Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1599 resultater
... Beskrivelse av programmer for å generere plottefiler med data fra EM- og VLF- målinger og for glatting og korrigering av like data. Rapporten inneholder også beskrivelse av et program for å generere ...
... in the area. A total of 60 line-kilometers of radiometric data were acquired in a single flight, covering an area of approximately 3 square km with a 50-m line spacing. The data were collected by The Geological Survey of Norway (NGU) personnel and ...
... of VLF, radiometric, and magnetometric, and VLF data were collected in June, 1997, in a test area east from Larvik. The 1997 ... the average flying height was 80 m above ground level. The data were collected by Geological survey of Norway (NGU) personnel and ... at NGU using software developed by Geosoft, Inc. Magnetic data, consisting of total field measurements collected by a cesium vapor ...
... Jan Reidar Kihle, Ola 0800-3416 98.008 Gravity data have been interpreted with a view to determining the depth extent of the ... modelling. Summary statistics of petrophysical property data are reported. The magnetic susceptibility data show that, on a regional ...
... provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by the Geological Survey of Norway (NGU). A total of 526 line-km of magnetic and radiometric data were flown in alternating directions at headings of South and North at ...
... small line errors (corrugations) are removed from a set of data. Most microlevelling routines involve filtering a grid of data to detect errors along lines. this often implies using a combi- nation of ...
... av E obs' E off og tilsynelatende resitivitet ut fra målte data med BGS-kabel. Programlisting er vedlagt. Beregningsprogram for BGS-data på HP-41CV. ...
... korrelasjonsanalyser mellom epidemiologiske og geokjemiske data fra 60 kommuner i det sydøstlige Norge. De epedemiologiske data innbefatter aldersjusterte dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 hovedtyper av ...
... information for mineral exploration activities. The data were collected by Geological survey of Norway (NGU) personnel and ... (EM), very low frequency EM (VLF), radiometric, and magnetic data were aquired using a nominal 200-m line spacing. The nominal flying height ...
... er et programsystem på HP-3000 datamaskin for uttegning av data fra NGUs sand- og grusdatabase i form av oversiktskart. De enkelte ... som standard tengeenhet. SGNORGE - et plotteprogram for data fra Grusregisteret. Brukerveiledning og systemdokumentasjon ...
... kommuneaggregater. Beregningene er utført på skalerte data. Sammenlikningen viser at metodene til en viss grad gir samsvarende ... Geokjemi og kreft: Sammenlikning av resultater med skalerte data. ...
... beskriver resistivitetsmetoden, presenterer innsamlede data og gir en kort vurdering av disse. I Kattmarka er det etter skredhendelsen ... I sammenligningen mellom resistivitetsdata og geotekniske data er det som oftest godt samsvar i profilene fra de to lokalitetene. Likevel ...
... and pseudo 3D modelling program for magnetic and gravity data, and it forms a key-element in the IMP system developed over a total of 4 ... (Norway). IMP can further display geographic maps(vector data) and/or magnetic/gravity grid images together with profile-lines and ...
... IMDEPTH is also available; this program however handles grid-data for automatic scanning and calculation of magnetic basement depths. This ... Calculation of depth to magnetic basement from profile data. ...
... NGU et EDB-basert referansesystem for marinegeologiske data. Systemet inneholder koordinatfestede referanser til utførte ... EDB-basert referansesystem for maringeologiske data: Status pr. mars 1990 ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd, og brukere kan benytte dem etter ønske mot å ... mønstre for alle analyserte elementer. Geokjemiske data fra bekkesedimenter, kartblad LILLEHAMMER 1:250 000. ...
... Norkalk Oy Ab, Finland ble NGU anmodet om å sammenstille data om 5 forsjellige dolomittfelter i Nord-Norge. Feltene ble valgt ut i ... tanke på en kommersiell utnyttelse. En sammenstilling av data om utvalgte dolomittfelter i Nord-Norge ...
... of high frequency anomalies not discernible in the old NGU data sets. This is due to the use of more sensitive magnetometers, closer line ...
... they are structures which can be mapped from bathymetric data. Mapping og bioclastic sediments - data, methods and confidence ...
... Programsystem for framstilling av geofysiske data på Applicon fargeplotter. ...
... - Program for lineær interpolasjon av flymagnetiske data. ...
... konsentrasjoner i overflateprøvene. Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet og Barentshavet Øst - MAREANO ...
... i mafiske intrusjoner. Regional tolkning av geofysiske data, kartblad Arendal, M 1:250 000. ...
... geochemical anomalies could be outlined. Soil geochemical data from the Nordkinn peninula, Finnmark ...
... konsentrasjoner i Klasse I (bakgrunn). Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra MAREANO Øst - MAREANO ...
... Vurdering av kvalitet ved inversjon av elektormagnetiske data fra helikoptermålinger 2015.002 I etterkant av kvikkleireskredet ... i felt. Denne rapporten er en sammenstilling av geofysiske data samlet inn av NGU og APEX, geotekniske data samlet inn av kommunen, ...
... relativt unge oljedirektorat fortelle at "Bruken av data, gjøre informasjon åpent tilgjengelig, er en norsk greie som jeg til ... har vi lange tradisjoner med deling og tilrettelegging av data og kunnskap. Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat ...
Ottesen, Rolf Tore 0800-3416 1494 A Geokjemiske data fra NGU's blyprosjekt korreleres med prevalense data for multiple sclerose. Denne forberedende undersøkelsen synes å indikere ...
... Reimann, Clemens 0800-3416 2000.084 Censored data are a well-known problem when dealing with regional geochemical data. Often many analytical results for some of the most interesting variables, ...
... på Geomac II og HP-85 for behandling av SP-, IP- og RP-data målt med gradient elektrodekonfigurasjon. Målte data fra NGUs IP-utrustninger legges inn manuelt på Geomac II, og alle ...
... Denne rapporten beskriver programmer for: - utlisting av data fra plottefiler til skjema eller linjeskriver - korrigering av datafeil på plottefiler - glatting (LOWPASS-filtrering) av data på plottefiler Programmer for utlisting av plottefiler, korrigering av ...
... løsmasser og grunnvann 2014.022 Rapporten inneholder data fra 2D resistivitetsundersøkelser og grunnboringer fra tre områder i ... Brubakken i nord, Melhus sentrum og Skjerdingstad i sør. Data er samlet inn for å få en mer helhetlig forståelse av ...
... of VLF, radiometric, magnetometric, and electromagnetic data were acquired, covering an area of approximately 650 sq km, mostly over ... 2020 line-kilometers of radiometric, magnetometric, and VLF data were collected in an adjoining area immediately to the north of the ...
... Volden, T. 0800-3416 87.176 Rapporten presenterer data for kvikksølvinnhold i overflateprøver fra Opsund avfallsdeponi, Sarpsborg. Foreløpige data for innhold av kvikksølv i overflateprøver fra avfallsdeponi Opsund, ...
... Rolf Tore 0800-3416 88.084 Rapporten inneholder data for innholdet av gull i løsmassenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for innholdet av gull i løsmassenes finfraksjon. ...
... a PC-based database program wich can manipulate large grid data sets. GDB2: A PC database program for data ordered in a grid pattern and for profile through such grids ...
... of the MINN project (Mineral resources in North Norway). The data from those surveys were processed by NGU and presented as 13 separate open reports. Furthermore, processed flight data and high resolution maps from each survey are made available to the ...
... Torsvik, Trond H. 0800-3416 2004.027 Aeromagnetic data from the Røst Basin (RAS-03) were acquired in 2003 and merged with 12 ... datasets. A compilation of the existing gravity data in the area has also been carried out. Forward 3D modelling along 17 ...
... ble først tolket sammen med tidligere utførte geotekniske data, og brukt som grunnlag for plassering av nye bore- og sonderingspunkt. Etter at nye geotekniske data var samlet inn (Multiconsult), er alle data sammenlignet og tolket. ...
... 2019.004 In continuation to the various ground geophysics data collected at the unstable rock slope area at Åknes during the past 15 ... to NVE, together with the first break pickings of the raw data. NGU has done extensive research and testing on the use of Rayfract ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.