27 resultater

Datasettet viser en rekke landformer på bunnen i norske kyst- og havområder. Landformer kan være dannet under påvirkning av is (morenerygger, isfjellpløyemerker osv), dannet ved utglidninger av sedimenter (skredformer), formet av bunnstrømmer (sandbølger), osv. Kunnskap om landformer gir oss forståelse av prosessene i det marine miljø, både de som formet havbunnen under og rett etter istiden, og de som påvirker havbunnen i dag.

... må du kontakte en geoteknisk konsulent. Graving i marine avsetninger. Leira ligger under et lag med myrholdig jordsmonn. Foto: Louise ...
... å bruke offentlige data til å stimulere verdiskapning i marine og maritime næringer. Ledelsen i det norske MAREANO-programmet har ...
Det er European Marine Observation and Data Network (EMODNET) som står bak nettsiden EMODNET ... Seisma" på Mørekysten. EU satser tungt på blå vekst i marine og maritime næringer. En viktig bidragsyter er nettverket EMODNET og ...
... hjelp av den nye metoden registrert over 600 skredkanter i marine avsetninger i kommunen. Flere av de som var registret fra før er i tillegg ...
... istid. - Boka er rikt illustrert og dekker de fleste marine miljøene fra fjorder til kontinentalsokkel, skråning og dyphav, ... også tar i mot bestillinger. Boka dekker de fleste marine miljøene på havbunnen. Fra fjorder til dype hav. NGUs medarbeidere ...
... viktig å ha en god forståelse av hvordan skredvifter/avsetninger bygges opp, og hvordan de ulike skredprosessene påvirker ...
Det finnes urovekkende mengder mikroplast i havbunnen i norske havområder, viser nye undersøkelser. Den viktigste forebyggingen er god avfallshåndtering, både i Norge og i resten av verden.
... at rygger på havbunnen består av opp mot 10 meter tykke avsetninger av løsmasser i le av fjellknausene. For omtrent 20.000 år siden, ...
NGU har utarbeidet forenklede geologiske kart til bruk i undervisning. Alle kartene viser Trondheim og er utarbeidet til Forskningstorget i Trondheim, 2016. Klikk på bildene for å få kartene større og en mulighet for å laste de ned.
... (NGU). Forsvinner i havet Prøvene er tatt i marine sedimenter på havbunnen og sendt til undersøkelse ved Avdeling for ... annet søppel. Resultatet fra  pilotprosjektet avgjør om marine sedimentprøver i MAREANO også framover skal analyseres for innhold av ...
... for noen arter, og utbredelse og tilstand til marine naturtyper. - Kunnskap om marine arters tilstand og utbredelse er avgjørende for å ivareta biologisk og ...
SalMar, Marine Harvest og Lerøy Seafood tok i 2014 initiativ til prosjektet med mål ...
... her kan du se et videoinnslag med forsker Sigrid Elvenes om marine grunnkart og hvorfor det er viktig å kartlegge kystsonen vår. ...
... NGU: Forbedring av det kvartærgeologiske kartgrunnlaget i marine leirområder i Trondheimsregionen 2017.002 I forbindelse med NTNU ...
... Forbedring av det kvartærgeologiske kartgrunnlaget i marine leirområder i Trondheimsregionen 2017.001 I forbindelse med ...
... and has 10 classes. On the continental shelf, we find marine suspension deposits, bedload (traction) deposits, bioclastic sediments, ...
... avsetning hovedsakelig bestående av sand. Slike typer avsetninger er meget velegnet å kartlegge med georadar, siden massene tillater ...
... - Sammen med jaspislagene finner vi også andre jernrike avsetninger og vulkanske bergarter, og trolig var disse mikroorganismene ...
... Gjesteforedrag ved Jørn H. Hurum: Outreach, marine monsters and apes Studenter på masternivå, stipendiater og ... 1130-1230: Gjesteforedrag: Jørn H. Hurum, "Outreach, marine monsters and apes" 1230-1300:  Lunsj 1300-1310: André ...
... den samme langs linjen. Eoliske avsetninger Eolian deposits ... Marin grense Marine limit Marin grense gjenspeiler det høyeste nivået ...
... med professor Martin Ludvigsen ved Senter for autonome marine operasjoner og systemer (AMOS) ved NTNU for om mulig å få utført en ...
Thrillersuksessen Valkyrien med Sven Nordin i front skremte mange av oss. Men T-banestasjonen skjuler enda en spenningshistorie, som slett ikke er fantasi.
... som gir meget gode bilder av landskapet, topografien, avsetninger og brebevegelser. Samtidig skal steinprøvene dateres med en metode ...
Første møte i prosjektet 'pliosen fjernforbindelse mellom klimaet i Arktis og monsunberørte asiatiske områder' fant sted på National Center for Antarctic and Ocean Research (NCAOR) i Vasco-da-Gama i Goa 16.-18. januar 2017.
... Klorid (salt) bør sjekkast i kystområde og under øvre marine grensa samt i brunnar nær vegar som vert salta ...
... BLÅ VEKST Mer effektive og miljøvennlige marine næringer krever kartlegging. 15.00  Det verdifulle havet , ... Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag 15.40  Marine grunnkart: Noe for Trøndelag? v/lagleder Reidulv Bøe, NGU ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.