Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

299 resultater
... leder et arbeid som kartlegger koboltressurser og andre mineraler, som i fremtiden kan utvinnes under langt bedre forhold enn i Kongo. ...
... Fra Folldal gruver. Foto: Wikipedia Bruk av bergarter og mineraler har foregått siden de første menneskene kom til Norge. Mange gamle ...
... ned i 0.03 mm, og ved denne tykkelsen er de aller fleste mineraler gjennomsiktige. Man kan da se svært små detaljer i mikroskop og ... tykkelse rundt 0.3 - 0.5 mm til kjemisk analyse av enkelte mineraler ved LA-ICP-MS. Slipproduksjon ...
... Fordi Ar er en edelgass, vil dette ikke bli tatt opp i andre mineraler, og derfor vil mesteparten av det som analyseres være et produkt av ... er denne metoden egnet til datering av finkornede mineraler uten nøytronbestråling. Fasilitetene er moderne og blant de mest ...
... litt over 1% vanadiumoksid. Til sammen utgør disse tre mineraler 30 % av bergartene, og disse tre rike lagene kan følges over flere ... rundt 280 millioner tonn noritt med rundt 30% av de tre mineraler til sammen. Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen ...
... uran-bly (U-Pb) brukes til å bestemme alderen til mineraler som inneholder grunnstoffet uran. Prinsippet bak metoden er at uran, ...
... med omstillingen til grønn energi? Hvilke slike metaller og mineraler finnes i Europas geologi? Kan vi bli bedre på å utnytte helt nye ...
Dette bør ikke overraske noen. Mineraler, jord og vann er grunnlaget for alt. Kunnskap og kapital er ... og utgjør store deler av verdens produksjon av kritiske mineraler. Her fra en gruve i den kinesiske Gansu-provinsen. I DN denne uken ... kontrollerer tilgangen til sjeldne, men helt nødvendige, mineraler og metaller som inngår i USAs high-tech industrier. Sjeldne ...
... Metoden brukes for datering av vanlige K-holdige mineraler som hvit glimmer (for eksempel muskovitt), biotitt, flogopitt, ... plagioklas, glaukonitt, glass, vulkansk helbergart og mineraler som inneholder K som sporelement (f.eks. pyroksen). Informasjon ...
... av driftsforhold og prisvariasjoner. Verdien av metalliske mineraler som benyttes som industrimineraler så vel som råstoff for metallproduksjon (titan mineraler og jern oksider) omtales i tilsvarende rapport om metalliske malmer. ...
... En skulle legge vekt på registrering av nyttbare mineraler eller malmer. Bergartene rundt Lysebotn er granitter og migmatitter ... små mengder i migmatittgranittene, finnes det ingen sjeldne mineraler i bergartene. Rapporten er vedlagt et geologisk kart i målestokk 1: ...
... NGU har nylig utarbeidet en 28 siders rapport om mineraler for det grønne skiftet. Rapporten er blant annet bestilt som et ... i tillegg til å beskrive behovet for mye og nye grønne mineraler. - Mineralske råstoffer har gjennom hele menneskehetens ...
... vil variere veldig mye. Det å løse opp fullstendig alle mineraler i en bergart kan være en vanskelig oppgave, og derfor bør det ...
... overveiende består av et enkelt mineral, plagioklas. Mørke mineraler som pyroksen forekommer underordnet (0-10%), men er innholdet av mørke mineraler større (10-20%) betegnes bergarten leukonoritt. Omdannet hvit ...
... Det ble ikke funnet spor av fluoriserende mineraler i forekomsten. Det foreslås at kvartsgangen ved Rundhaugen prøvetas ...
... og analysert. Resultatene viser at forurensningen av andre mineraler, særlig feltspat og lys glimmer, er så stor at kvartsen er uegnet ...
... Jakob K. 0800-3416 Verdisetting og arealforvaltning av mineraler i Nordland 2016.019 I forbindelse med prosjektet Verdisetting og arealforvaltning av mineraler i Nordland har det blitt foretatt utvidete undersøkelser i Fauske ...
... industrimineraler (pegmatitt), malm, naturstein og sjeldne mineraler. Det er gitt en oversikt over geologien samt eksisterende funn av ...
... er en diagnostisk metode til å identifisere magnetiske mineraler (Curie Temperatur) samt magneto- mineralogiske fase-overganger. TMA ...
... IP og SP viser ikke anomalier som kan indikere tettende mineraler i sonene. Anbefalt brønnplassering og orientering er gitt. ...
... nevneverdig mengde av serpentin eller andre asbestlignende mineraler. Prøvene er analysert med XRF og Leco CO2 analysator. ...
... og røntgenmikroanalysator. Nb og Ce synes å opptre i to mineraler pyroklor og orthit. Nb-innholdet er høyest i pyroklor og ...
... og Finnmark er de viktigste fylkene. Eksportverdien fra mineraler tatt ut i Norge i 2002 var 4,3 milliarder kr, inklusiv norske gruver ...
... og Finnmark er de viktigste fylkene. Eksportverdien fra mineraler tatt ut i Norge i 2003 var 4,9 milliarder kr, inklusiv norske gruver ...
... til planeten Mars. Vi tar også del i jakten på sjeldne mineraler, leter etter gull og kartlegger gamle skredgroper. Samtidig ser vi ...
... for å bestemme innholdet av hovedmineraler, underordnede mineraler og mineraler som forekommer i meget små mengder (aksessoriske mineraler). ...
... godt på interessen for disse aksjene det siste året. Mineraler som petroleum er helt nødvendige råstoffer i et moderne samfunn. ... av naturressurser. Lønnsomheten innen petroleum og mineraler er ofte i utakt, og en spredning av investeringene kan derfor være ...
... (vesentlig magnetitt)(0.5 - 4%). I tillegg kan følgende mineraler opptre aksessorisk: zircon, apatitt, granat, kloritt, kalkspat og ... forårsaket av et høyt innhold av uran/thorium-rike mineraler. Kartlegging og petrografisk geokjemisk undersøkelse av kalifelt- ...
... er meget talkrike klebersteiner med forholdsvis mye erts mineraler og karbonat. Det er ikke påvist noen nevneverdig mengde av serpentin eller andre asbest- lignende mineraler. Talkinnholdet i bergarten varierer fra 58 % til 77 %. ...
... Vann er et utmerket løsemiddel for mineraler i berggrunnen. Foto: T. Mortensen Menneske, dyr og planter treng ...
... Fette tyder på at de fleste sprekksonene er gjentettet av mineraler. Generelt kan vanngiverevnen i fjell karakteriseres som dårlig ...
... er utpreget talk- og magnesittholdig, men disse mineraler vil neppe kunne få økonomisk betydning da forekomsten har meget ...
... epidot, hornblende, biotitt og muskovitt som de van- ligste mineraler. Tre anorthositt-forekomster på grensen mellom Nordfjord og ...
... Innholdet av U og Th er som regel bundet i aksessoriske mineraler. Det er valgt ut sju objekter for videre oppfølging sommeren 1984. ...
... Særlig kvartsbreksjen i Borhull 3 var anriket på disse mineraler og dette forklarer sannsynligvis den høye IP-effekt i den østlige ...
... kvartsalbititt med 65 % albititt, 30 % kvarts og 5 % andre mineraler. Resul- tatet av fallprøvene var så dårlig at feltet må oppgis. ...
... for mineralklassifiseringen. De viktigste løsmassedannende mineraler er presentert ved hjelp av bilder tatt i mikroskop samt en ...
... magnetkis, kopperkis og blyglans. De to sistnevnte mineraler er kun sporadisk anriket i skarnet. Begge malmforekomster er ...
... 2014.046 Som et ledd i Regjeringens satsning mot mineraler i Nord-Norge (MINN), utførte NGU geofysiske målinger fra helikopter ...
... av livet. Spesielt er interessen stor for å samle på mineraler. Det er beskrevet nesten 4000 mineraler rundt på jorda, men 7-8 mineraltyper utgjør mesteparten av de ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.