4 resultater
... størrelse. Det undersøkte området har et samlet areal ca. 14 km2. Ved målingene ble det påvist en rekke stort sett svakt ...
... muligens noe malm. Målingene ga ingen indikasjoner en fortsettelse av Storwarzmalmen i østlig retning. Det ble ikke observert indikasjoner eventuelt dypereliggende malmer utenfor de kjente gruber. En viser til ...
... til at feltene fra 1937/38 i vesentlig utstrekning ble målt nytt i 1955, Kfr NGU Rapport 157B. GM Rapport nr. 10 omfatter feltene Gr ...
... Grube . Feltene i Lommundal og Rindal har en utstrekning tilsammen ca. 4 km2 og feltene øst for Dragset Grube ca. 3 km2. ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.