Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

579 resultater
... varme fra sydligere breddegrader helt opp hit. Vi hentet ut prøver fra sedimenter avsatt under en varmefase som fant sted for om lag 3 til ... I løpet av dagene samlet vi inn godt over 500 prøver til ulike formål. Vi delte broderlig og søsterlig. PACT er et ...

Karttjenesten inneholder lokaliteter for analoge seismiske linjer  og digitale seismiske linjer med bilder.

... drives ved NGU. Saltpetersyre-ekstraksjon av geokjemiske prøver. ...
... på ca. 300-600 kroner pr. tonn rågods ved 100 % utbytte. Prøver fra forekomsten ble oppsluttet med svovelsyre eller saltsyre. Begge syrer gir omtrent samme ekstraksjonsutbytte. I prøver med kornstørrelse mindre enn 208 my kan inntil 78 % av niobinnholdet ...
... på ca. 300-600 kroner pr. tonn rågods ved 100% utbytte. Prøver fra forekomsten ble oppsluttet med svovelsyre eller saltsyre. Begge syrer gir omtrent samme ekstraksjonsutbytte. I prøver med kornstørrelse mindre enn 208 my kan inntil 78% av niobinnholdet ...
... 2008.035 Rapporten omhandler oppfølging av PGE-anomale prøver fra Finnmarksprogrammet, fra to lokaliteter, Kvalfjord på Stjernøy og ... ble ikke funnet anomale verdier ved Kvalfjord. Prøver fra Lokkarfjordneset, lokaliteten Svovelberget, reproduserte de ...
Foslie, Gleny 0800-3416 1850/7D Stuffprøver og prøver av batch-flotasjonsprodukt er undersøkt under mikroskop og med ... utvinnes i et Cu-konsentrat. Selenundersøkelse på to prøver fra Kisgruva ...
... 883 MMålingene foregikk i NGU's laboratorium og i alt 11 prøver ble undersøkt. De utførte målinger viser at malmprøvene stort sett ... i Feragenfeltet. Måling av spesifikk motstand på prøver fra Feragen kromfelt. ...
... Brukerbeskrivelse for databasen URANAL. Database for uran-prøver. ...
... og korn- størrelse er beskrevet. Mikroskopering av prøver av malm og sidebergart fra 6 norske gruver ...
... presentasjon av grunnstoffinnholdet i bekkesediment- prøver fra ytre Sogn. ...
... 95.140 Rapporten gir en petrrografisk beskrivelse av noen prøver fra Bårstad og Nyseter klebersteinsforekomster. Samtlige prøver er talk- og magnesittrike klebersteiner. Talkinnholdet varierer fra 65 ...
... resultater om Cu- og Zn-innholdet i sera og geokjemiske prøver. Cu-innholdet i serum er høyere hos kvinner enn hos menn. Forholdet er ... mellom Zn-innholdet i serum og Zn-innholdet i geokjemiske prøver. Dataenes pålitelighet og signifikansen av disse korrelasjoner er ...
Bølviken, Bjørn 0800-3416 1523 A Prøver av mose i bekker som drenerer kjente molybdenforekomster på kartblad ... dette tilfelle. Molybden og andre tungmetaller i utvalgte prøver av bekkemoser på kartblad Hurdal. ...
... selv om den inneholder endel lag av mo. Det ble tatt prøver til kornfordeling. Befaring av grus- og sandforekomster og analyse av de innsamlede prøver. ...
... 95.106 Det er foretatt en petrografiske beskrivelse av 5 prøver fra Brennåsen klebersteinsforekomst ved Tynset. Samtlige prøver er meget talkrike klebersteiner med forholdsvis mye erts mineraler og ...
... innafor eit 9 km x 9 km rutenett har LITO-bilen samla inn prøver frå heile landet. Resultata skal settast saman til ein database og eit ... frå siste boring. I over 20 år har denne bilen tatt prøver frå heile Noreg, men no er det slutt ...
... oppnådd hvithet er 71.1 %. Permroll forsøk med noen prøver fra Brennåsen klebersteinsforekomst Tynset kommune, Hedmark ...
... Generering av slumptall for bruk ved randomisering av prøver før analyse. ...
... Spitsbergen Kulkom- pani. 14 kullprøver fordelt med 11 prøver fra Svea Sentralfelt og 3 prøver fra Gruve 7 ved Longyearbyen samt 10 bergartsprøver over ("heng"), ...
... fra 1977, da bare humusprøver ble innsamlet. Alle prøver er analysert med ICP emisjons-spektrometri av salpetersure ... av elementsammensetning i naturlig jord: Resultater fra prøver innsamlet i 1977 og 1985 oppnådd ved ICP emisjonsspektrometri ...
... tykke og har en diameter på 10 centimeter. - I våre prøver er det funnet mellom 40 og 50 partikler mikroplast pr. kilo sediment. ... 1 millimeter. Forskere har nylig påvist mikroplast i to prøver fra sjøbunnen i Norskehavet og i en fjord ved Ålesund. Ytterligere ...
... Ost GmbH Freiberg for kjemisk analyse. - I ni av elleve prøver ble det påvist PCB. Dette kjemikaliet ble forbudt i Norge i 1980. De ... er påvist i plastdekslet til telefonene. Det er få prøver som er undersøkt, men resultatene gir oss indikasjoner på et ...
... Forskere skal foreta detaljerte dybdemålinger og ta prøver av karbonatskorper. Forskere gransker et område vest av Lofoten. ...
... brom, fluor, fosfat, klor, nitritt, nitrat og sulfat i prøver av type rent vann, f.eks. naturlig rent drikkevann, overflatevann og grunnvann, eller saltrike prøver, f. eks. porevann, benyttes en metode basert på kromatografisk ...
... (NGU) og kjenner på de nedknuste kalkskallene. Han tar prøver og fotograferer skjellsanden, beskriver den med koder og nøkkelord, og ... FF Seisma; vakker nordmørsnatur utenfor Smøla. PRØVER: Reidulv Bøe fotograferer og beskriver alle prøver nøyaktig, selv om ...
Tore Volden ved NGU tar prøver av forurensningen i de russiske bosetningene på Svalbard. ... geologiske undersøkelser (NGU) tok sommeren 2007 over 120 prøver av oljer, maling, jord, betong og kondensatorer på Svalbard. Fare ... på sin egen hjemmeside. Analyser av over 120 PCB-prøver på Svalbard, viser til dels høye nivåer av den alvorlige ...
... annet å karakterisere havbunnstypene. Det er også tatt prøver for å registrere faunaen på havbunnen og i vannmassene over ... Buhl-Mortensen og Lene Buhl-Mortensen Nye prøver av uberørte sedimenter på sjøbunnen skal avdekke mulig forurensing ...
... tim.redfield@ngu.no Detaljerte laboratoriestudier av prøver fra forkastningssoner på fastlandet i Trøndelag og Nordland skal ...
... i disse dager. Forskere på tokt skal blant annet samle prøver av sedimenter på havbunnen for å kartlegge forurensning. Samler ...
... har valgt meg ut elver og innsjøer som hovedområde. Jeg prøver å finne ut hvorfor Sibir inneholder så mye vann. Hvorfor er det ...
... om, eller hvilke analyser som skal utføres. F. eks bør prøver av fast fjell sages i biter, knuses og males til et fint pulver før ... og med hensyn til holdbarhet. Holdbarheten til slike prøver er i utgangspunkt veldig begrenset, særlig når det ikke brukes ...
... finkornige sedimenter På stedene der det ble hentet opp prøver ser vi fra videoopptak og bilder at havbunnen består av myke, ... fordi avsetningen av mudder tilsynelatende foregår jevnt. Prøver av overflatesedimentene forteller om dagens situasjon, mens prøver fra ...
... BORING: NGUs Morgan Ganerød samlet mange gode prøver etter å ha boret seg inn i berggrunnen i Namibia. - Dette ... elefanter, giraffer og sebraer, fikk vi samlet meget gode prøver for såkalte paleomagnetiske analyser, sier han. Paleomagnetisme er ...
... kikker med lupe, måler strukturer i bergartene og tar prøver som skal undersøkes med mange laboratoriemetoder. Problemet er at det ... kobber- og sinkforekomster ligger også her. Geologer prøver å fravriste bergartene flere gamle hemmeligheter. Fra urtidshav til ...
... Prøvegløding i glødeovn ved 1000 °C. Gløding av prøver gjøres ved ulike temperatur alt etter hva som er formålet med ...
... I regi av kartleggingsprogrammet MAREANO er det tatt ti prøver fra havbunnen i norske havområder for å undersøke om det finnes ... av kyst- og havområdene. Dette alvorlige miljøproblemet prøver Norge å bidra til å løse både gjennom internasjonale, nasjonale og ...
... på opp mot 3000 meters høyde. Der tok vi en lang rekke prøver av flyttblokker rundt nunatakkene, de spisse fjellene som stikker opp ... sier Fredin. NUNATAKKER: På jakt etter gode prøver på fjellet Månesigden i Sivorgfjella. Klimahistorien i fokus ...
XRF
... MgO, CaO, K2O, Na2O, MnO, P2O5.  Gløding av prøver i glødeovn. Analyse av sporelementer gjøres i pressede ... Ni, Pb, Rb, S, Sb, Sc, Sn, Sr, Th, U, V, Y, Zn, Zr. Prøver til analyse ved XRF. Røntgenfluorescens-spektrometri (XRF) er en ...
... Scientific "ELEMENT XR# ICP-MS   Geologiske prøver støpt inn til analyse. Induktivt koblet plasma massespektrometri ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.