjente ...
... Hovsbekken nordvest for Røsjøen - observert indikasjoner ledende soner som den gang ikke ble nøyere kartlagt. Oppgaven ved ... var i første rekke å foreta supplerende målinger disse soner. Dernest var man interessert i å få gjort målinger i ...
... har gitt meget svake indikasjoner. Målingene kan tyde at sonen er meget kort. Ca. 20 meter øst for skjerpet ble det påvist en noe mer markert sone som forløper omtrent vinkelrett den antatte strøkretning. I området 400-800 meter vest for skjerpet ble ...
... G. Brækken, H. 0800-3416 131 Oppgaven gikk ut å bestemme overddekkets mektighet i et område av utstrekning ca. 100 x ...
... der GM- og tidligere ABEM- har observert visse indikasjoner dyptliggende ledere. Geofysiske undersøkelser Dalatjern NV, Løkken ...
... refraksjonsmålinger langs en 1 000 meter lang linje og 3 tverrprofiler. Det ble øverst funnet et tynt lag med hastighet ca. 500 ...
... observerte indikasjoner er tildels sterke. Målingene tyder at sonene står steilt. Sonene ligger i et belte nær de nevnte forekomster ... gropen. Det anbefales videre undersøkelser for å bringe det rene hva de indikerte sonene inneholder. De geologiske forhold i feltet ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.