158 resultater
... og blokkerte for havet. Det vart difor ikkje avsett marine sediment lenger nord. Ei litt lenger forklaring: Landet steig ... ligger på ca 130-140 moh. Hvorfor har vi da ikke marine avsetninger fra Minnesund og oppover langs Mjøsa? Hvorfor fins det ikke ...
... fram. I Rogaland er det relativt begrenset utbredelse av marine avsetninger (dvs. leire). Marin leire fins i områder som ligger under marin ...
Finnes det lister med angivelse av marin grense (MG) f.eks. kommunevis for Norge?
... havet,. Marin grense angir dermed høyeste mulige nivå for marine sedimenter som er hevet til tørt land. Se kartet her Last ...
... i kalender-år for mer enn 12 700 år siden. Hva er den marine grense i Sandnes, og hvor lenge er det siden Sandnes ble isfritt? ...
Hva er Marin Grense (MG) innerst i Glomfjorden (Glomen/Fykan) i Meløy kommune i Nordland?
KARTLAGT: Eksempler på hva marine grunnkart brukes til; her er det blant annet kartlagt en ... kartlegging av resten av norskekysten. Ny standard for marine kart Ny standard for marine kart ...
... Forskerne fastslår at det er viktig å kjenne til den marine grensen fordi den angir det høyest mulige nivået for løsmasser som ... Slike problemer kan imidlertid utelukkes over den marine grensen. Oversikt kan lastes ned Oversikt over den marine ...
... wmsdrift@ngu.no Ny versjon av WMS-tjenesten for Marine naturtyper er nå klar til bruk. WMS tjeneste for Marine naturtyper i ny versjon WMS tjeneste for Marine naturtyper i ny ...
... Marine grunnkart http://geo.ngu.no/mapserver/MarineGrunnkartWMS/? ... http://geo.ngu.no/mapserver/MarinTerrengWMS/? Marine landskap http://geo.ngu.no/mapserver/MarinLandskapWMS/? Marin ... i egne kartinnsyn eller GIS-program. WMS-adresser til marine data fra NGU WMS-adresser til marine data fra NGU ...
... oppdatert med maringeologiske kart, som no òg visast i det marine kartinnsynet. Desse PDF-karta er òg registrert i litteraturdatabasen og ... er samla og gjort tilgjengeleg på ein og same stad. Marine kart samla på ein stad ...
... aktivitet i kystsonen skal planlegges. I serien med marine grunnkart finnes temakart over ankringsforhold, gravbarhet, ... rene terreng- og sedimentkart. Stor interesse De marine grunnkartene vil være viktige i forvaltningen av kommunenes store ... viktige for fiske, friluftsliv og forskning m.m. Nye marine grunnkart fra Søre Sunnmøre ...
... og videofilmer er benyttet under utarbeidelsen av de marine grunnkartene, og vil i tillegg bli benyttet til utarbeidelse av ... NGU og Astafjordprosjektet overleverer nå oppdaterte og nye marine grunnkart til kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Harstad, ...
NGUs karttjeneste «Mulighet for marin leire» er et nytt verktøy som gir oversikt over mulige grunnforhold under marin grense.
Nye marine kart er et av resultatene etter HASUT-samarbeidet. Kartene er satt ... i Fosnes kommune. Sammenstilt informasjon - De nye marine kartene har blitt lagt merke til i flere deler av landet. Kartene har ... år. Og den generelle kunnskapen om viktige deler av det marine miljøet har blitt bedre. God effekt av marint samarbeid God ...
... Fra før er det kjent at så mye som 90 prosent av alle marine arter og 70 prosent av alle landarter ble utryddet i slutten av perm. ... - Det er gjort tilsvarende undersøkelser i andre avsetninger, men der finnes det ikke spor av liv, forteller Knies. Nå skal han ...
... NGU-dagen i Trondheim i februar. Bedre forvaltning av marine ressurser – Kartlegging er viktig.Den ekstra satsingen på marin ... da hun åpnet arrangementet i Trondheim. Nye marine grunnkart skal sørge for bedre kunnskapsbasert bruk og forvaltning av ...
... av. Geologisk kartlegging av havbunnen og framstilling av marine grunnkart til offentlig bruk er en viktig del av NGUs virksomhet. ...
... å bruke offentlige data til å stimulere verdiskapning i marine og maritime næringer. Ledelsen i det norske MAREANO-programmet har ...
Marine strandavsetninger, som fremstilles med mørk blå farge på ... og oksygentilgang. Hva er forskjellen på marine strandavsetninger og fjord- og havavsetninger? Indikerer disse mulig ...
Det er European Marine Observation and Data Network (EMODNET) som står bak nettsiden EMODNET ... Seisma" på Mørekysten. EU satser tungt på blå vekst i marine og maritime næringer. En viktig bidragsyter er nettverket EMODNET og ...
... - kart som no kan nyttast i kommuneplanlegging. Den såkalla marine grunnkart-pakken omfattar djupne-, sediment- og temakart, over mellom ... Fleire frå NGU deltok på sluttseminaret for dei marine grunnkarta på Runde nyleg. Frå venstre John Anders Dahl, Oddvar ...
Regjeringa og statsråd Helga Pedersen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å auke løyvinga til MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) med ni millionar kroner.
... av havbunnsdata (dybdeforhold, geologiske forhold, marine naturtyper og forurensning) inngår i prosjektet, som er foreslått ...
... i dette området. Kystområde i Fosnes Det nye marine ressurs- og miljøkartet dekker kystområdet rundt Jøa i Fosnes ... påvirker dette miljøet - er samlet på ett kart. Det nye marine kartet rundt øya Jøa i Nord-Trøndelag er det første i sitt slag her ...
De nye marine grunnkartene som gjøres tilgjengelig gjennom OLEX er fra ... for fiskere, oppdrettere og andre brukere i kystsonen. Marine grunnkart laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverkets ... ned gratis fra www.olex.no . Åtte temakart De marine grunnkartene i Andøya-Astafjord-området har åtte ulike karttema. ...
... tidsskrift Det internasjonale tidsskriftet Marine Geology trykker en artikkel om sandbølgene i renna ved Hola i sitt ... har vist seg å være så oppsiktsvekkende at tidsskriftet Marine Geology valgte å publisere en artikkel om fenomenet i sin utgave ...
...         Lakseselskapene Marine Harvest, Lerøy og Salmar skal bruke fiskens egne skjell til å spore ...
... Legg merke til områder med Bioklastiske avsetninger ved Røstrevet. Dette er avsetninger dominert av korallrev (levende ... på havbunnen, for eksempel hvor det finnes grunne banker og marine daler. Landformer er for eksempel morenerygger dannet av isbreer under ...
... som vi er inne i nå, avsettes det konturitt-avsetninger. Dette er lagdelte avsetninger, avsatt parallelt med dybdekotene, ... i konturitt-avsetningene. Litteraturreferanser: Marine and Petroleum Geology 22, no. 1-2 (2005): Ormen Lange - an integrated ...
... og Lyngen 6. juli samme år. Forskerne fant store avsetninger av marin leire og anbefalte blant annet at det "bør utføres en ... sør for Lyngseidet viser at geologene har funnet mye marine avsetninger i området (blå farger). Slike områder kan inneholde ...
... til korallrev. Gule områder er såkalte "bioklastiske avsetninger", som er avsetninger dominert av korallrev (levende og døde koraller), og sedimenter ...
Jeg lurer på om leirskredet som gikk i Spongdal 1. januar 2012, var over eller under marin grense.
... være 1,8 millioner år gammel, basert på alderen på noen marine avsetninger i Italia. Mange geologer har imidlertid ment at denne definisjonen ...
... hjelp av den nye metoden registrert over 600 skredkanter i marine avsetninger i kommunen. Flere av de som var registret fra før er i tillegg ...
... Sentrale skikkelser i arbeidet med de marine grunnkartene: Fra venstre lagleder Reidulv Bøe, prosjektleder Dag ... brukerne kan laste ned og bruke selv, sier NGU-ansvarlig for marine data, Aave Lepland. Kartleggingen i Sogn og Fjordane er ... å få kartlagt resten av fylket også, samt å utvide den marine grunnkartlegginga med naturtypekart. Det overordnede er bedre ...
... av hele og delvis nedbrutte kalkskall fra skjell og andre marine organismer. Dannelsen av skjellsand har pågått helt siden slutten av ... av faglitteratur. Kartleggingen viser at det finnes slike avsetninger i fjordene langs hele kysten. Tautraryggen i Trondheimsfjorden ble ...
... transporten av leire, silt og sand ut i det marine systemet, vi finner spor etter de store hendelsene, påpeker hun. I ... et gitt snitt kan forskerne blant annet avdekke hvilken type avsetninger som finnes i området. Det kan være morene, torv, myr, eller ...
Fluviale avsetninger er dominert av sand og grus, men unntaksvis kan det forekomme ...
... av isbreene under og etter den siste istid. Karakteristiske avsetninger og former gir gode opplysninger om den geologiske historien, ... og om forholdene rundt det skandinaviske isskillet. Bevarte avsetninger fra eldre istider kompliserer det geologiske bildet, sier ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.