72 resultater
Naturens flotte mineraler har fascinert menneskene i årtusener. Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som ... de utroligste former og farger. Henrich Neumanns Norges mineraler (1985) ga en oversikt over mineraler i Norge. Den populære og ...
... for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord. MINN ...
... benytter samme prinsipp som gullvasking, dvs at lette mineraler vaskes bort med vann i bevegelse, mens tyngre mineraler blir igjen. Knust bergart drysses øverst på vaskebordet, mens vann ...
... for ukjente prøver sammenlignes med mønstre for kjente mineraler, som er samlet i en database. I NGU-Labs virksomhet inngår metoder for kvalitativ XRD-analyse av klastiske mineraler og leirmineraler. Ved identifisering av klastiske mineraler ...
Opp gjennom vår historie har mineraler og bergarter vært viktig for samfunnet. Allerede i steinalderen var ... i Rana kommune. Foto: Tor Arne Sandnes, SeNor Mineraler og bergarter skaper store verdier for det norske samfunnet. Slik har ...
... mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet. MINS ...
... der man kan stifte nærmere bekjentskap med bergarter og mineraler fra inn- og utland. Steinparker og -sentre ...
... finnes i enkelte varianter. Spredte "knotter" av harde mineraler er vanlig, særlig granat og staurolitt. Denne vekslingen mellom harde og myke mineraler gjorde at glimmerskifer ble den mest brukte bergart til kvernstein i ...
... Fra Folldal gruver. Foto: Wikipedia Bruk av bergarter og mineraler har foregått siden de første menneskene kom til Norge. Mange gamle ...
... ned i 0.03 mm, og ved denne tykkelsen er de aller fleste mineraler gjennomsiktige. Man kan da se svært små detaljer i mikroskop og ... tykkelse rundt 0.3 - 0.5 mm til kjemisk analyse av enkelte mineraler ved LA-ICP-MS. Slipproduksjon ...
... Fordi Ar er en edelgass, vil dette ikke bli tatt opp i andre mineraler, og derfor vil mesteparten av det som analyseres være et produkt av ... er denne metoden egnet til datering av finkornede mineraler uten nøytronbestråling. Fasilitetene er moderne og blant de mest ...
... litt over 1% vanadiumoksid. Til sammen utgør disse tre mineraler 30 % av bergartene, og disse tre rike lagene kan følges over flere ... rundt 280 millioner tonn noritt med rundt 30% av de tre mineraler til sammen. Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen ...
... uran-bly (U-Pb) brukes til å bestemme alderen til mineraler som inneholder grunnstoffet uran. Prinsippet bak metoden er at uran, ...
... Metoden brukes for datering av vanlige K-holdige mineraler som hvit glimmer (for eksempel muskovitt), biotitt, flogopitt, ... plagioklas, glaukonitt, glass, vulkansk helbergart og mineraler som inneholder K som sporelement (f.eks. pyroksen). Informasjon ...
... vil variere veldig mye. Det å løse opp fullstendig alle mineraler i en bergart kan være en vanskelig oppgave, og derfor bør det ...
... 2014.046 Som et ledd i Regjeringens satsning mot mineraler i Nord-Norge (MINN), utførte NGU geofysiske målinger fra helikopter ...
... av livet. Spesielt er interessen stor for å samle på mineraler. Det er beskrevet nesten 4000 mineraler rundt på jorda, men 7-8 mineraltyper utgjør mesteparten av de ...
... kvarts, 60-70% feltspat og mindre enn 10% glimmer og andre mineraler. De er dannet ved at smeltemasser (magma) fra jordens indre har ... store kvartsganger kan dannes. Mange steder kan også andre mineraler som f.eks. kalkspat, svovelkis, gull og/eller feltspat avsettes ...
... seg magnetisere. Dette er bestemt av hvilken type magnetiske mineraler som finnes i prøven og deres konsentrasjon i bergarten, men ... magnetiserbarhet) er en funksjon av mengden magnetiske mineraler i en bergart. Ferromagnetiske mineraler som magnetitt, ilmenitt og ...
... bergart. Thorium kan både sitte i gitteret til mer vanlige mineraler og opptre i komplekse mineraler sammensatt av flere forskjellige grunnstoffer; både i oksider, ...
... gratis tilbud til lærere. Neste tema for fagseminaret: Mineraler i hverdagen, hverdagsprodukter inneholder mineraler som er utvinnet fra stein, tirsdag 27. oktober 2015 ved NGU i ...
... tids fuktpåvirkning kan jern trekkes ut fra jernholdige mineraler og avsettes som rust i steinen. Det skaper skjemmende misfarging. Og ... "sprenge" steinen. En annen "fiende" kommer innenfra - noen mineraler løses lett opp, og hvis de inneholder jern, kan de avsette rust i ...
... bildet av geologien. - Denne bergarten kan inneholde mineraler som jern, titan, nikkel og platinametaller, forklarer Schiellerup. ... han står nå, er det uhyre viktig å ha oversikt over de mineraler og forekomster som finnes. Spennende geologi på Andøya. ...
Vann er mer enn vann, det er også oppløste mineraler, organiske partikler og bakterier. Grunnvann i fjell er en skjermet ...
... det vil si dokumentere størrelse og sammensetning av mineraler og elementer som er utvinnbare og salgbare i markedet. Dette gjøres ... i en metallforekomst har blitt dokumentert. For andre mineraler, slik som noen industrimineraler og byggeråstoffer, er terskelen ...
... ikke inn i gitterstrukturen til de vanlige bergartsdannende mineraler. Etter hvert som magma størkner og hovedmineralene krystalliserer ... ender de to metallgruppene som regel opp i forskjellige mineraler. HFSE Niobium (Nb) og tantal (Ta) Niobium og ...
... 1972). Det er veldig stor forskjell på magnetitt og andre mineraler og ofte brukes SI*10 -5 . Andre magnetiske mineraler er magnetkis (0.05 – 0.5) og ilmenitt, hematitt (0.03 – 0.3). ...
... Alle metallene kommer i utgangspunktet fra ulike metalliske mineraler: Jernet kommer fra mineralene magnetitt, hematitt eller goehtitt. ... pyrolusitt, molybden fra molybdenitt, vanadium fra ulike mineraler og silisium fremstilles fra kvarts. "Men hva med papiret? Er ...
... mikroskopering, XRI- og XRF-skanning, identifikasjon av mineraler, kjemiske analyser, kornfordelingsanalyser, mekaniske tester, ...
... geologisk materiale (faste prøver: sedimenter, bergarter, mineraler m.m.) må prøvene være i løsning, og faste prøver må derfor ...
... våre forekomster av dette ele- ment. Vi har to beryllium-mineraler som dominerer; beryll og helvin. Beryll utvinnes fra pegmatittganger, ...
... Vanligvis stengelige, mørke grønne, brune eller svarte mineraler. Amfibolitt : Omdannet mørk bergart som vesentlig består ... ergart : Et legeme som er sammensatt av ett eller flere mineraler. Betongtilslag : Se: tilslagsmaterialer. Blokk : ...
... 13. september kl 11.00-16.00. Se og ta på vakre og nyttige mineraler på vår stand! Overordnet tema for Geologiens Dag i Norge i år ...
... på mange andre måter også, både til hverdags og fest. Mineraler finnes i «alle» produkter vi omgir oss med; mobiltelefoner, PC-er, ...
... studeres og benyttes for å finne alderen på bergarter og mineraler.  Den geologiske historien er definert i tidsepoker. ...
... i stor grad skapes. Det ble i 2014 produsert og solgt mineraler fra 1156 uttakssteder med cirka 6000 sysselsatte fordelt på 856 ... råstoffer.  Hver innbygger i Norge bruker 13 tonn med mineraler til innenlandsk forbruk. De viktigste fylkene etter omsetning er ...
... se NGUs kalender for 2015 - med beskrivelse av hvordan mineraler blir brukt i vår hverdag. Hvert år bruker hver nordmann et ...
... i en bergart ved kvantifisering av grunnstoffer i mineraler, i bestemmelse av sporelementer, kvantitativ bestemmelse av ... og vannprøver. Til analyse av faste materialer (f.eks.mineraler, aphanittiske bergarter eller glasstabletter av bergarter isoformert ...
... verden, og fargekontrasten er et vitne om at ulike mineraler og bergarter har ulik kjemisk sammensetning. Ett snitt ... Vannet blir surt i møte med biosfæren, og løser opp mineraler i løsmassene på vei nedover i jordprofilet. Etter hvert endres de ...
... uran-bly (U-Pb), som brukes til å bestemme alderen til mineraler som inneholder grunnstoffet uran. Prinsippet er at uran, som er ... argon-argon (40Ar/39Ar), som brukes til å aldersbestemme mineraler som inneholder kalium (K) i mineralstrukturen. Den tredje metoden er ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.