Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

299 resultater
... mantel.  Skorpa og mantelen består av svært forskjellige mineraler. De øverste delene av kontinentalskorpa består av mineraler som kvarts, feltspat, glimmer og amfibol, mens de nedre delene ...
- Mange mineraler er avgjørende innsatsfaktorer i teknologien som det grønne skiftet ... Det er et potensial for å være førende på utvinning av mineraler, skriver NHO i rapporten. Næringslivets perspektivmelding ser ... - Det grønne skiftet forutsetter sterk vekst i bruken av mineraler og sjeldne jordartsmetaller. Solceller, vindmøller, elbiler, ...
... kampen om både tradisjonelle materialer og sjeldne mineraler hardner til. Med sine rike naturressurser har Norge, og spesielt ... en transportterminal med lagring og bearbeiding av malm og mineraler Produksjon av silisium fra lokal kvarts Utvikling og bruk av ...
... Naturens løsning - Gassbasert videreforedling av mineraler medfører utslipp av klimagassen CO2. Det er behov for å utvikle ... Utvikling ved sjøen Utgangspunktet er altså gass og mineraler. Rapporten peker på at Nordland, i likhet med flere andre områder ...
... mot erosjon enn andre. Dette har å gjøre med hvilke mineraler bergarten inneholder. Noen mineraler, for eksempel kvarts, er nokså harde og lar seg ikke slite ned så ...
... seg opp". Det samme gjelder for andre metaller og verdifulle mineraler. Gull kan opptre i veldig mange sammenhenger, og det gjør ... I sprekkene kan det ofte også bli avsatt andre mineraler som kvarts eller karbonat, disse vil da være et godt utgangspunkt å ...
... er svovelkis, kobberkis og magnetitt pluss en rekke andre mineraler i aksessoriske mengder. Kjemisk er malmen kobberdominert. ...
... i stor utstrekning absorbert i lettløselig form på andre mineraler. Det ble funnet anomaliområder på kobber, nikkel og tinn. Videre er ...
... 939 I I forbindelse med undersøkelse etter industrielle mineraler, bygningsstein og veitilslagsmateriale i Finnmark høsten 1969, ble ...
Feltundersøgelserne i denne rapport er en direkte fortsættelse af feltarbejdet fra 1981 om kontaktrelationer mellom Tysfjord vinduet og de overliggende metasedimenter med henblikk på Mo-U mineraliseringer. Feltobservationer beskrevet i denne rapport er foretaget i Hamarøy, Steigen og Sørfold kommuner, Nordland. Feltarbejdet har ikke givet nogle indikationer om nye mineraliseringer af Mo-U-W. Molybdænglans er kun observert ganske få steder som syd for Vaikvatnet og nord for Horndalsvatnet.
... selen i prøvene. Resterende selen er bundet i rikere selen- mineraler; blyglans-clauthalitt, altaitt og tetradymitt. Ved batchflotasjon er ...
... ca. 7% og kloritt ca. 3%. Det er ikke påvist fibrige mineraler, kvarts eller kalkspat i prøvene. Mineralogi i klebersteinen i ...
... er å få kunnskap om framtidig oppløsning (forvitring) av mineraler og sidebergarter fra gruvene. I dette forprosjektet er det gjort ...
... 939 D I forbindelse med undersøkelser etter industrielle mineraler og bygningsstein i Finnmark fylke ble det foretatt prøvetaking av ...
... grunn til å anta at sonen er meget fattig på ledende mineraler. 500-600 meter nord for skjerpene ble det påvist flere tildels ...
... er også en ulempe, samt at bergarten inneholder endel harde mineraler, noe som vil øke sage- og poleringskostnadene. Undersøkelse av ...
... for å avgjøre om VLF-anomaliene skyldes elektron-ledende mineraler eller oppknust fjell/leire. Geofysisk og geologisk oppfølging av ...
... gjort kvantitative analyser på davidittkorn og endel andre mineraler. Analyseresultater fra bergart og tungmineralkonsentratprøver ...
... er påvist ubetydelige mengder av feltspat, amfibol og opake mineraler. Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Børselv dolomittfelt, ...
... Det ble ikke påvist uranitt eller korn av andre radioaktive mineraler i noen av opptakene eller andre mineraloptiske undersøkelser. ...
... er det utført ekstraksjon med 7N HNO3 på utvalgte mineraler tynnet med kvarts og på internasjonale standarder. Løsningene er ...
... Det er sansynlig at en har fått en gradvis oppløsning av mineraler på sprekkeflater slik at det i løpet av ca. 25 år har blitt ...
... Formålet med oppdraget var å få undersøkt interessante mineraler innen perido- titter på Nord-Helgeland. Peridotittene ligger i ...
... Men også steiners vekt varierer veldig avhengig av hvilke mineraler de er bygd opp av og hvor tett atomene inne i steinen er pakket sammen. Kvarts er lett, mens steiner med f.eks. jernrike mineraler er tunge. Pimpstein er et eksempel på en stein med mange porer ...
... kvarts, 60-70% feltspat og mindre enn 10% glimmer og andre mineraler. De er dannet ved at smeltemasser (magma) fra jordens indre har ... store kvartsganger kan dannes. Mange steder kan også andre mineraler som f.eks. kalkspat, svovelkis, gull og/eller feltspat avsettes ...
... registrerer vi nå vekst i næringen og et økende behov for mineraler, sier lagleder og forsker Peer-Richard Neeb ved NGU. Det er langs ... I tillegg kommer foredlingsindustrien innenfor naturstein, mineraler, og bygge- og anleggsbransjen. Til sammen snakker vi om en ...
... uregelmessig utbredelse - eller anomalier - av bestemte mineraler og grunnstoff. Statlig storsatsing Det er Regjeringen som har ... over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. Områdene som kartlegges fra helikopter i 2011 er ...
Menneske, dyr og planter treng en rekke mineraler. For høyt eller for lavt inntak kan være skadeleg. Vann er vårt ... og er i tillegg et utmerket løsemiddel. Grunnvann tar opp  mineraler når det sakte flyt gjennom undergrunnen. Grunnvann har vanligvis et ...
... Norge er bergverksnasjon. Vi har bare glemt at vi er det. Mineraler fra norske fjell har dannet grunnlaget for betydelig verdiskaping her ... til å finne mer. Mineralnæringen tar ut og utnytter mineraler og bergarter fra fast fjell og løsmasser. Her i landet utvinner og ...
... seg magnetisere. Dette er bestemt av hvilken type magnetiske mineraler som finnes i prøven og deres konsentrasjon i bergarten, men ... magnetiserbarhet) er en funksjon av mengden magnetiske mineraler i en bergart. Ferromagnetiske mineraler som magnetitt, ilmenitt og ...
... bergart. Thorium kan både sitte i gitteret til mer vanlige mineraler og opptre i komplekse mineraler sammensatt av flere forskjellige grunnstoffer; både i oksider, ...
... 833 bedriftene i bergindustrien. Til sammen ble det tatt ut mineraler på mer enn 1.100 steder rundt om i landet. Jern og pukk øker ... omfatter alle bedrifter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Disse mineralske ...
... gratis tilbud til lærere. Neste tema for fagseminaret: Mineraler i hverdagen, hverdagsprodukter inneholder mineraler som er utvinnet fra stein, tirsdag 27. oktober 2015 ved NGU i ...
... av evaporitt (hovedsakelig salt, men også gips og andre mineraler). For rundt 300 millioner år siden ble det avsatt tykke lag av ... ved at havvann fordampet og oppløste salter ble utfelt som mineraler på havbunnen. Senere ble det avsatt mektige lag av andre sedimenter ...
... Erik Prytz Reitan/MCR   Verdier i norske fjell Mineraler inngår i nesten all vareproduksjon. Stabil tilgang på mineraler er en forutsetning for økonomisk vekst og arbeidsplasser. ...
... tids fuktpåvirkning kan jern trekkes ut fra jernholdige mineraler og avsettes som rust i steinen. Det skaper skjemmende misfarging. Og ... "sprenge" steinen. En annen "fiende" kommer innenfra - noen mineraler løses lett opp, og hvis de inneholder jern, kan de avsette rust i ...
... bildet av geologien. - Denne bergarten kan inneholde mineraler som jern, titan, nikkel og platinametaller, forklarer Schiellerup. ... han står nå, er det uhyre viktig å ha oversikt over de mineraler og forekomster som finnes. Spennende geologi på Andøya. ...
... at elektriske kjøretøy og grønn energi krever mer mineraler enn biler med forbrenningsmotor og «brun» energi. Det betyr at ... av gruvedrift. Samtidig må vi sørge for at metaller og mineraler kan gjenvinnes i økende grad, slik at vi i fremtiden trenger færre ...
... av det grønne skiftet. Men det vil kreve store mengder av mineraler og metaller fra undergrunnen. Illustrasjonsfoto: Tomasz Sienicki. ...
... råstoffer i 2012. Hver innbygger i Norge bruker 13 tonn med mineraler til innenlandsk forbruk. De viktigste fylkene etter omsetning er ... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.