22 resultater
... få oversikt over løsmassestrukturer og eventuelt dyp til marine avsetninger. Georadaropptakene fra de fire lokalitetene viser store ...
... er hovedsakelig dekket av morenemateriale, glasimarine og marine sedimenter. Av disse har glasimarine avsetninger sørst arealmessig utbredelse. En randavsetning krysser fjorden i ...
... i en egen rapport. Overflatesedimentene i fjorden består av marine/glasimarine leirer, bunnmorene, randmorene og sand fra dagens delta. ... deglasiasjonen i området. Maksimal mektighet av kvartære avsetninger i fjorden er drøyt 160 ms. Fjordsedimentene er hovedsaklig knyttet ...
... det aktuelle området av bunnmorene, israndavsetninger og marine/glasimarine avsetninger. Det er ikke observert raskanter eller andre rasstrukturer i de ...
... i overflaten sentralt ved Rønningen med deformerte avsetninger i området rundt. Langs begge sider av elva er det 5-8 m tykke ... materiale er tolket som deformerte elveavsetninger eller avsetninger dominert av skredmateriale. Lengst øst ved Rønningen og ...
... natur i Møre og Romsdal” – a pilot project for mapping marine nature types in Møre og Romsdal. The work builds on two previous ... in the same area which provide the data used here – Marine basemaps Søre Sunnmøre, and the Green Laser Søre Sunnmøre (GLaSS) ...
... liten penetrasjon av EM-bølgene kan tyde på underliggende marine sedimenter. En viktig observasjon er at en tydelig ser forskjell på primære elveavsetninger og avsetninger som er deformert av ras og skred eller rene ras-/skredmasser. ...
... fra sekvens til sekvens. Alle sekvenser indikerer lagdelte avsetninger. VES tilsier at disse av- setningene vesentlig representerer ... Den mest sannsynlige tolkningen er at sedimentene er glasi- marine. Seismiske og elektriske målinger over løsmasseavsetninger på ...
... undersøkelser for å finne mengde og utbredelse. - Også avsetninger ved Kvamme, Skei og Mellingen er befart. - Materialet fra Østbø ...
Det er utført georadarmålinger langs 12 profiler ved Eresfjord i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Hensikten med undersøkelsene var å få en grov oversikt over løsmassestrukturer, grunnvannsstand og dyp til marin leire. Georadarmålingene ga meget gode opptak, som viser elveavsetningens tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire. Lagdelingen viser klassisk deltaut- bygging med topset-, foreset- og bottomset-lag.
... gir grunnlag for differensiering mellom glasimarine-, marine- og deltasedimenter samt randsoner som vesentlig er bygget opp av ...
... er presentert i form av et mektighetskart over kvartære avsetninger og et strukturgeologisk kart. Området er dominert av flere større ...
... som et relativt jevnt morenedekke på bunnen med glasimarine avsetninger over i de dypere deler av fjorden. Lydhastigheter er for ...
... Isfjorden maksimalt er en mektighet på 255 ms. Glasimarine avsetninger, brerandavsetninger og skredavsetninger dominerer kartbildet. Et ...
... er presentert i form av et mektighetskart over kvartære avsetninger der også mulige sprekke-/forkastningssoner er antydet. I ...
... flere løsmassetyper over fjell: tre ulike morener, fjord- avsetninger og deltaavsetninger. Fjordavsetninger ligger under deltaene, og det ...
... som er typisk for breelvavsetninger. Slike avsetninger er meget godt egnet som grunnvanns- reservoar, og mulighetene for ...
... mikroorganismer. Vibrio-bakterier er dominerende i det marine miljø, både i vannet, i sedimenter og i fiskens tarmflora. Innen denne ...
... 1) Data, 2) Bedrock geology, 3) Quaternary geology, 4) Marine geology, 5) Geophysics, 6) Geochemistry, 7) Metallogeny, 8) Industrial ...
... over bunntyper og mektighet av antatt bløte sedimenter (marine/glasimarine sedimenter) i et område fra vest av Grip til Trondheimsleia ...
... av strukturgeologiske kart, mektighetskart over kvartære avsetninger og kart over dybde til "akustisk basement". De største ...
... viser at elveviften har stor mektighet av sorterte sand/grus-avsetninger. For en stor del av viften når disse avsetningene ned til ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.