6 resultater
... kaotisk, noe som vanligvis indikerer sandige eller grovere avsetninger. Stedvis sees struk- turer som er vanlige i vind- og ... kaotisk refleksjonsmønster er ofte indikasjoner på grovere avsetninger. Disse to parametrene varierer lite innenfor det undersøkte ...
... ved Østenstad kirke. Berggrunnen er lettforvitrelige, marine sedimentære bergarter med strøk nordøst-sørvest. I dalbunnen ligger ...
... og kansje også grunnvannet, selv om den ligger på tykke marine leirer. Vannforsyning til Hoel, Nes i Akershus. ...
... er kaotisk, og dette representerer vanligvis grovkornige avsetninger. Avsetningene i området Flatnertjernet er dominert av vindavsatt ... kaotisk refleksjonsmønster representerer trolig grovkornige avsetninger. Grensen mellom vindavsatt og breelvavsatt materiale er ikke ...
... ikke oppgitt (Nittedal og Eidsvoll). Begge områdene har avsetninger som anses generelt å kunne være gode reservoarer for grunnvann. ...
Forsøksmålingene med georadar ble utført for å få belyst nytteverdien av denne målemetoden for NGUs virksomhet. Målingene omfatter 6 profiler med samlet lengde 16 km. Hovedvekt er lagt på undersøkelse av breelvdeltaet ved Garder- moen i tilknytning til kartlegging av byggeråstoff og grunnvannsforhold, men for mer variert utprøving av metoden ble det også målt på noen andre lokaliteter i Ullensaker kommune. Metoden har gitt geologisk informasjon ned til 12-20 meters dyp i breelv- deltaet.
Fant ingen ansatte som matchet søket.