74 resultater
Magnetisk susceptibilitet er et mål for magnetiserbarheten av et materiale. Det er en ubenevnt størrelse som viser forholdet mellom indusert magnetfelt og et påtrykt, ytre magnetfelt i et materiale.
... Dagens ressurser er knappe; Finnes det alternative materialer til sand og grus? Ressursknapphet ...
... ved NGU både i analyse av Hg i vannprøver og i geologiske materialer. CV-AAS ...
Kjemisk analyse gir verdifull informasjon for klassifisering og karakterisering av bergarter, ved kvantifisering av potensielle miljøgifter, og ved undersøkelse av mineralressurser, malmer og annet geologisk materiale.
XRF
... målemetode for kvantifisering av grunnstoffer i faste materialer. Metoden er svært mye benyttet innen klassifisering og ...
... av type Thermo "ELEMENT XR" til analyse av geologiske materialer og vannprøver. Til analyse av faste materialer (f.eks.mineraler, aphanittiske bergarter eller glasstabletter av ...
... i større kvanta og verdi.   Geologiske materialer som sand, grus og knust fjell (pukk) er naturens egne produkter som ...
... vann, CO2 og organisk materiale er 1000°C. For geologiske materialer vil glødetapet ved denne temperaturen ofte representere ...
Bekkesedimenter inkluderer alt materiale består av stein, grus, og finstoff av mineralkorn, samt planterester og Fe-Mn oksider (oxidater). Prøvene blir tradisjonelt samlet inn midt i bekken og våtsiktet på stedet til fraksjonen(<180 µm).
... tar imot og analyserer prøver av en rekke ulike geologiske materialer, slik som faste bergarter, jord og løse sedimenter. Det analyseres ...
Kull er et fast materiale av organisk opphav, primært planter, som avgir energi ved forbrenning. Opphavsmessig er kull nært beslektet med olje og gass, mens utvinningsmetodene som brukes, har mer til felles med ordinær gruvedrift.
... miljøkjemiske analyser, men også for analyse av geologiske materialer ved kartlegging av transport og distribusjon av elementer fra ... eller CV-AAS bør prøvene være i væskefase. Geologiske materialer vil kunne ha svært variabel sammensetning, ofte med et høyt ...
... for diverse preparering og forbehandling av ulike geologiske materialer, samt måling av petrofysiske parametre for disse. Ved NGU-Lab ...
Aktsomhetsområder for jord- og flomskred viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp.
... teknikk som egner seg til studier av en lang rekke materialer innen geologi, hvor man vil kombinere strukturell og morfologisk ...
Bioklastiske sedimenter er et begrep som brukes for å beskrive karbonatholdige sedimenter dannet fra døde organismer, hovedsaklig skjell og kalkalger (skjellsand) og karbonatsedimenter rundt korallrev.
... fjell i stadig større grad tatt over for naturgrus. For materialer som skal brukes som tilslag for vegformål i Norge stilles det krav ... Det stilles også krav til kornformen til et materialer uttrykt ved flisighetsindeksen (FI). Da flisig kornform gjerne gir ...
NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for bruk til veg- og betongformål.
... ,"Kola Ecogeochemistry project", ble 4 forskjellige utvalgte materialer samlet inn for å bedre forstå miljøkonsekvensene av russisk ... har mange studier som sammenligner geokjemi av forskjellige materialer fra lokal til kontinental skala blitt utført for å bedre forstå ...
Kart over gravbarhet er basert på kart over bunnsedimenter (kornstørrelse) og bunnsedimenter (dannelse). Kartet forteller hvor enkelt det er å grave i havbunnen.
NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for bruk til veg- og betongformål.
For 400 millioner år siden, lå Norge plassert i tropene. Med tiden, har Norge sakte beveget seg nordover.
... tilknytning til bygge- og anleggsvirksomhet. Geologiske materialer av ulike kornstørrelser som sand og grus, leire og knust stein er ...
... grunnen består av, f.eks. grusige, sandige eller leirige materialer. Dreietrykksondering Dreietrykksondering er ... dybder til fast grunn eller antatt fjell i ikke steinholdige materialer. I meget faste masser har slagsonderingen sterkt begrenset ...
Vi deler naturen inn i en rekke ulike komponenter som berggrunn og løsmasser, vann under og over jordoverflaten, samt (både levende og døde) dyr og vegetasjon.
Borkjernematerialet er både fra rene NGU-prosjekter, samarbeidsprosjekter med industrien samt rene prospekterings- og industriprosjekter hvor NBPS har overtatt kjernematerialet etter endt prosjektperiode, samt borkjerner som senteret har tatt vare på
Urbane sentrumsområder kan bestå av opp til 100 % tette flater, som f.eks. parkeringsplasser, veier, fortau og hustak. Disse tette flatene har ikke mulighet å infiltrere vann ved kraftig nedbør.
Effektene av geodynamiske prosesser på jordoverflaten gir en pekepinn på strukturen i jordens indre.
Geokjemi i ressursleting bygger på forskjellen i konsentrasjon mellom økonomiske forekomster og de ofte flere 10-ganger lavere konsentrasjonene som ellers forekommer.
Vi deler naturen inn i en rekke ulike komponenter som berggrunn og løsmasser, vann under og over jordoverflaten, samt (både levende og døde) dyr og vegetasjon.
Slik er variasjonen i konsentrasjon av det giftige metallet kadmium i jord i Nord-Norge. Data fra sørlige deler av Norge er ikke samlet inn. Nivåene i Skandinavia, og spesielt i Norge, er svært lave sammenlignet med de sørlige delene av Europa.
Skjellsand består av delvis nedbrutte kalkskall fra skjell og andre marine organismer. De viktigste organismene i dannelsen av skjellsand er skjell, rur, kråkeboller, snegler og kalkalger.
... opp under flom. Dermed er opprinnelsen av de suspenderte materialer i strømmen er mangfoldig. Jordprofil som viser historien ...
Pumping og drenering av grunnvann i våre byer kan skape store problemer. Når grunnvannstanden senkes, kan jordmassene bli komprimert og bygninger som er fundamentert på setningsømfintlige masser kan bli skadet.
Oksygenfattig grunnvann fra berggrunnen kan inneholde høye konsentrasjoner av jern og mangan. Ved tilgang på luft kan jernet felle ut, ofte ved hjelp av biofilmdannende jernbakterier slik at rustknoller dannes i for eksempel drikkevannsledninger.
... store deler av overflaten dekket med asfalt og andre tette materialer. Store regnskyll i slike områder treffer dermed ikke jord eller ...
... er grovkornige mineralkonsentrater som brukes i ildfaste materialer i smeltedigler, retorte (destillerkolbe med skrått nedbøyd hals) ...
Kornfordeling betyr mengden korn som funksjon av kornstørrelse og brukes for å beskrive og klassifisere sedimenter, i karakterisering av råstoff (pukk og grus), for å forstå avsetningsprosesser, i problemstillinger knyttet til kartlegging av forurens
... danner dype og steile daler, samt transporter store mengder materialer langs elver og sjøer. Derimot representerer disse prosessene også ...
Jordens niende mest vanlige grunnstoff deler navn med planeten Saturns største måne, Titan, og utgjør om lag 0,6 % av jordskorpens vekt.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.