3 resultater
Vestlig litteratur om emnet er gjennomgått. Et modellsystem for IP er utviklet, tildels basert på eksisterende komponenter. Målinger med pulstransientmetoden foretas i en stor elektrolytt-tank, hvor malmlegemer simuleres ved ledende materiale påsprøytet et spesielt grafittbelegg. Målingene kan utføres med akseptabel nøyaktighet og reproduserbarhet, og for enkelte geometrier får man god overenstemmelse med teoretiske modeller.
Forekomsten ble befart 8/9-1969. Bredden av forekomsten er 50-60 meter i de sydligste partier, ca. 250 meter nordenfor er bredden 20-25 meter, og kvartsitten går her under løsdekket. Fra forekomsten er det tatt en rekke prøver. Forekomsten er sonevis oppbygget, med hvite og gråere lag i veksling av varierende tykkelse. Det er tatt prøver både av den hvite og av den grå typen.
For hver forekomsttype gir rapporten en oversikt over forekomster innen hver kommune i Nordland fylke. Kalkstein-dolomitt: En har funnet det riktig at NGU ikke engasjerer seg i leting etter nye forekomster. Det blir i første rekke NGU's oppgave å befare de felt som lokale tiltaksnemnder eller andre kommunale og statlige institusjoner måtte ha et berettiget ønske om å få undersøkt.
Fant ingen ansatte som matchet søket.