110 resultater
... over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. Arbeidet startet i fjor og er et ledd i myndighetenes ... forskere tråler land og strand i Nordland på leting etter mineraler i løsmasser. Analyser i laboratoriet avgjør om innholdet er så ...
... på produktene og flere nisjeprodukter. Satser på mineraler i nord Satser på mineraler i nord ...
... makter å lagre enda større datamengder. Gamle mineraler styrker datahukommelse Gamle mineraler styrker datahukommelse ...
- Vi undersøker ressurspotensialet og leter etter mineraler som kan inngå i moderne og framtidig elektronikk, som ... forekomster av sjeldne jordartsmetaller? Avdekker sjeldne mineraler i dypet ...
Aldersbestemmelser på mineraler og bergarter benytter seg av ulike radioaktive grunnstoff som finnes ... fjell på Ringvassøya, og lurer på hvordan man daterer mineraler/bergarter? Hvilken metode brukes? Hvordan daterer man mineraler/bergarter? Hvordan daterer man mineraler/bergarter? ...
... til foredrag, ekskursjoner og diskusjoner om temaet. Mineraler er overalt Nå er boka etter denne internasjonale konferansen ute ... dekker alt fra høyteknologiske produkter, analyseteknikker, mineraler i medisinsk utstyr, byggeråstoffer, industrimineraler, bevaring av ...
Grønn teknologi krever nye og spesialtilpassede mineraler og materialer. Solcellepanel, supermagneter, batterier og nye ... dette til er det viktig å kunne undersøke materialer og mineraler, ofte helt ned på atomnivå, for å se hvilke kvaliteter og ... Et nasjonalt laboratorium for å karakterisere mineraler og avanserte materialer etableres nå i Trondheim. Det vil hete ...
Hvilke mineraler som tilhører staten og grunneier er beskrevet i mineralloven §7. ... grunneiers. Alle kan lete etter forekomster av statens mineraler på egen og andres grunn så lenge man ikke utfører inngrep i ... grunneier. De som skal lete grundigere etter statens mineraler, må søke Direktoratet for Mineralforvaltning om ...
... interessert i Sørøya, hvor jeg vet det finnes mange mineraler. Barytt i Finnmark Barytt i Finnmark ...
...     Finnes det interessante bergarter og mineraler i Neiden i Sør-Varanger som er lett tilgjengelige for folk på tur? ...
... borerigger og analyseutstyr tilstede. Det foregikk salg av mineraler og geologisk feltutstyr. Bransjeorganisasjoner og land/regioner ... verdens største messe for gruveindustri og leting etter mineraler, presenterte Norges geologiske undersøkelse (NGU) norsk geologi og ...
... medisiner, musikkinstrumenter og mye mer. Avhengig av mineraler - Boka skal nå et bredt publikum. Det er viktig at alle ser ... av mineralenes nødvendighet og fortreffelighet. Mineraler finnes i det aller meste vi omgir oss med. Det er budskapet i ei ny ...
... med rapporter fra letevirksomhet på forekomster av statens mineraler er opprettet. Det er Direktoratet for mineralforvaltning med ...
... og toglimmergneis (opprinnelse, utbredelse og innhold av mineraler)? Er det spesielle planter tilknyttet bergarten toglimmergneis? ...
... Er det bare det at berggrunnen forvitrer som gir næring og mineraler til jordsmonnet, og at plantene tilpasser seg dette? Sammenhengen ...
... ved Noregs geologiske undersøking (NGU) ut boka Norges mineraler. I 25 år har den vore eit viktig oppslagsverk for mineralogar og ... mobiltelefon finst det over 20 forskjellige. Norges mineraler inneheld 830 mineral som er funne her på berget. 68 av desse vart ...
... Finland har investert ti ganger mer enn Norge i leting etter mineraler de siste ti årene. Morten Smelror viser til at regjeringen så ... for eksempel jern og nikkel, fastslår Sintef og Norut. Mineraler, olje, gass og fornybar energi kan skape en ny bærebjelke i ...
... leder et arbeid som kartlegger koboltressurser og andre mineraler, som i fremtiden kan utvinnes under langt bedre forhold enn i Kongo. ...
... med omstillingen til grønn energi? Hvilke slike metaller og mineraler finnes i Europas geologi? Kan vi bli bedre på å utnytte helt nye ...
... NGU har nylig utarbeidet en 28 siders rapport om mineraler for det grønne skiftet. Rapporten er blant annet bestilt som et ... i tillegg til å beskrive behovet for mye og nye grønne mineraler. - Mineralske råstoffer har gjennom hele menneskehetens ...
... mantel.  Skorpa og mantelen består av svært forskjellige mineraler. De øverste delene av kontinentalskorpa består av mineraler som kvarts, feltspat, glimmer og amfibol, mens de nedre delene ...
- Mange mineraler er avgjørende innsatsfaktorer i teknologien som det grønne skiftet ... Det er et potensial for å være førende på utvinning av mineraler, skriver NHO i rapporten. Næringslivets perspektivmelding ser ... - Det grønne skiftet forutsetter sterk vekst i bruken av mineraler og sjeldne jordartsmetaller. Solceller, vindmøller, elbiler, ...
... kampen om både tradisjonelle materialer og sjeldne mineraler hardner til. Med sine rike naturressurser har Norge, og spesielt ... en transportterminal med lagring og bearbeiding av malm og mineraler Produksjon av silisium fra lokal kvarts Utvikling og bruk av ...
... Naturens løsning - Gassbasert videreforedling av mineraler medfører utslipp av klimagassen CO2. Det er behov for å utvikle ... Utvikling ved sjøen Utgangspunktet er altså gass og mineraler. Rapporten peker på at Nordland, i likhet med flere andre områder ...
... mot erosjon enn andre. Dette har å gjøre med hvilke mineraler bergarten inneholder. Noen mineraler, for eksempel kvarts, er nokså harde og lar seg ikke slite ned så ...
... seg opp". Det samme gjelder for andre metaller og verdifulle mineraler. Gull kan opptre i veldig mange sammenhenger, og det gjør ... I sprekkene kan det ofte også bli avsatt andre mineraler som kvarts eller karbonat, disse vil da være et godt utgangspunkt å ...
... Men også steiners vekt varierer veldig avhengig av hvilke mineraler de er bygd opp av og hvor tett atomene inne i steinen er pakket sammen. Kvarts er lett, mens steiner med f.eks. jernrike mineraler er tunge. Pimpstein er et eksempel på en stein med mange porer ...
... registrerer vi nå vekst i næringen og et økende behov for mineraler, sier lagleder og forsker Peer-Richard Neeb ved NGU. Det er langs ... I tillegg kommer foredlingsindustrien innenfor naturstein, mineraler, og bygge- og anleggsbransjen. Til sammen snakker vi om en ...
... uregelmessig utbredelse - eller anomalier - av bestemte mineraler og grunnstoff. Statlig storsatsing Det er Regjeringen som har ... over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. Områdene som kartlegges fra helikopter i 2011 er ...
... bildet av geologien. - Denne bergarten kan inneholde mineraler som jern, titan, nikkel og platinametaller, forklarer Schiellerup. ... han står nå, er det uhyre viktig å ha oversikt over de mineraler og forekomster som finnes. Spennende geologi på Andøya. ...
... Norge er bergverksnasjon. Vi har bare glemt at vi er det. Mineraler fra norske fjell har dannet grunnlaget for betydelig verdiskaping her ... til å finne mer. Mineralnæringen tar ut og utnytter mineraler og bergarter fra fast fjell og løsmasser. Her i landet utvinner og ...
... 833 bedriftene i bergindustrien. Til sammen ble det tatt ut mineraler på mer enn 1.100 steder rundt om i landet. Jern og pukk øker ... omfatter alle bedrifter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Disse mineralske ...
... Erik Prytz Reitan/MCR   Verdier i norske fjell Mineraler inngår i nesten all vareproduksjon. Stabil tilgang på mineraler er en forutsetning for økonomisk vekst og arbeidsplasser. ...
... av evaporitt (hovedsakelig salt, men også gips og andre mineraler). For rundt 300 millioner år siden ble det avsatt tykke lag av ... ved at havvann fordampet og oppløste salter ble utfelt som mineraler på havbunnen. Senere ble det avsatt mektige lag av andre sedimenter ...
... råstoffer i 2012. Hver innbygger i Norge bruker 13 tonn med mineraler til innenlandsk forbruk. De viktigste fylkene etter omsetning er ... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller ...
... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller ... og torv) TONNEVIS: Hver nordmann bruker 12,5 tonn mineraler årlig. Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av ...
... under havoverflaten. Illustrasjon: Kartverket/Mareano Mineraler og eksotisk liv Atlanterhavet ligger på to jordskorpeplater som ... miljøforholdene inneholder dermed særegen natur, viktige mineraler og eksotisk liv. Hver for seg, eller sammen, kan artsmangfoldet være ...
... Suzanne McEnroe har studert de magnetiske egenskapene i mineraler på nanoskala. I et samarbeid mellom flere kolleger på NGU og andre ... utviklet i hematitt, ble oppdaget for første gang i mineraler i norske bergarter. Utvikling av de magnetiske fasene oppstår ...
... er noen etterspørsel, og ingen vil har helsefarlige mineraler hjemme. Det finns forskjellige typer asbest (asbest betyr ...
... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller ... Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av mineraler, for eksempel jern til stål, kalkstein til sement og papir, pukk til ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.