7 resultater
... område med vern og/eller oppdrettsanlegg. Undersjøiske marine ressursar i Sør-Trøndelag ...
... 0800-3416 99.079 Det er utført undersøkelser av marine skred- og sedimentasjonsprosesser i utvalgte deler av Trondheimsleia og ... oppfølgende undersøkelser langs rørledningstraseen. Marine skredprosesser i Trondheimsleia og Trondheimsfjorden - fase 1. ...
... liten penetrasjon av EM-bølgene kan tyde på underliggende marine sedimenter. En viktig observasjon er at en tydelig ser forskjell på primære elveavsetninger og avsetninger som er deformert av ras og skred eller rene ras-/skredmasser. ...
... har vært å kartlegge strukturer og lagdeling i kvartære avsetninger. Det er målt 19 profiler i en samlet lengde på ca. 9,6 km. ... og viser detaljert lagdeling og strukterer i kvartære avsetninger, stedvis til over 40 m. dyp. Georadarmålinger i forbindelse med ...
I perioden 5. til 18. april 1999 utførte Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) et prøvetakingstokt (NGU tokt nr. 9901, HI tokt nr. 1999104) i områdene nordlig del av Norskerenna, midt-norsk sokkel og Vøringplatået.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vurdert de geologiske og hydrogeologiske forholdene i forbindelse med planer om produksjon av mineralvann fra en fjellbrønn ved Sørhøy gård i Overhalla kommune. Brønnen ligger nær gårdsbebyggelse og er omgitt av dyrket mark. Det er registrert 3-5 m løsmasseoverdekning bestående av marin leire. Berggrunnen i området er dominert av kvartsitt, glimmerskifer og dioritt. Brønnen har kapasitet på 4000-4500 l/time.
... i holocen tid. Under disse ligger det eldre glasimarine avsetninger og morene, som stedvis er eksponert på havbunnen. Morene er ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.