Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

571 resultater
Sand, grus og pukk er mineralske byggeråstoffer som etter bearbeiding nyttes til ... sett en dreining av forbruket fra grus over mot knust stein (pukk). Nesten alt vi omgir oss med av infrastruktur, inneholder ... er stein som er knust fra naturens side, eller knust stein (pukk) som vi mennesker har knust ned til løsmasser i ulike fraksjoner. ...

Grus-, pukk- og steintippdatabasen gir en oversikt over sand-, grus-, pukk- og steintippforekomster og uttakssteder i Norge som kan utnyttes som råstoff i bygge- og anleggsvirksomhet. Datasettet gir informasjon om forekomstene, aealbruk, volum, kvalitet og hvor viktige de er som råstoff til byggetekniske formål. I tillegg finnes informasjon om massetak på forekomstene og driftsforholdene i disse. En av nytteverdiene er å sikre at områder for eksisterende og fremtidig uttak av grus og pukk blir tatt med i kommunale areal- og reguleringsplaner. Anbefalt bruksmålestokk er 1:50.000. Der gamle ØK var tilgjengelig, er imidlertid dataene etablert i 1:5.000-50.000.

Karttjenesten for Grus- og pukkdatabasen ved NGU inneholder opplysninger om de aller fleste grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge hvor råstoffet brukes til bygge- og anleggsvirksomhet. I tillegg gis en oversikt over steintipper og selve databasen gir også informasjon om arealbruk, volum, produsenter, kvalitet og hvor viktige ressursene er som råstoff til byggetekniske formål.

Grus- og pukkapplikasjonen er et digitalt kart- og registersystem over de fleste grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge for utnyttelse som råstoff for bygge- og anleggsvirksomhet. I databasen lagres opplysninger om forekomstenes viktighet på bakgrunn av beliggenhet, avgrensning, arealdisponering, volum og massenes kvalitet til byggetekniske formål. I tillegg finnes informasjon om massetak på forekomstene og driftsforholdene i disse. Basen inneholder både areal og punktregistreringer.

... NGU har utarbeidet ressursregnskap for sand, grus og pukk for 13 fylker og for flere kommuner og regioner. For noen fylker er det ... også se at siden slutten av 1990-tallet har forbruket av pukk vært større enn produksjonen av grus. Produksjon av sand, ...
... og anlegg. - Byen har behov for stor tilgang til grus og pukk i årene framover. All bygging og infrastruktur er helt avhengig av slike ... I en ny rapport om ressursutfordringene for grus og pukk i Oslo og Akershus, advarer NGU Oslo kommune mot å bygge ned de ...
... en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukk- registeret etablert i Oslo og Akershus fylker. Registeret gir en oversikt ... stor og de fleste verkene driver på gode kvaliteter. Grus-og Pukkregisteret i Oslo og Akershus fylker ...
... mengder av de ikke fornybare ressursene sand grus og pukk. Både kvalitetsmessige, økonomiske og miljømessige forhold, gjør at ... gir oversikt og detaljkunnskap om ressursene våre. Grus- pukk- og steintippdatabasen og fylkesvise ressursregnskap er slike verktøy. ...
... Svelviksand AS Produkter basert på sand, grus og pukk ser vi på som en selvfølge og bruker daglig. I offentlige bygninger, i ... må man ved etablering av nye uttaksområder for grus og pukk ta hensyn til annen allerede igangsatt aktivitet i området. Grus og ...
Av forsker Peer-Richard Neeb Knust fjell - pukk - til veger, betong-, kystsikring og offshoreindustrien i Europa, er de ... i Norge. I Europa er det et stort og økende behov for pukk og grus til bygge- og anleggsformål. I 2019 ble det eksportert ...
... og kommunen importerer totalt 66% av forbruket av grus og pukk. Dette medfører utfordringer knyttet til areal, transport, kostnader og ... All bygging av infrastruktur er avhengig av grus og pukk, og for å hindre høye byggekostnader er det viktig med kortest mulig ...
... være operativt for alle kommuner i 1988. Sand, grus og pukk i Nord-Trøndelag. ...
KNUST FJELL: Store uttak av pukk sikrer godt råstoff til bygge- og anleggsbransjen. (Foto: Rolv Dahl) ... og i resten av Sør-Trøndelag bruker mer sand, grus og pukk enn gjennomsnittet her i landet. Forbruket ligger på hele 10,2 tonn pr. ...
... for mer informasjon om mulighetene for produksjon av pukk fra ulike bergarter. Interessen for nye metoder for datatilknytning ...
... i volum eller omsetning. I fjor ble det omsatt grus og pukk - såkalte byggeråstoffer - for 2,6 milliarder kroner. Til ... Oversikt over eksport av pukk, molostein og grus fra Norge i 2004. Klikk for stor figur. ...
... på bildet for stor versjon. Sand, grus og knust fjell (pukk) er i dag blant de viktigste byggeråstoffer/mineraler som utvinnes på ... med spredning over store deler av landet. Eksporten av pukk fra Norge til Europa var 15 millioner tonn i 2009 til en verdi av 750 ...
Statusrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkdatabasen og ressursregnskap. Rapporten er illustrert med aktuelle statistikker for 1999. Grus- og Pukkdatabasen er et edb-basert kart- og registersystem over sand-, grus- og pukkforekomstene i Norge.
Kommune: Alle Grus- og Pukkregisteret i Østfold er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand-. grus- og pukkforekomstene. Et overslag over fylkets sand, og grusressurser gir tilsammen 199 mill m3 fordelt på 169 forekomster. Ressursene er ujevnt fordelt.
NGU ble bedt om geologisk informasjon fra Lenvik kommune i forbindelse med generalplanarbeidet i kommunen. - Befaring ble foretatt av noen områder kommunen pekte ut. De var interessert i brukbare forekomster av løsmasser til veg og betongarbeider. - Det er forholdsvis små muligheter for forekomster av løsmasser med høy kvalitet til vegbygging. - Kun løsmassene ved Bjorelvnes kan være aktuell til betongformål. Bør undersøkes nærmere.
Ulvik, Arnhild Riiber, Knut 0800-3416 GEOS - Grus-og pukkdatabase i Østfold med ressursregnskap 2006.004 ... tonn sand og grus og produsert ca. 1.8 millioner tonn pukk. Av sand- og grusuttaket stod Eidsberg, Trøgstad og Sarpsborg for 96% av ...
... er det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukk- databasen, samt en vurdering av sand, grus- og pukkforeomstene i ... som viser uttak og forbruk av byggeråstoffene sand, grus og pukk for 1997. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering ...
... 0800-3416 2004.003 Ressursregnskapet for sand, grus og pukk i Sør-Trøndelag for 2002 viser at det ble tatt ut ca. 1.2 millioner tonn sand og grus, og produsert 1,7 millioner tonn pukk (knust fjell). Melhus hadde det største uttaket av sand og grus, og stod ...
... mill. tonn sand og grus og produsert om lag 9.7 mill. tonn pukk. Hjelmeland og Forsand skiller seg ut som de store innen sand og grus og ... annen bruk. Rogaland er en stor eksportør av sand, grus og pukk. Tyskland og Danmark var de største mottakerlandene, mens Hordaland var ...
... mill.tonn sand og grus og produsert om lag 6.2 mill. tonn pukk. I overkant av 70% av sand- og grusuttaket foregitt i kommunene ... mest byggeråstoffer fra Rogaland. Av sand, grus og pukk står Rogaland alene for nesten to tredjedeler av hele Norges eksport. I ...
... ble det tatt ut 0.8 mill. m3 sand og grus, og 2.2 mill. m3 pukk i 1987. Det ble forbrukt 1.22 mill. m3 sand og grus, og 1.82 mill. m3 pukk i fylket. Dette betyr at 447 000 m3 sand og grus ble importert til fylket, ...
... uttak av ca. 1,97 mill. m3 sand og grus og ca. 1,03 mill. m3 pukk, og i 1990 ca. 1,56 mill. m3 sand og grus og ca. 0,81 mill. m3 pukk. Store mengder sand og grus eksporteres til Oslo og omegn. i 1988 var ...
... 760.000 kubikkmeter sand og grus og ca. 790.000 kubikkmeter pukk (knust fjell). Det meste av sand- og grus- uttak foregikk i Monaryggen i ... 105.000 kubikkmeter sand og grus og ca. 40.000 kubikkmeter pukk. All eksporten av sand og grus var masser fra Monaryggen i Eidsberg og ...
... er det for 1986 tatt ut knapt 2,4 mill. m3 sand, grus og pukk. Av dette brukes 59 % til vegformål, 7 % til betong og 34 % til ... og grus i framtiden. Ressursregnskap for sand, grus og pukk for Romerike 1986. ...
... ble tatt ut knapt 2 mill m3 sand og grus og vel 1.6 mill. m3 pukk i fylket. Bruken av massene fordeler seg med 49% til vegformål, 12% til ... Denne kommunen har også størst eksport. Størst eksport av pukk har Ballangen kommune Store anleggsarbeider i endel kommuner gjør at ...
... forbrukt ca. 1.0 mill. tonn sand og grus og 1.4 mill. tonn pukk (knust fjell). Halvparten av sand- og grusuttaket foregikk i Tromsø ... med sand og grus, mens Bjarkøy var en viktig leverandør av pukk til mange kystkommuner. Fylket er selvforsynt med sand, grus og pukk til ...
... fra advokat Berg lagd ressursregnskap for sand, grus og pukk i Orkdal kommune. Hensikten har vært å se på utviklingen siden ... disse uttakene uansett. Ressursregnskap for sand, grus og pukk Orkdal kommune 1994 ...
... Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Rogaland fylke ...
... er forslag til forvalt- ningsplan for sand, grus og pukk for kommunen. Arbeidet bygger både på resultater fra tidligere ... mulige sand oggrusreservene samt ett mulig uttaksområde for pukk. Forvaltningsplan for sand, grus og pukk i Bardu kommune ...
... ble eksportert ut av fylket, mens importen av sand, grus og pukk var på henholdsvis 17 000 m3 og 23 000 m3. Forbruket av sand og grus i ... i Nord-Trøndelag. Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Nord-Trøndelag fylke 1988 ...
... Rogaland er på landsbasis det fylket som produserer mest pukk. Flere store pukkverk står for ca. 65 % av landets eksport til utlandet. ... ut Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Rogaland fylke. ...
... uttak kan etableres. Forvaltningsplan for sand, grus og pukk i åtte kommuner i Buskerud fylke ...
... er som grusressurs. Registrerte bergarter for produksjon av pukk i de samme områdene er vist på kart. Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Aust-Agder fylke 1985 ...
... er som grusressurs. Registrerte bergarter for produksjon av pukk i de samme områdene er vist på kart. Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Aust-Agder 1985 ...
KNUST FJELL: Pukk og grus blir brukt i vegar, anlegg og bygg. Foto: Peer-Richard Neeb ... lenge det er fjell i Noreg, er det også mogleg å hente ut pukk. Poenget er likevel at det dei mest krevjande bruksområda krev fjell av god kvalitet. Det gjeld til dømes pukk til asfaltdekke på høgtrafikkerte vegar, og sand og grus til betong, ...
... Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ... anslått til 12,2 mill. m3. Det er ikke registrert uttak av pukk i kommunen, men 3 mulige uttaksområder. Analysene som er utført viser at ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.