Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

61 resultater
... grønne skiftet kreve mer bruk av mineralske råstoffer. Mineraler for det grønne skiftet ...
... 481 litteratur-referanser på beryllium-forekomster og -mineraler som har relevanse for Høgtuva-mineraliseringene. Det er søkt i ... 1987. Litteraturreferanser over beryllium-forekomster og -mineraler. ...
... navn som er registrert i databasen. Database for malm og mineraler (DAMAMI) - Nordland. Beskrivelse av koderingsprosedyre og oppslag. ...
... og veksthus- forsøk av noen utvalgte bergarter og mineraler. Følgende bergartstyper og mineraler ble testet: Glimmerskifre fra Eikesdal, Budal og Sunndal. Gneis fra ...
... av driftsforhold og prisvariasjoner. Verdien av metalliske mineraler som benyttes som industrimineraler så vel som råstoff for metallproduksjon (titan mineraler og jern oksider) omtales i tilsvarende rapport om metalliske malmer. ...
... overveiende består av et enkelt mineral, plagioklas. Mørke mineraler som pyroksen forekommer underordnet (0-10%), men er innholdet av mørke mineraler større (10-20%) betegnes bergarten leukonoritt. Omdannet hvit ...
... og analysert. Resultatene viser at forurensningen av andre mineraler, særlig feltspat og lys glimmer, er så stor at kvartsen er uegnet ...
... Jakob K. 0800-3416 Verdisetting og arealforvaltning av mineraler i Nordland 2016.019 I forbindelse med prosjektet Verdisetting og arealforvaltning av mineraler i Nordland har det blitt foretatt utvidete undersøkelser i Fauske ...
... industrimineraler (pegmatitt), malm, naturstein og sjeldne mineraler. Det er gitt en oversikt over geologien samt eksisterende funn av ...
... er en diagnostisk metode til å identifisere magnetiske mineraler (Curie Temperatur) samt magneto- mineralogiske fase-overganger. TMA ...
... IP og SP viser ikke anomalier som kan indikere tettende mineraler i sonene. Anbefalt brønnplassering og orientering er gitt. ...
... nevneverdig mengde av serpentin eller andre asbestlignende mineraler. Prøvene er analysert med XRF og Leco CO2 analysator. ...
... og Finnmark er de viktigste fylkene. Eksportverdien fra mineraler tatt ut i Norge i 2002 var 4,3 milliarder kr, inklusiv norske gruver ...
... og Finnmark er de viktigste fylkene. Eksportverdien fra mineraler tatt ut i Norge i 2003 var 4,9 milliarder kr, inklusiv norske gruver ...
... til planeten Mars. Vi tar også del i jakten på sjeldne mineraler, leter etter gull og kartlegger gamle skredgroper. Samtidig ser vi ...
... for å bestemme innholdet av hovedmineraler, underordnede mineraler og mineraler som forekommer i meget små mengder (aksessoriske mineraler). ...
... godt på interessen for disse aksjene det siste året. Mineraler som petroleum er helt nødvendige råstoffer i et moderne samfunn. ... av naturressurser. Lønnsomheten innen petroleum og mineraler er ofte i utakt, og en spredning av investeringene kan derfor være ...
... (vesentlig magnetitt)(0.5 - 4%). I tillegg kan følgende mineraler opptre aksessorisk: zircon, apatitt, granat, kloritt, kalkspat og ... forårsaket av et høyt innhold av uran/thorium-rike mineraler. Kartlegging og petrografisk geokjemisk undersøkelse av kalifelt- ...
... er meget talkrike klebersteiner med forholdsvis mye erts mineraler og karbonat. Det er ikke påvist noen nevneverdig mengde av serpentin eller andre asbest- lignende mineraler. Talkinnholdet i bergarten varierer fra 58 % til 77 %. ...
... Fette tyder på at de fleste sprekksonene er gjentettet av mineraler. Generelt kan vanngiverevnen i fjell karakteriseres som dårlig ...
... for mineralklassifiseringen. De viktigste løsmassedannende mineraler er presentert ved hjelp av bilder tatt i mikroskop samt en ...
... 2014.046 Som et ledd i Regjeringens satsning mot mineraler i Nord-Norge (MINN), utførte NGU geofysiske målinger fra helikopter ...
... selen i prøvene. Resterende selen er bundet i rikere selen- mineraler; blyglans-clauthalitt, altaitt og tetradymitt. Ved batchflotasjon er ...
... ca. 7% og kloritt ca. 3%. Det er ikke påvist fibrige mineraler, kvarts eller kalkspat i prøvene. Mineralogi i klebersteinen i ...
... er å få kunnskap om framtidig oppløsning (forvitring) av mineraler og sidebergarter fra gruvene. I dette forprosjektet er det gjort ...
... er også en ulempe, samt at bergarten inneholder endel harde mineraler, noe som vil øke sage- og poleringskostnadene. Undersøkelse av ...
... for å avgjøre om VLF-anomaliene skyldes elektron-ledende mineraler eller oppknust fjell/leire. Geofysisk og geologisk oppfølging av ...
... gjort kvantitative analyser på davidittkorn og endel andre mineraler. Analyseresultater fra bergart og tungmineralkonsentratprøver ...
... Det ble ikke påvist uranitt eller korn av andre radioaktive mineraler i noen av opptakene eller andre mineraloptiske undersøkelser. ...
... Det er sansynlig at en har fått en gradvis oppløsning av mineraler på sprekkeflater slik at det i løpet av ca. 25 år har blitt ...
... kan være en inter- essant struktur for leting etter andre mineraler enn barytt bør holdes åpen. Mer detaljerte resultater finnes i 25 ...
... samt i to prøvetatte kilder er rikt på løse mineraler (relativt hardt vann), men det tilfredstiller kravene til drikkevann. ...
... for sterkt serpentinisert, har for stort innslag av andre mineraler eller er for små til å komme i betraktning som olivinråstoff. Det ...
... avhengig av tilblandingen av grafitt. Av andre forurensede mineraler kan nevnes; glimmer, kvarts, feltspat og kis. I det gamle ...
... vanadiumholdig magnetitt. Enkeltvis anses innholdet avdisse mineraler å være for lavt til å kunne gi grunnlag for økonomiskutnyttelse, ...
... 06. ppm Au og 3.3% Cu (snitt) i tillegg til flere uvanlige mineraler (thulitt, scheelitt, gedigen kobber og sink (?). ...
... SRAT) og gammaspektrometer (Geometrics GRS 410). Radioaktive mineraler er funnet i veiskjæring langs Bøgardsveien. De radio- aktive ...
... materialet. Noen er intressante leteområder etter malmer og mineraler, mens andre har geokjemiske forhold som er mer av miljø-messig ...
... det mineraliseringer av flere generasjoner og flere sjeldne mineraler som gjenspeiler det høye innholdet av mange granitofile ...
... Videre ville en undersøke om det var metalliske mineraler (jernoksider, sulfider) som kunne ha påvirkning på ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.