Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

705 resultater
... miljøplanlegging/ arealbruk. NGUs kunnskap om norske løsmasser er tilgjengelige som kart, databaser og publikasjoner. Viktige ...

Kartinnsynene i denne karttjenesten er ulike utvalg av tema jordart i løsmassedatabasen ved NGU. I de største målestokker er det etter en faglig vurdering valgt ut de kvalitetsmessig beste data, enten fra 1:20 000, 1:50 000 eller 1:250 000, satt sammen til et sømløst kart for hele Norge. Det finnes en del analoge kart som vi er i ferd med å digitalisere og som vil bli lagt inn fortløpende i databasen. Se karttjenesten "Kartkatalog" for analoge kart. Velg "Skift karttjeneste" i toppmenyen. Kartinnsynet løsmasser viser en foreklet klassifikasjon, da tema jordart etter SOSI-standarden v. 4.0 består av 78 klasser. Det er tilrettelagt flere kartinnsyn, som viser større detalj i klassifikasjonen fordelt på aktuelle tema. Se nedtrekksmeny øverst til høyre i karttjenesten.

Løsmassedataene viser hovedsaklig utbredelsen av løsmassetyper som dekker fjelloverflaten. Det meste av løsmassene ble dannet under og etter siste istid. Dataene viser kun hvilken jordart som dominerer i de øverste meterne av terrengoverflaten. Tykke og tynne lag av andre jordarter kan opptre lengre ned i jordprofilet. Datasettet kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, vurdering av grunnforhold, grunnvannspotensiale og infiltrasjonsmuligheter.Løsmassedata i målestokkområdet 1:250.000 er beregnet for å gi en regional oversikt. I kommunal planlegging er det behov for mer detaljerte løsmassedata (N50 og større). Data kartlagt i 1:50.000 eller bedre kan da benyttes.

... kart kan gi en indikasjon på type og mektighet av løsmasser. Det kan være en fordel å undersøke om flere i nærområdet ... i løsmassene kan det være aktuelt å bytte ut eksisterende løsmasser rundt kummen med grusig sand. Nederst benyttes pukk. ... brønnens utforming, slik som beskrivelse av gjennomborede løsmasser, dyp til fjell, brønndyp, filternivå og vanngiverevne. Dersom det ...
... år siden oppstod det store breelver som førte med seg mye løsmasser. Der disse breelvene munnet ut i innsjøer eller i havet ble det ... og Elverum i Hedmark er eksempler på steder der grunnvann i løsmasser i stor grad brukes til oppvarming og kjøling. Når det er ...
... og slett hva som skjer i kalde norske daler. Hvor kommer løsmasser som jord, grus, sand og leire fra, hvor mye forflytter seg i dalene ... i Trondheim og kurs i Loen i Nordfjord. Undersøker løsmasser i kalde daler Undersøker løsmasser i kalde daler ...
... tilpasset NGUs behov diskuteres. Boring sondering i løsmasser. ...
Løsmasser og marin grense ...
... - NGU, 1990 Hva er forskjellen på berggrunn og løsmasser?   Forskjellen på berggrunn og løsmasser Forskjellen på berggrunn og løsmasser ...
BØDALEN: Her blir avrenning av vann og løsmasser fra bretungene langs Jostedalsbreen og dalsidene kartlagt. ... målinger av vær og nedbør. Avrenning av vann og løsmasser fra bretungene langs Jostedalsbreen og dalsidene blir uavbrutt ... faren for skred og flom. Kartlegger naturlig transport av løsmasser Kartlegger naturlig transport av løsmasser ...
BØDALEN: Her blir avrenning av vann og løsmasser fra bretungene langs Jostedalsbreen og dalsidene kartlagt. ... målinger av vær og nedbør. Avrenning av vann og løsmasser fra bretungene langs Jostedalsbreen og fra dalsidene blir uavbrutt ...
... 1882/5 Oversikt over virksomheten i 1981 ved seksjon for løsmasser, Geologisk avdeling, NGU. Årsrapport for seksjon for løsmasser. ...
... 1882/22 Oversikt over virksomheten i 1982 ved seksjon for løsmasser. Geologisk avdeling, NGU. Årsrapport for seksjon for løsmasser ...
... oppdrag av Telemark vegkontor er det gjort gravimetri på løsmasser i Porsgrunn i forbindelse med prosjektering av ny veiforbindelse ... kvaliteten på modellene. Gravimetrisk undersøkelse av løsmasser i Porsgrunn. ...
... 1807/10 For A/S Hafslund har NGU boret tre hull i løsmasser og fjell med Borros borrigg. Boringene ble utført i forbindelse med ... mens ved borhull 2 og 3 ble fjell lokalisert. Boring i løsmasser og fjell ved Kistefoss. ...
... det også sendt inn 88 prøver av grunnvann fra brønner i løsmasser. Disse danner en egen og meget interessant del av datagrunnlaget. ... uakseptabel pH verdi. Kjemisk kvalitet av grunnvann fra løsmasser i Norge ...
... er det foretatt en kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal kom- mune, og da med hovedvekt på ... av grunnvarme. Kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal ...
... med de virkelige forhold. Nytolking av gravimetri på løsmasser i Porsgrunn 1987. ...
... undersøkt i 1985 viser ingen høye verdier. Geokjemi i løsmasser i Rana: supplerende kartlegging 1992. ...
... i forbindelse med kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser i området. Formålet med målingene var å kartlegge dyp til grunnvannsspeil samt mektighet og sammensetning av løsmasser i mettet sone. Ved de fleste lokalitetene har det vært mulig å ...
... undersøkelse) laget et kart over grunnvarmepotensialet i løsmasser i Elverum. Kartet er laget på bakgrunn av eksisterende data som ... viktig å poengtere at kartet over grunnvarmepotensialet i løsmasser i Elverum er en oversikt over ressursene. Ved eventuell utbygging av ...
... viser at det er gode muligheter for uttak av grunnvann fra løsmasser. Vannkvaliteten er god og det er god vanngjennomgang i sand og ... og vannkvalitet over tid. Grunnvannsundersøkelser i løsmasser ved Sørheim på Hølonda, Melhus kommune ...
... en del grunnboringer for å vurdere grunnvarmepotensialet i løsmasser nær Voss sentrum. Denne rapporten presenterer opptak og tolkning av ... i forbindelse med kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser ved Voss. ...
... sonderboringer og nedsetting av undersøkelsesbrønner i løsmasser. Det ble under etablering av undersøkelsesbrønnene tatt ut ... 70 meters dyp. Kartlegging av grunnvarmepotensialet fra løsmasser i Otta, Sel kommune ...
... er det foretatt en kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser ved kommunesenteret Vossevangen med tilstøtende områder. ... Kartlegging av potensialet for grunnvarmeuttak fra løsmasser i Voss. ...
... Innhold av barytt, brucitt, dolomitt og magnesitt i løsmasser over Børselvdolomitten. ...
... Sunndal kommune. Kvartærgeologisk kart M 1:80 000. Tema løsmasser. Plottekart ...
... i Aurland-området. Innhold av edelmetaller i løsmasser, Sogn og Fjordane fylke. ...
... avdeling, NGU. Årsrapport for 1982. Seksjon for løsmasser. Faggruppe for ingeniør- geologi ...
... og satt ned sandspiss for formålet. Undersøkelse av løsmasser og grunnvannsforhold i massetak ved Randem gård i Eideberg. ...
... Jan Fredrik 0800-3416 GEOS - 3D Kartlegging av løsmasser. 2005.038 Prosjektet GEOS-3D kartlegging av løsmasser, inngår i GEOS (Geologi i Oslo-regionen) og har som hovedoppgave å ...
... Integrasjon av kunnskap, Grunnvann/grunnvarme og Løsmasser/klimautvikling 2008.076 I et samarbeid med Lesja kommune er ... danne grunnlag for valg av strategier for kartleggingen av løsmasser og grunnvannsundersøkelser. Videre vil prosjektet se på anvendelse ...
... vassverk undersøkt mulighetene for uttak av grunnvann i løsmasser ved Rødven. Vannbehovet er oppgitt til 1,5 - 2 l/s. Undersøkelsene ... fra gepradar- undersøkelsen antydet størst mulighet for løsmasser med god vanngjennomgang. Boringene viser at løsmassene er tette og ...
... W.R. Christiansen, H.H. Landskapsformer og løsmasser forteller historien om landets oppbygging, og viser hvordan prosesser virker over tid. Landskapsformer og løsmasser : Bjørndalen-Vestpynten, Svalbard. Kvartærgeologisk kart, 1:10 000 ...
... Eckerstorfer, Markus Trøyen, Priita Fordelingen av løsmasser og landskapsformer forteller om de dannelsesprosesser som skjer og ... på ved ferdsel gjennom landskapet. Landskapsformer og løsmasser: Todalen, øvre Gangdalen og øvre Bødalen, Svalbard. ...
... Leka 1725 Ill. Kartleggingen innebærer registrering av løsmasser og landskapselementer, med hovedfokus pa områdene under marin ... av vei flere steder. Landskapet på Leka er svært goldt og løsmasser begrenser seg til lavereliggende fordypninger i terrenget, hvor ...
... som har til hensikt å kartlegge grunnvarmepotensialet i løsmasser i sentrumsnære områder ved Alvdal. NGU har utført ... var å kartlegge mektighet og sammensetning av løsmasser i vannmettet sone, samt å teste materialenes vanngiverevne. Ved de ... i forbindelse med kartlegging av grunnvannspotensialet i løsmasser i Alvdal kommune ...
... SFT å få utarbeidet en beskrivelse av permeabilitet i løsmasser og berggrunn i Norge, og en vurdering av berggrunnens og ... og setdvis meget komplekse oppbygning og fordeling av både løsmasser og berggrunn i Norge er den gitte beskrivelsen av permeabiliteten av ...
... i kommunen. Registrering av naturlig radioaktivitet fra løsmasser og berggrunn, Bardu kommune, Troms ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.