Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

89 resultater
Naturens flotte mineraler har fascinert menneskene i årtusener. Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som ... de utroligste former og farger. Henrich Neumanns Norges mineraler (1985) ga en oversikt over mineraler i Norge. Den populære og ...
... etter molybden, wolfram og uran. Ressurser av metalliske mineraler i Nordland. ...
... av fylkets mineralske råstoffressurser. Industrielle mineraler og bygningsstein i fylkesplanen. ...
... grønne skiftet kreve mer bruk av mineralske råstoffer. Mineraler for det grønne skiftet ...
... 481 litteratur-referanser på beryllium-forekomster og -mineraler som har relevanse for Høgtuva-mineraliseringene. Det er søkt i ... 1987. Litteraturreferanser over beryllium-forekomster og -mineraler. ...
... kartlegging og økonomisk vurdering av bergarter og mineraler. ...
... navn som er registrert i databasen. Database for malm og mineraler (DAMAMI) - Nordland. Beskrivelse av koderingsprosedyre og oppslag. ...
... og veksthus- forsøk av noen utvalgte bergarter og mineraler. Følgende bergartstyper og mineraler ble testet: Glimmerskifre fra Eikesdal, Budal og Sunndal. Gneis fra ...
... av driftsforhold og prisvariasjoner. Verdien av metalliske mineraler som benyttes som industrimineraler så vel som råstoff for metallproduksjon (titan mineraler og jern oksider) omtales i tilsvarende rapport om metalliske malmer. ...
... En skulle legge vekt på registrering av nyttbare mineraler eller malmer. Bergartene rundt Lysebotn er granitter og migmatitter ... små mengder i migmatittgranittene, finnes det ingen sjeldne mineraler i bergartene. Rapporten er vedlagt et geologisk kart i målestokk 1: ...
... overveiende består av et enkelt mineral, plagioklas. Mørke mineraler som pyroksen forekommer underordnet (0-10%), men er innholdet av mørke mineraler større (10-20%) betegnes bergarten leukonoritt. Omdannet hvit ...
... Det ble ikke funnet spor av fluoriserende mineraler i forekomsten. Det foreslås at kvartsgangen ved Rundhaugen prøvetas ...
... og analysert. Resultatene viser at forurensningen av andre mineraler, særlig feltspat og lys glimmer, er så stor at kvartsen er uegnet ...
... Jakob K. 0800-3416 Verdisetting og arealforvaltning av mineraler i Nordland 2016.019 I forbindelse med prosjektet Verdisetting og arealforvaltning av mineraler i Nordland har det blitt foretatt utvidete undersøkelser i Fauske ...
... industrimineraler (pegmatitt), malm, naturstein og sjeldne mineraler. Det er gitt en oversikt over geologien samt eksisterende funn av ...
... er en diagnostisk metode til å identifisere magnetiske mineraler (Curie Temperatur) samt magneto- mineralogiske fase-overganger. TMA ...
... IP og SP viser ikke anomalier som kan indikere tettende mineraler i sonene. Anbefalt brønnplassering og orientering er gitt. ...
... nevneverdig mengde av serpentin eller andre asbestlignende mineraler. Prøvene er analysert med XRF og Leco CO2 analysator. ...
... og røntgenmikroanalysator. Nb og Ce synes å opptre i to mineraler pyroklor og orthit. Nb-innholdet er høyest i pyroklor og ...
... og Finnmark er de viktigste fylkene. Eksportverdien fra mineraler tatt ut i Norge i 2002 var 4,3 milliarder kr, inklusiv norske gruver ...
... og Finnmark er de viktigste fylkene. Eksportverdien fra mineraler tatt ut i Norge i 2003 var 4,9 milliarder kr, inklusiv norske gruver ...
... til planeten Mars. Vi tar også del i jakten på sjeldne mineraler, leter etter gull og kartlegger gamle skredgroper. Samtidig ser vi ...
... for å bestemme innholdet av hovedmineraler, underordnede mineraler og mineraler som forekommer i meget små mengder (aksessoriske mineraler). ...
... godt på interessen for disse aksjene det siste året. Mineraler som petroleum er helt nødvendige råstoffer i et moderne samfunn. ... av naturressurser. Lønnsomheten innen petroleum og mineraler er ofte i utakt, og en spredning av investeringene kan derfor være ...
... (vesentlig magnetitt)(0.5 - 4%). I tillegg kan følgende mineraler opptre aksessorisk: zircon, apatitt, granat, kloritt, kalkspat og ... forårsaket av et høyt innhold av uran/thorium-rike mineraler. Kartlegging og petrografisk geokjemisk undersøkelse av kalifelt- ...
... er meget talkrike klebersteiner med forholdsvis mye erts mineraler og karbonat. Det er ikke påvist noen nevneverdig mengde av serpentin eller andre asbest- lignende mineraler. Talkinnholdet i bergarten varierer fra 58 % til 77 %. ...
... Fette tyder på at de fleste sprekksonene er gjentettet av mineraler. Generelt kan vanngiverevnen i fjell karakteriseres som dårlig ...
... er utpreget talk- og magnesittholdig, men disse mineraler vil neppe kunne få økonomisk betydning da forekomsten har meget ...
... epidot, hornblende, biotitt og muskovitt som de van- ligste mineraler. Tre anorthositt-forekomster på grensen mellom Nordfjord og ...
... Innholdet av U og Th er som regel bundet i aksessoriske mineraler. Det er valgt ut sju objekter for videre oppfølging sommeren 1984. ...
... Særlig kvartsbreksjen i Borhull 3 var anriket på disse mineraler og dette forklarer sannsynligvis den høye IP-effekt i den østlige ...
... kvartsalbititt med 65 % albititt, 30 % kvarts og 5 % andre mineraler. Resul- tatet av fallprøvene var så dårlig at feltet må oppgis. ...
... for mineralklassifiseringen. De viktigste løsmassedannende mineraler er presentert ved hjelp av bilder tatt i mikroskop samt en ...
... magnetkis, kopperkis og blyglans. De to sistnevnte mineraler er kun sporadisk anriket i skarnet. Begge malmforekomster er ...
... 2014.046 Som et ledd i Regjeringens satsning mot mineraler i Nord-Norge (MINN), utførte NGU geofysiske målinger fra helikopter ...
... er svovelkis, kobberkis og magnetitt pluss en rekke andre mineraler i aksessoriske mengder. Kjemisk er malmen kobberdominert. ...
... i stor utstrekning absorbert i lettløselig form på andre mineraler. Det ble funnet anomaliområder på kobber, nikkel og tinn. Videre er ...
... 939 I I forbindelse med undersøkelse etter industrielle mineraler, bygningsstein og veitilslagsmateriale i Finnmark høsten 1969, ble ...
Feltundersøgelserne i denne rapport er en direkte fortsættelse af feltarbejdet fra 1981 om kontaktrelationer mellom Tysfjord vinduet og de overliggende metasedimenter med henblikk på Mo-U mineraliseringer. Feltobservationer beskrevet i denne rapport er foretaget i Hamarøy, Steigen og Sørfold kommuner, Nordland. Feltarbejdet har ikke givet nogle indikationer om nye mineraliseringer af Mo-U-W. Molybdænglans er kun observert ganske få steder som syd for Vaikvatnet og nord for Horndalsvatnet.
... selen i prøvene. Resterende selen er bundet i rikere selen- mineraler; blyglans-clauthalitt, altaitt og tetradymitt. Ved batchflotasjon er ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.