Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

326 resultater
Naturens flotte mineraler har fascinert menneskene i årtusener. Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som ... de utroligste former og farger. Henrich Neumanns Norges mineraler (1985) ga en oversikt over mineraler i Norge. Den populære og ...
... over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. Arbeidet startet i fjor og er et ledd i myndighetenes ... forskere tråler land og strand i Nordland på leting etter mineraler i løsmasser. Analyser i laboratoriet avgjør om innholdet er så ...
... på produktene og flere nisjeprodukter. Satser på mineraler i nord Satser på mineraler i nord ...
... makter å lagre enda større datamengder. Gamle mineraler styrker datahukommelse Gamle mineraler styrker datahukommelse ...
... i Botswana, gruvedrift i Amazonas, olje i Øst-Timor, mineraler i Kosovo...». Han nyter åpenbart stor tillit i ... gjenstår å se. Også i virkelighetens verden har mineraler og andre naturresurser alltid spilt en avgjørende rolle i ... i Sør-Kinahavet. Årsaken til appetitten på mineraler er at de er innsatsfaktorer i industriens verdikjeder. Det finnes ...
- Vi undersøker ressurspotensialet og leter etter mineraler som kan inngå i moderne og framtidig elektronikk, som ... forekomster av sjeldne jordartsmetaller? Avdekker sjeldne mineraler i dypet ...
Aldersbestemmelser på mineraler og bergarter benytter seg av ulike radioaktive grunnstoff som finnes ... fjell på Ringvassøya, og lurer på hvordan man daterer mineraler/bergarter? Hvilken metode brukes? Hvordan daterer man mineraler/bergarter? Hvordan daterer man mineraler/bergarter? ...
... til foredrag, ekskursjoner og diskusjoner om temaet. Mineraler er overalt Nå er boka etter denne internasjonale konferansen ute ... dekker alt fra høyteknologiske produkter, analyseteknikker, mineraler i medisinsk utstyr, byggeråstoffer, industrimineraler, bevaring av ...
... grønne skiftet kreve mer bruk av mineralske råstoffer. Mineraler for det grønne skiftet ...
... etter molybden, wolfram og uran. Ressurser av metalliske mineraler i Nordland. ...
... av fylkets mineralske råstoffressurser. Industrielle mineraler og bygningsstein i fylkesplanen. ...
... til nødvendige råvarer. Uten sikker tilgang på kritiske mineraler og materialer kan man ikke opprettholde dagens industriproduksjon. ... digitalt samfunn, forutsetter økt tilgang til en rekke nye mineraler. Det samme gjelder for et skifte til en grønnere hverdag, med mindre ...
... 481 litteratur-referanser på beryllium-forekomster og -mineraler som har relevanse for Høgtuva-mineraliseringene. Det er søkt i ... 1987. Litteraturreferanser over beryllium-forekomster og -mineraler. ...
... kartlegging og økonomisk vurdering av bergarter og mineraler. ...
... navn som er registrert i databasen. Database for malm og mineraler (DAMAMI) - Nordland. Beskrivelse av koderingsprosedyre og oppslag. ...
... og veksthus- forsøk av noen utvalgte bergarter og mineraler. Følgende bergartstyper og mineraler ble testet: Glimmerskifre fra Eikesdal, Budal og Sunndal. Gneis fra ...
Fire NGU-ere står med gule hjelmer ved en snart ferdig stand på PDAC 22.
... - Vi har merket en økt interesse for nordiske mineraler og metaller fra utenlandske investorer de siste årene. Dette har nok ... at det er enda mer fokus på å ha tilgang til kritiske mineraler i Norge og i EU. NGUs Nasjonale Borkjerne- og Prøvesenter på ...
Grønn teknologi krever nye og spesialtilpassede mineraler og materialer. Solcellepanel, supermagneter, batterier og nye ... dette til er det viktig å kunne undersøke materialer og mineraler, ofte helt ned på atomnivå, for å se hvilke kvaliteter og ... Et nasjonalt laboratorium for å karakterisere mineraler og avanserte materialer etableres nå i Trondheim. Det vil hete ...
... vår historie har medført store forandringer i hvilke mineraler som har vært viktige for samfunnene, men som poeten Gene Dalby ... i mange utviklingsland har medført økt etterspørsel etter mineraler, ikke bare byggeråstoff og energimineral som kull og petroleum, men ...
Hvilke mineraler som tilhører staten og grunneier er beskrevet i mineralloven §7. ... grunneiers. Alle kan lete etter forekomster av statens mineraler på egen og andres grunn så lenge man ikke utfører inngrep i ... grunneier. De som skal lete grundigere etter statens mineraler, må søke Direktoratet for Mineralforvaltning om ...
... En «grønnere» energiproduksjon krever mye og mange mineraler, som høyren kvarts, litium, sjeldne jordartsmetaller, beryllium, ... med et enda bredere optisk spektrum for å kartlegge flere mineraler. NGU bruker allerede nå hyperspektral metodikk på borekjerner, og ...
... for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord. MINN ...
... interessert i Sørøya, hvor jeg vet det finnes mange mineraler. Barytt i Finnmark Barytt i Finnmark ...
...     Finnes det interessante bergarter og mineraler i Neiden i Sør-Varanger som er lett tilgjengelige for folk på tur? ...
... benytter samme prinsipp som gullvasking, dvs at lette mineraler vaskes bort med vann i bevegelse, mens tyngre mineraler blir igjen. Knust bergart drysses øverst på vaskebordet, mens vann ...
... borerigger og analyseutstyr tilstede. Det foregikk salg av mineraler og geologisk feltutstyr. Bransjeorganisasjoner og land/regioner ... verdens største messe for gruveindustri og leting etter mineraler, presenterte Norges geologiske undersøkelse (NGU) norsk geologi og ...
... for ukjente prøver sammenlignes med mønstre for kjente mineraler, som er samlet i en database. I NGU-Labs virksomhet inngår metoder for kvalitativ XRD-analyse av klastiske mineraler og leirmineraler. Ved identifisering av klastiske mineraler ...
Opp gjennom vår historie har mineraler og bergarter vært viktig for samfunnet. Allerede i steinalderen var ... i Rana kommune. Foto: Tor Arne Sandnes, SeNor Mineraler og bergarter skaper store verdier for det norske samfunnet. Slik har ...
... medisiner, musikkinstrumenter og mye mer. Avhengig av mineraler - Boka skal nå et bredt publikum. Det er viktig at alle ser ... av mineralenes nødvendighet og fortreffelighet. Mineraler finnes i det aller meste vi omgir oss med. Det er budskapet i ei ny ...
... med rapporter fra letevirksomhet på forekomster av statens mineraler er opprettet. Det er Direktoratet for mineralforvaltning med ...
... mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet. MINS ...
... og toglimmergneis (opprinnelse, utbredelse og innhold av mineraler)? Er det spesielle planter tilknyttet bergarten toglimmergneis? ...
... Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske ...
... både fossile brensler som kull, råolje og naturgass og mineraler som er råstoffer til kjernefysisk energi. Energimineraler ...
... der man kan stifte nærmere bekjentskap med bergarter og mineraler fra inn- og utland. Steinparker og -sentre ...
... Her deler jeg spennende historier om bergarter og mineraler - og om geologiske prosesser som har dannet landskap og fjell. Her ...
... Er det bare det at berggrunnen forvitrer som gir næring og mineraler til jordsmonnet, og at plantene tilpasser seg dette? Sammenhengen ...
... Industrimineraler er fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og bergarter som har industriell anvendelse på grunn av sine fysiske ...
Forsker fra NGU på feltarbeid
... mulige ressurser. -  For å sikre bærekraftig bruk av mineraler og metaller i fremtiden, må vi kunne spore jordartene som brukes i ... sitt arbeid i åtte hovedprogrammer, hvorav «Bærekraftige mineraler» er ett. Høsten 2021 leverte organisasjonen en rapport til Nordisk ...
... midten ser vi i mikroskopet flakformet grafitt som svarte mineraler. De svarte skiferlagene rike på grafitt finner vi gjerne mellom de ... Mellom de vanlige bergartene finner vi skiferlag rike på mineraler som er kritisk for det moderne livet vårt. Mellom vanlige ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.