67 resultater
... benytter samme prinsipp som gullvasking, dvs at lette mineraler vaskes bort med vann i bevegelse, mens tyngre mineraler blir igjen. Knust bergart drysses øverst på vaskebordet, mens vann ...
... for ukjente prøver sammenlignes med mønstre for kjente mineraler, som er samlet i en database. I NGU-Labs virksomhet inngår metoder for kvalitativ XRD-analyse av klastiske mineraler og leirmineraler. Ved identifisering av klastiske mineraler ...
Opp gjennom vår historie har mineraler og bergarter vært viktig for samfunnet. Allerede i steinalderen var ... i Rana kommune. Foto: Tor Arne Sandnes, SeNor Mineraler og bergarter skaper store verdier for det norske samfunnet. Slik har ...
... Industrimineraler er fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og bergarter som har industriell anvendelse på grunn av sine fysiske ...
... både fossile brensler som kull, råolje og naturgass og mineraler som er råstoffer til kjernefysisk energi. Energimineraler ...
... Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske ...
... der man kan stifte nærmere bekjentskap med bergarter og mineraler fra inn- og utland. Steinparker og -sentre ...
... finnes i enkelte varianter. Spredte "knotter" av harde mineraler er vanlig, særlig granat og staurolitt. Denne vekslingen mellom harde og myke mineraler gjorde at glimmerskifer ble den mest brukte bergart til kvernstein i ...
... Fra Folldal gruver. Foto: Wikipedia Bruk av bergarter og mineraler har foregått siden de første menneskene kom til Norge. Mange gamle ...
... ned i 0.03 mm, og ved denne tykkelsen er de aller fleste mineraler gjennomsiktige. Man kan da se svært små detaljer i mikroskop og ... tykkelse rundt 0.3 - 0.5 mm til kjemisk analyse av enkelte mineraler ved LA-ICP-MS. Slipproduksjon ...
... Fordi Ar er en edelgass, vil dette ikke bli tatt opp i andre mineraler, og derfor vil mesteparten av det som analyseres være et produkt av ... er denne metoden egnet til datering av finkornede mineraler uten nøytronbestråling. Fasilitetene er moderne og blant de mest ...
... litt over 1% vanadiumoksid. Til sammen utgør disse tre mineraler 30 % av bergartene, og disse tre rike lagene kan følges over flere ... rundt 280 millioner tonn noritt med rundt 30% av de tre mineraler til sammen. Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen ...
... uran-bly (U-Pb) brukes til å bestemme alderen til mineraler som inneholder grunnstoffet uran. Prinsippet bak metoden er at uran, ...
... Metoden brukes for datering av vanlige K-holdige mineraler som hvit glimmer (for eksempel muskovitt), biotitt, flogopitt, ... plagioklas, glaukonitt, glass, vulkansk helbergart og mineraler som inneholder K som sporelement (f.eks. pyroksen). Informasjon ...
... vil variere veldig mye. Det å løse opp fullstendig alle mineraler i en bergart kan være en vanskelig oppgave, og derfor bør det ...
... Vann er et utmerket løsemiddel for mineraler i berggrunnen. Foto: T. Mortensen Menneske, dyr og planter treng ...
... av livet. Spesielt er interessen stor for å samle på mineraler. Det er beskrevet nesten 4000 mineraler rundt på jorda, men 7-8 mineraltyper utgjør mesteparten av de ...
... kvarts, 60-70% feltspat og mindre enn 10% glimmer og andre mineraler. De er dannet ved at smeltemasser (magma) fra jordens indre har ... store kvartsganger kan dannes. Mange steder kan også andre mineraler som f.eks. kalkspat, svovelkis, gull og/eller feltspat avsettes ...
Menneske, dyr og planter treng en rekke mineraler. For høyt eller for lavt inntak kan være skadeleg. Vann er vårt ... og er i tillegg et utmerket løsemiddel. Grunnvann tar opp  mineraler når det sakte flyt gjennom undergrunnen. Grunnvann har vanligvis et ...
... seg magnetisere. Dette er bestemt av hvilken type magnetiske mineraler som finnes i prøven og deres konsentrasjon i bergarten, men ... magnetiserbarhet) er en funksjon av mengden magnetiske mineraler i en bergart. Ferromagnetiske mineraler som magnetitt, ilmenitt og ...
... bergart. Thorium kan både sitte i gitteret til mer vanlige mineraler og opptre i komplekse mineraler sammensatt av flere forskjellige grunnstoffer; både i oksider, ...
... tids fuktpåvirkning kan jern trekkes ut fra jernholdige mineraler og avsettes som rust i steinen. Det skaper skjemmende misfarging. Og ... "sprenge" steinen. En annen "fiende" kommer innenfra - noen mineraler løses lett opp, og hvis de inneholder jern, kan de avsette rust i ...
... i grunnen. I mineraljorda reagerer det sure vannet med mineraler slik at ulike ioner løses ut til vannet og pH stiger (blir mindre ... den aktuelle uttaksmengden. Mange kjemiske reaksjoner mellom mineraler og vann går svært langsomt. Vannets oppholdstid i grunnen er derfor ...
... det vil si dokumentere størrelse og sammensetning av mineraler og elementer som er utvinnbare og salgbare i markedet. Dette gjøres ... i en metallforekomst har blitt dokumentert. For andre mineraler, slik som noen industrimineraler og byggeråstoffer, er terskelen ...
... tillegg ved sin naturlige beskaffenhet gjennom innholdet av mineraler, sporelementer eller andre bestanddeler og ved eventuelt å ha ... vi i Norge foretrekker kildevann med neglisjerbare mengder mineraler, vurderes ofte mineralvann med betydelig innhold av salter som sunt i ...
... ikke inn i gitterstrukturen til de vanlige bergartsdannende mineraler. Etter hvert som magma størkner og hovedmineralene krystalliserer ... ender de to metallgruppene som regel opp i forskjellige mineraler. HFSE Niobium (Nb) og tantal (Ta) Niobium og ...
... 1972). Det er veldig stor forskjell på magnetitt og andre mineraler og ofte brukes SI*10 -5 . Andre magnetiske mineraler er magnetkis (0.05 – 0.5) og ilmenitt, hematitt (0.03 – 0.3). ...
Metalliske mineraler inneholder metaller. Metaller defineres kjemisk som ... Malm Når en snakker om forekomster av metalliske mineraler bruker en ofte ordet malm. Men for at en forekomst skal kunne ... inkluderer derfor også forekomster med metallholdige mineraler som per dags dato ikke er økonomisk utnyttbare. Enten på grunn av ...
... like kjemisk sett. Mangan kommer også som regel fra mineraler i berggrunnen. Det er færre manganholdige mineraler enn det er jernholdige mineraler. Derfor ser vi ofte høyere jernverdier enn manganverdier. Mangan ...
... mikroskopering, XRI- og XRF-skanning, identifikasjon av mineraler, kjemiske analyser, kornfordelingsanalyser, mekaniske tester, ...
... geologisk materiale (faste prøver: sedimenter, bergarter, mineraler m.m.) må prøvene være i løsning, og faste prøver må derfor ...
... på mange andre måter også, både til hverdags og fest. Mineraler finnes i «alle» produkter vi omgir oss med; mobiltelefoner, PC-er, ...
... (TiO2) som brukes til alt dette kommer fra steiner og mineraler som inneholder titan. Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som ...
... studeres og benyttes for å finne alderen på bergarter og mineraler.  Den geologiske historien er definert i tidsepoker. ...
... kan også stedvis inneholde høyt innhold av naturlige mineraler som kan være helseskadelig, som for eksempel fluor eller radon. En ...
... i en bergart ved kvantifisering av grunnstoffer i mineraler, i bestemmelse av sporelementer, kvantitativ bestemmelse av ... og vannprøver. Til analyse av faste materialer (f.eks.mineraler, aphanittiske bergarter eller glasstabletter av bergarter isoformert ...
... verden, og fargekontrasten er et vitne om at ulike mineraler og bergarter har ulik kjemisk sammensetning. Ett snitt ... Vannet blir surt i møte med biosfæren, og løser opp mineraler i løsmassene på vei nedover i jordprofilet. Etter hvert endres de ...
... og titanitt finnes det også sammen med en rekke jernholdige mineraler. I Norge finnes store forekomster av både ilmenitt og rutil. ... korrosjon på andre metallflater. Nikkelholdige mineraler. Pentlanditt fra Pechenga i Russland (bak til venstre). I front, en ...
På denne sida har vi samla nokre plakatar og brosjyrar som viser kor hendige minerala er i min og din kvardag. Klikk på bilda for å få opp ein større versjon og muligheit til å laste ned produkta i dei fleste tilfeller.
Mange mineraler inneholder titan, men de økonomisk sett viktigste kildene til titan ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.