Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

63 resultater
Fiskere har gjort seg gode erfaringer med bruk av nye detaljerte sjøbunnskart. Fangsten er blitt større, drivstofforbruket mindre, og skadene på utstyret redusert.
... med kaldtvannskoraller, danner viktige leveområder for fisk og andre arter. Andre områder inneholder et unikt dyreliv, slik som ...
... gjør det mulig å skille mellom anlegg som eventuelt har fisk med samme genetiske opphav, heter det i en pressemelding fra ...
Et område på ca. 1 km2 beliggende Kvalfjorden NØ for Hammerfest er undersøkt m.h.p. grunnvannsmuligheter i fjell. Det er tatt ut 5 aktuelle borpunkter. Tre av disse foreslås som prøveboringer. Nedbørsområdet er lite og nydannelsen av grunnvann begrenset. Mulighetene for et ønsket uttak på 10-12 m3/t synes ikke gode.
Sju trålrederier med havgående fiskefartøy skal delta i et forsøk med aktiv bruk av nye bunntypedata. Målet er et mer effektivt og miljøvennlig fiske.
... dybde, strøm, terreng og bunntyper, samt habitatene til fisk og bunndyr. NGU deltar i prosjektet sammen med Troms fylkeskommune, ...
... og helt opp til Meråker. I fjorden svømte sel, hvalross og fisk blant isfjell som kalvet i sjøen etter hvert som klimaet ble varmere og ... en marleik ved Flornes. Smelror kan ikke si hvilken type fisk fossilet er. - Til det trengs det en ekspert på fiskeanatomi. Dette ...
... konsekvenser for hydrau- liske forhold, fugleliv, botanikk, fisk og fiske samt friluftsliv. Uttaksplan for område Storvollen i ...
Ingen slipper unna geologien. Den var der før oss mennesker, og alt liv på jorda har til alle tider måttet ta hensyn til den og tilpasse seg etter hvert som geologien endrer på seg.
Uttak av boreplasser i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til fiske- oppdrett. Det er ønsket vannmengder på 1 500 - 2 000 l/t.,som er i over- kant av hva en erfaringsmessig kan vente i dette området.
... på tre tema: Kan metoden brukes til å spore rømt fisk som har stått mer enn en måned i elv? Resultatene indikerer at fisk kan spores tilbake til riktig lokalitet flere måneder etter at den har ...
En serie med nye, høyoppløselige kart over sjøbunnen på Søre Sunnmøre er nå tilgjengelige. Kartene gir en detaljert framstilling av bunntype og terrengvariasjon over 800 km2 av sjøbunnen i kommunene Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven.
... når det fiskes på blandede bestander i sjø. - Når fisk fanges i kilenøter i utløpet av Trondheimsfjorden, tror vi at individene ... Ved å kjenne fordelingen av grunnstoffer i skjell hos fisk fra ulike vassdrag, kan forskerne "matche" avtrykket mot kjente prøver ...
... er børstemark et potensielt bindeledd mellom sedimenter og fisk høyere opp i næringskjeden, som kveite. Sedimentprøvetaking: Skjer ...
Dødlighetsdata for 442 enkeltkommuner i Norge er ved hjelp av en utjevnings- metode (løpende gjennomsnitt) benyttet for å lage sykdomskart i farger. Et EDB-program, GRID, omregner data fra spredte punkt til data i rutenett (grid). Celler med færre enn 100 innbyggere blir ikke fargelagt, men får grå skra- vering. Dødlighetsdata for enkeltkommunene blir veid med hensyn på folketall og avstand fra midtpunktet i gridcellene.
Statens Vegvesen legger til rette for turister gjennom prosjektet "Nasjonale turistveger". Turistvegene slynger seg langs fjorder, kyst, fjell og fossefall og byr turister fra inn og utland på naturopplevelser av verdensklasse.
Her er bilder som bokstavelig talt gir oss et nytt syn på forvaltning av kystsonen. Nye og kraftige dataverktøy gjør forskere i stand til å kartlegge havbunnen digitalt - ned til minste detalj.
Når en skal kartlegge havbunnen er tilgang til detaljerte dybdekart like viktig som detaljerte topografikart er for de som arbeider på land. NGU benytter slike data i stort omfang
... langs norskekysten i møte mellom straumar, fuglar og fisk. Her utanfor Noregs sørlegaste fuglefjell går mellom anna den største ...
Kursen er satt. Arbeidet med å etablere et nasjonalt kunnskapsgrunnlag «Marine grunnkart i kystsonen» i tre pilotområder langs norskekysten er i gang.
Geologisk informasjon om havbunnen er viktig både for fiskeri- og havbruksnæringen. Dataene benyttes både til å unngå miljøødeleggelser og til å øke produktiviteten.
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har satt av midler for å nyttiggjøre seg informasjonen fra Mareano-programmet innen fiskeflåten. I prosjektet "Nye marine grunndata i fiskeri- og havbruksnæringen" er det utviklet verktøy og prosedyrer for å gjøre detaljerte sjøbunnsdata (dybdedata, sedimenthardhet, sedimenttype) tilgjengelig for fiskeflåten og havbruksnæringen.
... og ulike forklaringer er lansert. I noen huler har vi sett fisk, og en teori er at de kan være laget av fisk som ønsker et gjemmested. En annen forklaring er at dette er steder hvor ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Troms fylke er kartleggingen utført av Grøner A/S. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Troms fylke er det totalt kartlagt 104 lokaliteter.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, som et ledd i Folkehelsas prosjekt "Program for vannforsyning", vurdert mulighetene for grunnvannsforsyning til stedene Kongsfjord og Berlevåg. Vurderingene ble gjort på grunnlag av felt- befaringer, georadarmålinger og undersøkelsesboringer. Vannforsyning til fiske- industri gir høye vannbehov i forhold til befolkningsgrunnlaget på begge stedene (66 l/s for Berlevåg og 12 l/s for Kongsfjord).
Brukbarhet av overflatevann som forsyningskilde for drikkevann, fiskeoppdrett og sportsfiske er vurdert for 1060 prøver av overflatevann i Nordland og Troms. SFTs kvalitetsnormer for overflatevann er lagt til grunn. Vann- som drikkevann er jevnt over tilfredsstillende både i Nordland og Troms. Best kvalitet finner en i Troms og minst god på begge sider av Vestfjorden og på Hinnøy. Ingen prøver er underkjent på grunn av dårlig kvalitet.
... og danner et høyproduktivt miljø der byttedyr for fisk trives. Koraller. Også resultatene fra Norskehavet ...
... hindrer at vassdragene bunnfryser og gjør det levelig for fisk og andre vannlevende organismer gjennom vinteren. I lange tørkeperioder ...
... NGU Bruk av resultater fra MAREANO 13.40-14.00 Fisk smartere!  MAREANO produserer kart over terreng, sediment og naturtyper. ...
... andre land med luft og havstrømmer og som en bestanddel i fisk og pattedyr. Flere undersøkelser fra perioden 1998-2007 viser at det ...
I mai starter et feltarbeid som skal gi fullstendige kart over havbunnen i Astafjordene i Sør-Troms. Håpet er at dette vil danne skole for kartlegging av resten av norskekysten.
... Stoffene kan hope seg opp i bunndyr og i sin tur i fisk som igjen blir spist av mennesker. Miljøgeokjemi De siste ...
Onsdag startet reisen og gulljakten for fire geologistudenter. - Vi regner ikke med å tjene inn reisen.
... båtpuss spres lett ut i sjøen. Her kan forurensingen ramme fisk og annen sjømat, sier forsker Morten Jartun ved Norges geologiske ...
Bli med på NGU-dagen 2018 - fra lunsj til lunsj tirsdag 6. februar til onsdag 7. februar! Sett av dagene og delta på NGUs 160. bursdag! Arrangementet er gratis. Merk at alle foredragene blir strømmet.
... frå djuphavet mot sokkelen trekkjer til seg store mengder fisk, sjøfugl og kval. Eggakanten er grensa mellom kontinentalsokkelen og ...
Årets andre og siste Mareano-tokt med FF «G.O. Sars» er avsluttet. Vi summerer opp seilasen fra Tromsø og sørover til Træna og Sklinna, med en titt på forskernes toktdagbøker.
De nordligste kommunene i Sogn og Fjordane vil snart ha en langt bedre oversikt over kystlandskapet sitt. NGU jobber med nye kart over sjøbunnen.
... gate, som forestiller – ja, hva?? Fugl, fisk og vikingeskip i stein under vinduene.   Hotell ...
Oppdal rundt på 17 minutter! iNasjonalparker har laget en storslått videoanimasjon av landskapet i den trønderske fjellkommunen kloss inntil Dovrefjell.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.