Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

68 resultater

Gjennom vår aktivitet, og i samarbeid med andre fagmiljøer ved NGU, støtter vi NGUs hovedaktiviteter innen forvaltning, prospektering og forskning. Vi har kunnskap og ferdigheter for å separere mineraler, lage slip, identifisere mineraler, gjøre kjemiske analyser av uorganiske stoffer, kornfordelingsanalyser, mikroskopering, XRI- og XRF-skanning av kjerner, mekaniske tester, datering, bestemme petrofysiske parametre m.m.. Vi har en moderne og velholdt instrumentpark, og kvalitetssystemet vårt følger kravene i ISO/IEC 17025. Siden 1994 har NGU-Lab vært akkreditert av Norsk Akkreditering (TEST 020) for Geologisk prøving (P08) og kjemiske analyse (P12) av rent vann og geologisk materiale.

... hindre at slikt skjer. Jeg trenger oppskrift på et lab-forsøk med kvikkleire. Hva skjer med leire under belastning, med og uten tilsatt salt? Lab-forsøk med kvikkleire Lab-forsøk med kvikkleire ...
... datering er en nøkkelfaktor i BASE-prosjektet. En helt ny lab er etablert på NGU, for å enda mer nøyaktig kunne tidfeste ... på det geologiske mysteriet «dypforvitring» med et nytt lab-instrument. Dette er en del av det omfattende BASE-prosjektet. Daterer ...
... databeasen er beskrevet i en annen rapport. Petrofysisk lab. Brukerbeskrivelse. ...
... nå har resultert i forskningsrådstøtte. Støtte til lab-samarbeid ...
Mer innhold kommer snart...
... kartlegging av grunnvann i fast fjell" og analysert ved NGU-Lab. Følgende parametre ble bestemt: pH, alkalitet, 6 anioner (fluorid, ... <-5% eller >5%. Kvalitetskontroll av vannanalyse ved NGU-Lab ved bruk av ionebalanse ...
... blotninger. Imidlertid gjøres det mange skivefeil på lab. Dette skyldes arbeidets art, og kan ikke uten videre elimineres. Derfor ... og reproduserbarhet ved måling av petrofys. egenskaper i lab. og i felt; med forslag til endring og utskifting av instrumenter. ...
... 16:00 kommer IKT-avdelingen til å koble ut strømmen i lab.bygget og mellombygget på NGU i forbindelse med frakobling i ... Tirsdag 2. juli vil strømmen forsvinne i lab.bygget og mellombygget på NGU. Kobler ut strømmen Kobler ut ...
... fra de magnetiske feltmålingene, de petrofysiske lab.målingene og X-Met målingene (både rene feltmålinger og målinger på ... med i vedleggene. Magnetiske bakkemålinger, petrofysiske lab.målinger samt X-Met (XRF) målinger på Mydland og i Bakka-området, ...
... analyse           NGU-Lab tar imot og analyserer prøver av en rekke ulike geologiske materialer, ...
... malmer og annet geologisk materiale. Siden 1994 har NGU-Lab vært akkreditert av Norsk Akkreditering for Geologisk prøving (P08) og ...
... 94.023 NGULims er et edbsystem for NGUs laboratorier (NGU-Lab). Systemet brukes for registrering av alle prøver og analyser som håndteres av NGU-Lab. Rapporten beskriver oppbygging og bruk av systemet. Brukerveiledning ...
NGUs laboratorium (NGU-Lab) har sin opprinnelse i det tidligere Statens Råstofflaboratorium, ... om geologiske ressurser og deres anvendelse. NGU-Lab har ansvar for diverse preparering og forbehandling av ulike geologiske ... samt måling av petrofysiske parametre for disse. Ved NGU-Lab gjøres mikroskopering, XRI- og XRF-skanning, identifikasjon av mineraler, ...
... (AAS) eller ICP-MS-analyser. En multielementanalyse med NGU-Lab's simultaninstrument gir både hurtig og verdifull informasjon om en ... eller total oppslutning, f.eks. med syrebehandling. NGU-Lab benytter et simultan instrument av type Optima 4300 DV fra Perkin-Elmer. I ...
... våren 2011 og 52 vannprøver er analysert på NGU lab. Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport 2011 ...
... som er naturtilstand og hvor forurenset jorda er. NGU-lab, GTK-lab og BGR-lab har utført analyser på nesten alle grunnstoffene i det ...
... av målt (i felt), logget (i borehull) og analysert (i lab) ledningsevne og pH i Drag og Leknes borehull. Ved borehullsmålinger ... i vannkvalitet. Disse prøvene ble senere analysert ved NGU lab. Måling av pH ble gjort på vannprøven i felt og logget kontinuerlig i ...
... Westerberg, Lars Martin 0800-3416 Evaluering NGU-Lab, 2005 2006.061 In 2005 the geological surveys of Norway (NGU), ... carry a somewhat wider portfolio than the smaller NGU-Lab, and in particular GTK has a high throughput of analyses of extracts and ...
... På denne måten kan man unngå at en eventuell systematisk lab.feil kan gå igjen i naboprøver og således skape falske mønstre. ...
... er prøvetatt og 76 vannprøver er analysert på NGU lab. Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 2006 ...
... of UHI data, while the Applied Underwater Robotics Lab (AUR-Lab), part of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), ...
... studerer kjerneprøver fra nordvest-Russland på NGU-Lab sammen med sine kolleger Aivo Lepland og Melanie Mesli.  - Mange ... og arbeidet med kjernene, som siden har foregått på NGU-Lab, har fått stor oppmerksomhet. Det ventes mange interessante resultater fra ...
... Core Logger Multi-Sensor Core Logger ved NGU-Lab (MSCL) brukes for logging av hele og halve kjerner av sedimenter og fast ... for stratigrafisk korrelasjon. Loggelinje ved NGU-lab. Røntgeninspeksjon av borkjerner (XRI) Røntgeninspeksjon ...
... Ar utføres ved isotopisk fortynning med ren 38 Ar. NGU-Lab disponerer 2 automatiserte 0.2 cm 3 pipettesystemer med 4 L reservoarer ... i slike målinger. For informasjon, ta kontakt med lab@ngu.no. Kalium - argon datering av illitt brukes for aldersbestemmelse ...
... Lepland studerer kjerner fra Russlands grunnfjell på NGU-Lab i Trondheim sammen med avdelingsingeniør Melanie Mesli. Bergartene her er ... hjemme har vi hatt stor hjelp av mange medarbeidere på NGU-Lab samt kolleger fra Petrosavodsk, som har  jobbet effektivt sammen og ...
... høsten 2012. 106 vannprøver er analysert på NGU lab og ved Trondheim analysesenter. I 33 av områdene er grunnvannets kjemi ...
... først analysert på totalt svovel-innhold (TS) Leco ved NGU-Lab. To av linsene (Gunnardalen og Bjørnbenken) skilte seg tydelig ut fra de ...
... Skaar, Øyvind 0800-3416 Metodeutvikling ICP/MS (NGU-Lab) 2005.031 Bulk analyser av thorium og uran i bergarter nedsmeltet med ... er en metode som kan tilbys på rutinebasis ved NGU-lab i dag, men siden analysene kontaminerer instrumentet kan de bare tilbys i ...
... aldrar på bergartar og geologiske hendingar. I NGU-lab brukar ein ei rekkje av metodar til å fastsetja aldrar som brukast i ...
  NGU-lab disponerer flere fasiliteter til aldersbestemmelse av bergarter, basert på ...
... opptil 100 ppm. Bergartsprøver analysert med XRF på NGUs lab. inneholder i gjennomsnitt 10 og 21 ppm av henholdsvis Th og U. Innholdet ... kongevann og IPC-MS, samt neutronaktivering utført ved ACME lab i Canada, viser ingen prøver med forhøyde verdier på Th eller U. ... ...
Ved NGUs laboratorium (NGU-Lab) benyttes metoder som laserdiffraksjon (Laser Diffraction Particle Size ... med laserdiffraksjon har vært benyttet ved NGU-Lab siden 1995. Metoden er egnet for geologisk materiale, men analysen ...
... 102 vannprøver (samt 4 blankprøver) er analysert på NGU lab og ved Trondheim analysesenter. I 41 av områdene er grunnvannets kjemi ...
... Longva, Oddvar 0800-3416 99.141 (Forkortet) Ved NGU-Lab er det utført uorganisk kjemiske analyser av sjøbunnsprøver samlet inn ...
... er prøvetatt og 112 vannprøver er analysert på NGU-lab. Feltbefaring og kartlegging i åtte LGN-områder er gjennomført som en ...
... gjenstand for uorganiske og fysisk kjemiske analyser ved NGU-lab i Trondheim. Den foreliggende rapporten presenterer resultatene fra ...
... 52 vannprøver (samt 2 blankprøver) er analysert på NGU lab og ved Trondheim analysesenter. I 43 av områdene er grunnvannets kjemi ...
... og fallprøveresultaterer sammenstilt fra Vegvesentes lab.undersøkelser. Feltregistereringen for grusregisteret regnes å være ...
... Geofysisk Malmleting (GM) i Trondheim i 1953. LAB: Arbeidet ved GM var viktig for Manik Talwanis videre karriere. Her er han ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.