Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

299 resultater
... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller ... og torv) TONNEVIS: Hver nordmann bruker 12,5 tonn mineraler årlig. Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av ...
... i grunnen. I mineraljorda reagerer det sure vannet med mineraler slik at ulike ioner løses ut til vannet og pH stiger (blir mindre ... den aktuelle uttaksmengden. Mange kjemiske reaksjoner mellom mineraler og vann går svært langsomt. Vannets oppholdstid i grunnen er derfor ...
Vann er mer enn vann, det er også oppløste mineraler, organiske partikler og bakterier. Grunnvann i fjell er en skjermet ...
... det vil si dokumentere størrelse og sammensetning av mineraler og elementer som er utvinnbare og salgbare i markedet. Dette gjøres ... i en metallforekomst har blitt dokumentert. For andre mineraler, slik som noen industrimineraler og byggeråstoffer, er terskelen ...
... Suzanne McEnroe har studert de magnetiske egenskapene i mineraler på nanoskala. I et samarbeid mellom flere kolleger på NGU og andre ... utviklet i hematitt, ble oppdaget for første gang i mineraler i norske bergarter. Utvikling av de magnetiske fasene oppstår ...
... tillegg ved sin naturlige beskaffenhet gjennom innholdet av mineraler, sporelementer eller andre bestanddeler og ved eventuelt å ha ... vi i Norge foretrekker kildevann med neglisjerbare mengder mineraler, vurderes ofte mineralvann med betydelig innhold av salter som sunt i ...
... er noen etterspørsel, og ingen vil har helsefarlige mineraler hjemme. Det finns forskjellige typer asbest (asbest betyr ...
... ikke inn i gitterstrukturen til de vanlige bergartsdannende mineraler. Etter hvert som magma størkner og hovedmineralene krystalliserer ... ender de to metallgruppene som regel opp i forskjellige mineraler. HFSE Niobium (Nb) og tantal (Ta) Niobium og ...
... 1972). Det er veldig stor forskjell på magnetitt og andre mineraler og ofte brukes SI*10 -5 . Andre magnetiske mineraler er magnetkis (0.05 – 0.5) og ilmenitt, hematitt (0.03 – 0.3). ...
... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller ... Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av mineraler, for eksempel jern til stål, kalkstein til sement og papir, pukk ...
... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller ... Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av mineraler, f. eks jern til stål, kalkstein til sement og papir, pukk til ...
... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller ... Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av mineraler, for eksempel jern til stål, kalkstein til sement og papir, pukk til ...
... Alle metallene kommer i utgangspunktet fra ulike metalliske mineraler: Jernet kommer fra mineralene magnetitt, hematitt eller goehtitt. ... pyrolusitt, molybden fra molybdenitt, vanadium fra ulike mineraler og silisium fremstilles fra kvarts. "Men hva med papiret? Er ...
Metalliske mineraler inneholder metaller. Metaller defineres kjemisk som ... Malm Når en snakker om forekomster av metalliske mineraler bruker en ofte ordet malm. Men for at en forekomst skal kunne ... inkluderer derfor også forekomster med metallholdige mineraler som per dags dato ikke er økonomisk utnyttbare. Enten på grunn av ...
... over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. Flymålinger og feltarbeid Nærmere 75 prosent av ... mineralressurser i Nord-Europa, fastslår Boyd. Mineraler over alt Store mengder mineraler finnes i "alle" produkter vi ...
... at potensialet er stort. - En stabil tilgang på mineraler er en forutsetning for utvikling, sa Hiim da han åpnet NGU-dagen. ... Schiellerup på sin side fulgte opp med en oversikt over mineraler som er helt nødvendig for et endring fra fossil til fornybar ...
... like kjemisk sett. Mangan kommer også som regel fra mineraler i berggrunnen. Det er færre manganholdige mineraler enn det er jernholdige mineraler. Derfor ser vi ofte høyere jernverdier enn manganverdier. Mangan ...
... høye trykk temperaturer, slik at alt ble omformet og nye mineraler ble dannet. Om man studerer et geologisk kart, vil man kunne se at ...
... mikroskopering, XRI- og XRF-skanning, identifikasjon av mineraler, kjemiske analyser, kornfordelingsanalyser, mekaniske tester, ...
... forskergruppe i flere år studert magnetiske egenskaper i mineraler på nanoskala. Målet er blant annet å utvikle et framtidig stabilt ...
... natrium og kalsuim. I tillegg har en granitt noen mørke mineraler som biotitt (glimmer) og hornblende. Når en granitt blir utsatt ...
... (TiO2) som brukes til alt dette kommer fra steiner og mineraler som inneholder titan.       Iskrem ...
... geologisk materiale (faste prøver: sedimenter, bergarter, mineraler m.m.) må prøvene være i løsning, og faste prøver må derfor ...
... kan være en inter- essant struktur for leting etter andre mineraler enn barytt bør holdes åpen. Mer detaljerte resultater finnes i 25 ...
... samt i to prøvetatte kilder er rikt på løste mineraler (relativt hardt vann), men det tilfredsstiller kravene til ...
... samt i to prøvetatte kilder er rikt på løse mineraler (relativt hardt vann), men det tilfredstiller kravene til drikkevann. ...
... i 1969. Det gis en forekomstoversikt for følgende mineraler og bergarter: Dolomitt (dolomittmarmor), olivin, serpentin, ...
... for sterkt serpentinisert, har for stort innslag av andre mineraler eller er for små til å komme i betraktning som olivinråstoff. Det ...
... avhengig av tilblandingen av grafitt. Av andre forurensede mineraler kan nevnes; glimmer, kvarts, feltspat og kis. I det gamle ...
... vanadiumholdig magnetitt. Enkeltvis anses innholdet avdisse mineraler å være for lavt til å kunne gi grunnlag for økonomiskutnyttelse, ...
... våre forekomster av dette ele- ment. Vi har to beryllium-mineraler som dominerer; beryll og helvin. Beryll utvinnes fra pegmatittganger, ...
... og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 ...
... 06. ppm Au og 3.3% Cu (snitt) i tillegg til flere uvanlige mineraler (thulitt, scheelitt, gedigen kobber og sink (?). ...
... SRAT) og gammaspektrometer (Geometrics GRS 410). Radioaktive mineraler er funnet i veiskjæring langs Bøgardsveien. De radio- aktive ...
... materialet. Noen er intressante leteområder etter malmer og mineraler, mens andre har geokjemiske forhold som er mer av miljø-messig ...
... det mineraliseringer av flere generasjoner og flere sjeldne mineraler som gjenspeiler det høye innholdet av mange granitofile ...
... Videre ville en undersøke om det var metalliske mineraler (jernoksider, sulfider) som kunne ha påvirkning på ...
... og magnetseparasjon er utført for å fjerne forurensende mineraler som kalkspat, kloritt, biotitt og feltspat. Dette har gitt følgende ...
... påvirker resistiviteten er innhold av elektronisk ledende mineraler (grafitt, sulfider), leire og elektrisk ledningsevne i porevannet. ...
... er hvit, grovkornet og med lite inneslutninger av andre mineraler i karbonat, og innhold av karbonatbundet (gitterbundet) jern og ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.