Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

63 resultater
... med bruk av detaljerte dybdedata og bunntypekart under fiske, opplyser Longva.  Nye fiskefelt  Nå mener norske fiskere ... fører til redusert bruk av drivstoff.  Bærekraftig fiske  Oddvar Longva peker også på at annet miljøaspekt ved bruk av de ...
... KRONIKK: God kunnskap om havbunnen gjør det enklere å fiske bærekraftig, samtidig som det hindrer tap av redskap. Vi trenger ...
Grunnstoffanalyser av fiskeskjell skal bidra til å spore rømt oppdrettsfisk. Veterinærinstituttet har inngått en avtale med Sjømat Norge om å bruke den nye analysemetoden.
... av borebrønner i fjell for grunnvannsforsyning til fiske- oppdrett mottak, Sørøysund kommune i Finnmark fylke. ...
... vist med fem meters oppløsning. Mer effektivt fiske På en brukekonferanse i MAREANO-regi nylig fastslo fiskebåtreder ... vanligvis presentert i 5x5 meter grid. - For oss gir et fiske med 50x50 meter grid en altfor liten nøyaktighet i områder nært ...
... i landet. Målet er en bærekraftig næringsutvikling i fiske, havbruk, turisme og friluftsliv. Kartlegger for vekst i Troms ...
Under en fisketur i Stjørdalselva fant ferierende Jaques Burnet en uvanlig stein i Sørneshølen ved Flornes. Steinen er en såkalt marleik og inneholder avtrykk av ryggraden av en ganske stor fisk.
... for hydrau- liske forhold, fugleliv, botanikk, fisk og fiske samt friluftsliv. Uttaksplan for område Storvollen i Lågendeltaet ...
... utfolder seg på stedet (jordbruk, bergverksdrift, jakt og fiske) er også indirekte en følge av de geologiske forholdene på stedet. ...
... av boreplasser i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til fiske- oppdrett. Det er ønsket vannmengder på 1 500 - 2 000 l/t.,som er i ...
Veterinærinstituttet har ledet et prosjekt for å spore rømt oppdrettsfisk tilbake til eier. Resultatene i prosjektet FarmSalmTrack er banebrytende, der en bruker naturlig avsatte grunnstoff i fiskens skjell til å spore fisken.
... av interesse for mange typer brukere, for eksempel innen fiske, friluftsliv og forskning. Kartene er tilpasset visning i målestokk ... er nå tilgjengelige. Kartene vil være viktige for fiske, friluftsliv og forskning m.m. Nye marine grunnkart fra Søre ...
Sporelementer i fiskeskjell kan i framtida gjøre det mulig å spore vill-laks tilbake til sin barndoms elv, og rømt oppdrettsfisk tilbake til settefiskanlegget.
... mellom Trøndelag og Nordland. Det er forbudt å fiske kveite i området, uavhengig av størrelse på fisken. Fire ...
... i gridcellene. Et GEOPAC-program utfører den gra- fiske bearbeidingen av de utregnede data og ferdig kart tegnes på Applicon ...
... av naturen. Det legges også opp til muligheter for fiske, fossevandring og fjellturer, samt tilbud om service, overnatting og ...
... sedimenter, strøm og bølger, kan man i verste fall fiske havet tomt. - Men vel så sannsynlig er det at vi på denne måten kan ...
... og miljø, og minske både drivstoff- og tidsforbruk under fiske. Gode dybdedata er også helt avgjørende for forvaltningen og for dem ...
... og er ein aktiv pådrivar for berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon. Senteret inneheld kontor, laboratorium og ...
... framtiden, sier Gilstad. Godt verktøy for havbruk og fiske Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark er ... om hvilke områder som egner seg for havbruksproduksjon og fiske. Marine grunnkart er et godt verktøy for å få kunnskap om ...
... er tilrettelagt slik at de kan brukes ombord i fiske- og havbruksfartøyer som bruker elektroniske kartplottere fra Olex. ...
Dramatiske havbunnslandskap og svært skiftende bunnforhold og naturtyper. Slik er havbunnen i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og sørlige Troms.
... - Roaldnes AS og Kleiva Fiskefarm AS - for uttesting under fiske og i arbeid med fiskeoppdrett. Planen var å teste kartene med en av ... først i april/mai 2008. Vi har derfor ikke testdata fra fiske ennå. Kleiva Fiskefarm AS har brukt sjøbunnsdataene på ...
... endret arealbruk). I Troms fylke er virksomheten dominert av fiske og jordbruk, samt service- næring og noe industri. I noen kommuner har ...
... og undersøkelsesboringer. Vannforsyning til fiske- industri gir høye vannbehov i forhold til befolkningsgrunnlaget på ...
... prøver er underkjent på grunn av dårlig kvalitet. For fiske- oppdrett er kravene strengere enn for drikkevann, og varsomhet bør ...
Nye resultater om både koraller og spor etter isfjell fra områdene som er kartlagt i Barentshavet og Norskehavet kommer i fokus 1. november.
Mange byer og tettsteder bruker grunnvann fra sorterte sand- og grusavsetninger til vannforsyning, og til oppvarming og kjøling.
... Disse kartene kan brukes av fiskerinæringen til å fiske mer effektivt og skånsomt. Foredragsholder: Oddvar Longva, NGU ...
Analyser av over 120 PCB-prøver på Svalbard, viser til dels høye nivåer av den alvorlige miljøgiften i produkter og jord fra de russiske bosetningene i Barentsburg og Pyramiden.
... inntekter. – Også for turistnæringa og tradisjonelt fiske vil ei slik kartlegging bety svært mye, sier Longva. Pilotprosjekt ...
Forskere undersøker i sommer utbredelsen av miljøgiften PCB i tre bosettinger på Svalbard. Målet er å avdekke lokale kilder til forurensning i det sårbare arktiske landskapet.
... oppdagelsene vil uansett være verdt strevet. Vi skal padle, fiske, jakte - og vaske gull, sier Eero Bekkedal og Hans-Jørgen Kjøll. De ...
Vårens båtpuss forurenser jord og sand ved småbåthavnene. Forskere advarer mot forurensingsfaren og oppfordrer båtfolket om å rydde opp.
... og vann har formet landskapet, og gitt grobunn for et rikt fiske, jord- og skogbruk. Verdier i fjellet og gruvedrift har skapt ...
Kontinentalsokkelen har i mange hundre år vore viktig for verdiskapinga i Noreg. Geologisk kunnskap om sokkelen er naudsynt ikkje berre for å finna olje, men òg for å forstå kvifor norske havområde er mellom verdas mest biologisk produktive.
... lettere å forutse hvor fisken står, og drive mer effektivt fiske. Kysten utenfor Sogn og Fjordane inneholder også områder med ... Sogn og Fjordane gir informasjon til nytte for forvaltning, fiske og næringsliv. (Foto: NGU)   Bunnforholdene på kysten ...
Denne bygningen har ikke blitt funnet verdig til en plass i Arkitekturguiden for Trondheim. Dette til tross for at det er en av de få bygningene i Trondheim som er bygget av byens egen stein – trondhjemitt.
... for eksempel om geologi, biologi og zoologi, om jakt og fiske, eller om kost og losji. Filmen om Oppdal er klar, men den er bare ...
Havnebasseng kan være sterkt forurenset selv etter mudring og støvsuging av sjøbunnen. Miljøgifter fra forurensingskilder på land tilflyter tidligere opprenskede områder.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.