Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

65 resultater
... hindre at slikt skjer. Jeg trenger oppskrift på et lab-forsøk med kvikkleire. Hva skjer med leire under belastning, med og uten tilsatt salt? Lab-forsøk med kvikkleire Lab-forsøk med kvikkleire ...
... datering er en nøkkelfaktor i BASE-prosjektet. En helt ny lab er etablert på NGU, for å enda mer nøyaktig kunne tidfeste ... på det geologiske mysteriet «dypforvitring» med et nytt lab-instrument. Dette er en del av det omfattende BASE-prosjektet. Daterer ...
... databeasen er beskrevet i en annen rapport. Petrofysisk lab. Brukerbeskrivelse. ...
Mer innhold kommer snart...
... nå har resultert i forskningsrådstøtte. Støtte til lab-samarbeid ...
... kartlegging av grunnvann i fast fjell" og analysert ved NGU-Lab. Følgende parametre ble bestemt: pH, alkalitet, 6 anioner (fluorid, ... <-5% eller >5%. Kvalitetskontroll av vannanalyse ved NGU-Lab ved bruk av ionebalanse ...
... blotninger. Imidlertid gjøres det mange skivefeil på lab. Dette skyldes arbeidets art, og kan ikke uten videre elimineres. Derfor ... og reproduserbarhet ved måling av petrofys. egenskaper i lab. og i felt; med forslag til endring og utskifting av instrumenter. ...
... 16:00 kommer IKT-avdelingen til å koble ut strømmen i lab.bygget og mellombygget på NGU i forbindelse med frakobling i ... Tirsdag 2. juli vil strømmen forsvinne i lab.bygget og mellombygget på NGU. Kobler ut strømmen Kobler ut ...
... fra de magnetiske feltmålingene, de petrofysiske lab.målingene og X-Met målingene (både rene feltmålinger og målinger på ... med i vedleggene. Magnetiske bakkemålinger, petrofysiske lab.målinger samt X-Met (XRF) målinger på Mydland og i Bakka-området, ...
... 94.023 NGULims er et edbsystem for NGUs laboratorier (NGU-Lab). Systemet brukes for registrering av alle prøver og analyser som håndteres av NGU-Lab. Rapporten beskriver oppbygging og bruk av systemet. Brukerveiledning ...
... (AAS) eller ICP-MS-analyser. En multielementanalyse med NGU-Lab's simultaninstrument gir både hurtig og verdifull informasjon om en ... eller total oppslutning, f.eks. med syrebehandling. NGU-Lab benytter et simultan instrument av type Optima 4300 DV fra Perkin-Elmer. I ...
... som er naturtilstand og hvor forurenset jorda er. NGU-lab, GTK-lab og BGR-lab har utført analyser på nesten alle grunnstoffene i det ...
... For spørsmål, ta kontakt på e-post: lab@ngu.no NGUs laboratorier støtter institusjonens ...
... av målt (i felt), logget (i borehull) og analysert (i lab) ledningsevne og pH i Drag og Leknes borehull. Ved borehullsmålinger ... i vannkvalitet. Disse prøvene ble senere analysert ved NGU lab. Måling av pH ble gjort på vannprøven i felt og logget kontinuerlig i ...
... våren 2011 og 52 vannprøver er analysert på NGU lab. Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport 2011 ...
... Core Logger Multi-Sensor Core Logger ved NGU-Lab (MSCL) brukes for logging av hele og halve kjerner av sedimenter og fast ... for stratigrafisk korrelasjon. Loggelinje ved NGU-lab. Røntgeninspeksjon av borkjerner (XRI) Røntgeninspeksjon ...
... studerer kjerneprøver fra nordvest-Russland på NGU-Lab sammen med sine kolleger Aivo Lepland og Melanie Mesli.  - Mange ... og arbeidet med kjernene, som siden har foregått på NGU-Lab, har fått stor oppmerksomhet. Det ventes mange interessante resultater fra ...
... På denne måten kan man unngå at en eventuell systematisk lab.feil kan gå igjen i naboprøver og således skape falske mønstre. ...
... er prøvetatt og 76 vannprøver er analysert på NGU lab. Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 2006 ...
... Westerberg, Lars Martin 0800-3416 Evaluering NGU-Lab, 2005 2006.061 In 2005 the geological surveys of Norway (NGU), ... carry a somewhat wider portfolio than the smaller NGU-Lab, and in particular GTK has a high throughput of analyses of extracts and ...
... of UHI data, while the Applied Underwater Robotics Lab (AUR-Lab), part of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), ...
... Lepland studerer kjerner fra Russlands grunnfjell på NGU-Lab i Trondheim sammen med avdelingsingeniør Melanie Mesli. Bergartene her er ... hjemme har vi hatt stor hjelp av mange medarbeidere på NGU-Lab samt kolleger fra Petrosavodsk, som har  jobbet effektivt sammen og ...
... Ar utføres ved isotopisk fortynning med ren 38 Ar. NGU-Lab disponerer 2 automatiserte 0.2 cm 3 pipettesystemer med 4 L reservoarer ... i slike målinger. For informasjon, ta kontakt med lab@ngu.no. Kalium - argon datering av illitt brukes for aldersbestemmelse ...
... først analysert på totalt svovel-innhold (TS) Leco ved NGU-Lab. To av linsene (Gunnardalen og Bjørnbenken) skilte seg tydelig ut fra de ...
... høsten 2012. 106 vannprøver er analysert på NGU lab og ved Trondheim analysesenter. I 33 av områdene er grunnvannets kjemi ...
... Skaar, Øyvind 0800-3416 Metodeutvikling ICP/MS (NGU-Lab) 2005.031 Bulk analyser av thorium og uran i bergarter nedsmeltet med ... er en metode som kan tilbys på rutinebasis ved NGU-lab i dag, men siden analysene kontaminerer instrumentet kan de bare tilbys i ...
... aldrar på bergartar og geologiske hendingar. I NGU-lab brukar ein ei rekkje av metodar til å fastsetja aldrar som brukast i ...
  NGU-lab disponerer flere fasiliteter til aldersbestemmelse av bergarter, basert på ...
Ved NGUs laboratorium (NGU-Lab) benyttes metoder som laserdiffraksjon (Laser Diffraction Particle Size ... med laserdiffraksjon har vært benyttet ved NGU-Lab siden 1995. Metoden er egnet for geologisk materiale, men analysen ...
... opptil 100 ppm. Bergartsprøver analysert med XRF på NGUs lab. inneholder i gjennomsnitt 10 og 21 ppm av henholdsvis Th og U. Innholdet ... kongevann og IPC-MS, samt neutronaktivering utført ved ACME lab i Canada, viser ingen prøver med forhøyde verdier på Th eller U. ... ...
... gjenstand for uorganiske og fysisk kjemiske analyser ved NGU-lab i Trondheim. Den foreliggende rapporten presenterer resultatene fra ...
... 102 vannprøver (samt 4 blankprøver) er analysert på NGU lab og ved Trondheim analysesenter. I 41 av områdene er grunnvannets kjemi ...
... og fallprøveresultaterer sammenstilt fra Vegvesentes lab.undersøkelser. Feltregistereringen for grusregisteret regnes å være ...
... er prøvetatt og 112 vannprøver er analysert på NGU-lab. Feltbefaring og kartlegging i åtte LGN-områder er gjennomført som en ...
... Longva, Oddvar 0800-3416 99.141 (Forkortet) Ved NGU-Lab er det utført uorganisk kjemiske analyser av sjøbunnsprøver samlet inn ...
... 52 vannprøver (samt 2 blankprøver) er analysert på NGU lab og ved Trondheim analysesenter. I 43 av områdene er grunnvannets kjemi ...
... Geofysisk Malmleting (GM) i Trondheim i 1953. LAB: Arbeidet ved GM var viktig for Manik Talwanis videre karriere. Her er han ...
Skyskraperen Millennium Tower i San Fransisco er i ferd med å synke. NGU har vært med på å påvise fenomenet, ved bruk av radardata fra Sentinel-1-satellittene.
XRF
... for analyse av hoved- og sporelementer. Ved NGU-Lab benyttes instrumentet PANalytical Axios  4 kW. Analyse av hovedelementer ...
... geologisk kartlegging Referansemateriale fra NGU-Lab (NGUs analyselaboratorium) Mindre spesialsamlinger For innsyn ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.