Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

64 resultater
NGUs laboratorier støtter institusjonens hovedaktiviteter innen forvaltning og forskning.
... byggeråstoff - Fase 1. Etablere målemetoder i felt og laboratorium for å klassifisere tilslagsmateriale i forhold til radonfare. ...
... Dette kaller forskerne å karakterisere. Et nasjonalt laboratorium for å karakterisere mineraler og avanserte materialer etableres ... Det andre er at MiMaC vil fungere som et nasjonalt laboratorium, som både forskere og mineral- og materialbransjen får tilgang ...
... under siste istid, da SciencePub åpnet utstilling og laboratorium i Trondheim søndag 29. mars. Til venstre står Morten Steffensen ... i Nordvest-Russland. Et geologisk laboratorium for skoleungdom og en stor utstilling for alle. Det er resultatet ...
... Kjerner med oppsprukket og forvitret grunnfjell ved NGUs laboratorium. Er dette bergarter som kan inneholde olje og gass, eller kan ...
... tanke på å etterprøve og etablere noen av dem ved vårt laboratorium. Litteraturgranskning av metoder for separering, konsentrering ...
... Per 0800-3416 883 MMålingene foregikk i NGU's laboratorium og i alt 11 prøver ble undersøkt. De utførte målinger viser at ...
... gir IP-effekt er det utført målinger på prøver i laboratorium. De magnetiske målingene har påvist flere nord-syd-gående ...
Bildet viser forsker Martin Klug ved en PC i laboratoriet.
... Kryogen-magnetometeret med alt sitt ekstrautstyr i et laboratorium i en underetasje ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er ... Kunnskapen som kollegene ved NGUs kryogenmagnetometer-laboratorium innehar kommer godt med i internasjonalt samarbeid med kolleger ...
De skal kartlegge havnivåendringene langs hele norskekysten etter siste istid. Kunnskapen skal brukes til å modellere hvor høyt havet vil stå de neste århundrene.
... av kvartsforekomster og om kvartsanalyse. Anerkjent laboratorium ved NGU Den store andelen som NGU har i boka reflekterer NGUs mangeårig satsing på kvartsanalyse og -forskning. NGUs laboratorium er et av få laboratoriene i verden som kan bestemme sporelementer ...
... instituttleiar Mai Britt Mørk ved NTNU med eit seminar om laboratorium og mineralkarakteriseringsverktøy ved dei to institusjonane. ...
... og kartframstilling - Ekstra prøver fra felt og laboratorium gir grunnlag kvalitetsvurdering før tilpasset produksjon av kart ...
... opp "Statens Råstofflaboratorium" som i dag er NGU's laboratorium. På V.M. Goldschmidt tid var "Statens Råstofflaboratorium" ...
... viser prosedyren for målinger ved NGUs petrofysiske laboratorium. Videre bearbeiding av disse måledata på NGUs dataanlegg er ...
... med susceptibilitetsmålinger utført i petrofysisk laboratorium på NGU på innsamlede håndstykker fra det samme området. ...
... Røste, Johs, Rye 0800-3416 92.302 Til NGUs laboratorium ble det sendt et utvalg på ialt 120 prøver fra 6 gruver i Norge. ...
... osv.). Det er påkrevd at vannet analyseres i et akkreditert laboratorium på de analysemetodene beskrevet i Drikkevannsforskriften. Se ... får vannet sitt analysert i et akkreditert laboratorium fordi konsentrasjonen (mengden) av én eller flere stoffer kan ...
... av grunnstoff krever at vi bruker samme analysemetode og laboratorium, i tillegg til mange kvalitetssikringsprøver. ...
... til. Undersøkelsene er gjort ved NGUs nasjonale mekaniske laboratorium for steinmaterialer.      Den reviderte håndboka for ...
... KJERNER: Borekjernene er gransket ved NGUs laboratorium, her av Victor Melezhik, Aivo Lepland og Melanie Mesli. ... er grundig undersøkt, karakterisert og beskrevet ved NGUs laboratorium i Trondheim. Alt materiale er lagt inn i en omfattende database ...
KJERNER: Borekjernene er gransket ved NGUs laboratorium, her av Victor Melezhik, Aivo Lepland og Melanie Mesli. Foto: ... fra 2440 millioner til 2000 millioner år. - Ved NGUs laboratorium har vi undersøkt og beskrevet 3,6 kilometer med kjerneprøver. ...
... gir dårligere verdier enn maskinkult som er knust ned i laboratorium. Gabbroforekomsten har tilfred- stillende kvalitet, men stedvis ...
... blitt analysert for hovedelementer ved North Cape Minerals laboratorium (XRF), mens kvarts prøvene har blitt analysert med LA-ICP-MS ved ...
... og analysere mikroplast. Prøvene ble sendt til et laboratorium i Belgia for opparbeiding og analyse av mikroplast. Analysene har ...
... oppnådd, og oppfølgende undersøkelser både i felt og på laboratorium bør gjennomføres. Svanvik kvartsforekomst i Pasvik, ...
... sikker ved opptak av uforstyrrede prøver som testes i et laboratorium hvor geotekniske materialegenskaper bestemmes. Tabellen under gir ...
... som gjer at den kan segle gjennom ein meter tjukk is. Med 15 laboratorium som kan huse dei fleste forskingsdisiplinar, er skipet levert med ...
... forteller Ebbing. Sonen blir betraktet som et naturlig laboratorium for å forstå store jordskjelv, også langs lignende aktive ...
... av prosjektet har NGU i Trondheim utvikla eit avansert K/Ar-laboratorium som gjer det mogleg å datere finkorna materiale som leirmineral. ...
... Eksperimentene skal bygges opp med sand og silikon i et nytt laboratorium ved Bern-universitetet i Sveits, mens de matematiske forsøkene ...
... i analyseresultater i forhold til prøver som er knust i laboratorium. Mekanisk testing av prøver som er knust under kontrollerte ...
... fiske, fangst og energiproduksjon. Senteret inneheld kontor, laboratorium og leilegheiter for mellom anna gjestande forskarar. Saman med ...
... til bruk på dypt vann. Dette blir et maringeologisk laboratorium i full skala, opplyser Longva. Skredet i 1996 ble utløst av ...
... opp i striesekkar. Seinare undersøkingar på NGU sitt laboratorium gjer det naudsynt å samle heile 60 kilo til ein prøve. Då blir ...
... prosjekter og med flere aktører, både med feltforsøk og i laboratorium, for å finne egnede testmetoder for resirkulert materiale. Dette ...
... beskrives, testes og dokumenteres i full skala i et nytt laboratorium som skal etableres i Trondheim. En forutsetning er naturlig nok at ...
... mikroskopering og geokjemiske analyser ved NGUs eget laboratorium i Trondheim, opplyser Midttømme. Arbeidet med dypboringene er ...
... på vårparten for å arbeide et par uker ved paleomagnetisk laboratorium. FORSKERE PÅ TUR: Alle forskerne samlet til gruppebilde ...
... smittestoffa er komplisert, dyrt og krev spesialiserte laboratorium. Dei nyttast difor lite i rutinemessig vassovervåking. I staden ... avtale tid for levering. Ei liste over akkrediterte laboratorium som utfører mikrobiologiske analysar finst hos Norsk ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.