352 resultater
... (DOK) mer tilgjengelige. Snart kan du laste ned data i GML-format, som blant annet gjør at NGUs data enklere kan valideres opp mot innholdet i datasettets produktspesifikasjon. Data vil også være tilgjengelig som ferdigprosesserte filer gjennom en ...
... de geofysiske målingene for NGU. Magnetiske data fra helikoptermålingene ved Mauken i indre Troms ble publisert i midten av juli. Nå er de elektromagnetiske data klare for publisering. Tre nye kart viser elektrisk motstand i bakken. ...
... Magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske data ble samlet inn over et cirka 800 kilometer stort område. Last ned data her Slike målinger foregår ved at helikopteret flyr i rette ...
I første omgang ligger det geotekniske data i databasen, men vi ønsker etterhvert å vise data også fra andre grunnundersøkelser. Nytten av NADAG vil øke med økt datamengde, og vi ønsker oss mer data! Statens vegvesen er i full gang med å levere store mengder, og for ...
... Aktuelle WMS-addresser til maringeologiske data fra NGU for oppkobling i egne kartinnsyn eller GIS-program. WMS-adresser til marine data fra NGU WMS-adresser til marine data fra NGU ...
... i juni. Magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske data ble samlet inn over et cirka 800 kvadratkilometer stort område. Magnetiske data fra dette området ble publisert i midten av juli. Elektromagnetiske ...
... eller føretak som nyttar seg av gratis offentlege data. Gjennom to dagar får deltakarane intensiv oppfølging av ekspertar ... einaste kravet er at ideen nyttar seg av gratis offentlege data. - I Noreg har vi myke offentlege data som vi bruker til myke ...
... Kontakt wmsdrift@nug.no NGU slutter å levere data for viktige grunnvannsforekomster. Endring i tjenesten GrunnvannWMS ...
... over kvelden. Vi beklager ulempen dette vil medføre. Data fra NGUs servere vil være utilgjengelige tirsdag 25. november fra kl. ...
...  Vitenskapelige artikler med kart, bilder og geologiske data gir en omfattende oppdatering og beskrivelse av den geologiske utviklingen ... kunne fortsette noe av kartleggingen også i år. Nye data Både mineralnæring og universiteter vil ha stor nytte av ...
... før flyturen over Barentshavet. Nye magnetiske data vil erstatte data som ble samlet i 1970. I dag utføres målingene med vesentlig mer ... Sammenstilling og tolkning av nye magnetiske data med eksisterende gravimetriske og seismiske data gir verdifull ...
... består av magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske data, og er samlet inn med NGUs utstyrsenhet. Dette er et sammensatt ... Sokna og Hønefoss Øst er mindre områder som fyller inn data mellom eldre måleområder.  Datasettet Kongsberg Nord dekker et ...
Forsker John Dehls presenterte data fra satellittovervåking under NGU-dagen i Trondheim. Foto: Magne Vik ... Gjennom Copernicus-programmet i EU tilbyr satellitten data hver 12. dag, data som kan brukes til overvåking av setninger i bygninger, innsynkninger i ...
... arbeids­prosessene knyttet til innsamling og bruk av data og kunnskap om undergrunnen. - Programmet skal utvikle nye systemer som effektivt gjør det mulig å tilrettelegge data og kunnskap om undergrunnen, slik at brukerne lett får tak i riktig ...
... den nye satellitten på nettet. Han ser fram til å ta nye data i bruk. - Oppskytingen er viktig og gledelig, sier forsker John Dehls ... i Norge. Den nye satellitten gjør at vi får landsdekkende data, vi får informasjon oftere enn før og alt er gratis, forteller Dehls. ...
... 80 og 90 meter er mer vanlig. På denne måten får vi data som avslører om havbunnen er hard eller bløt, fast fjell eller ... På årets høsttokt har geologene samlet inn mye gode data fra havbunnen ved hjelp av Topas. På en lang transportetappe i hele 10 ...
... de ulemper dette medfører for brukere av våre kart og data. Tirsdag 25. november fra kl 16.00 vi det bli utført arbeid på NGUs servere. Det betyr at kart og data blir tidvis utilgjengelige. Arbeid på servere 25. november Arbeid ...
... sedimenter. Maringeologene ved NGU har tolket nye data fra Eggakanten og havområdet mellom Tromsøflaket og Lopphavet. Dette gir ...
... av tunneler på den nye motorveistrekningen som krever slike data. Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta kan karakterisere ... skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for utbygging av ny E18 og E39 mellom Kragerø og Mandal. NGU gjør ...
... informasjonssystemer (GIS) kan laste ned og benytte NGUs data. I første omgang er data fra de nasjonale databasene for berggrunn, løsmasser, skred, grus og pukk ...
INNSAMLING: Magnetiske data blir samlet inn fra en Piper Chieftain. Den magnetiske sensoren slepes 70 ... for stor versjon. De flymagnetiske data som samles i sommer vil gi informasjon om strukturer i gneisunderlaget, ...
... i fjell. Også Mattilsynet kan altså dra nytte av data; kartleggingen omfatter også nedfall fra Tsjernobylulykken, som fortsatt ... helikoptre og tre fly fremdeles med innsamling av geofysiske data. Vi flyr som aldri før Vi flyr som aldri før ...
... har lenge vært en geologisk gåte. Nye geofysiske data fra NGU kan bringe oss nærmere svaret på hvordan - og når - det ...
... En slik tredimensjonal visualisering krever enorme mengder data - og datakraft. Forsker Trond Torsvik ved Norges geologiske ... påpeker Trond Torsvik. Det er alle slags typer data som nå blir matet inn i dataprogrammene, bearbeidet og de nærmeste ... i bevegelse Platebevegelser gjennom tidene Data om jordens indre og jordskorpenes bevegelser skal samles i ett dataprogram ...
... siden. Foto: Ola Fredin som nå er utdatert. Med nye gode data kan geologiske ressurser, som for eksempel naturgrus og grunnvann, ... De gamle, utdaterte kartene skal forbedres. Med nye, gode data kan arealkonflikter avdekkes lettere og fylkets geologiske ressurser ...
... den nye motorvei-strekningen, at det er behov for geofysiske data. Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta vil kunne karakterisere ... skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for utbygging av ny E18 og E39 mellom Kragerø og Mandal. Norges ...
... vanskeligere å deformere. Varmeproduksjon - Nye data om ulike bergarters radiogene varmeproduksjon rokker ved tesen om at ... 300 millioner år siden, mener forsker Trond Slagstad. Nye data viser at temperaturen rundt granittene i jordskorpen kan ha økt med opp ...
... blir brukt sammen med andre geologiske og geofysiske data til å lage en 3D-modell for Fjellregionen og kan gi opplysninger om ... skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for å vurdere radonfare og cesiumnedfall etter Tsjernobylulykken. ...
... Vesterålen og Finnmark. Ny teknologi og høyoppløselige data fra MAREANO-programmet er satt sammen på nye måter, og serverer ...
... av det statlige kartleggingsprogrammet MAREANO, som samler data fra havbunnen. - I all hovedsak oppfyller programmet sitt primære ... forvaltningsplanene for havområdene. Gode kvalitetssikrede data er grunnleggende for både bruk og vern, sier leder av programgruppen i ...
... med lansering av ei nettside med søkbare og tilgjengelege data om mineralførekomstar i heile Europa. Førekomstdata vert henta meir ... No finst det ei nettside med søkbare og tilgjengelege data om mineralførekomstar i heile Europa. Europa samlar ...
... - Vi ser at interessen for å bruke offentlige data til å stimulere aktivitet og nyutvikling innenfor maritim og marin ... for å sikre veksten innen blå økonomi, og for å sikre data til kartlegging, planlegging og overvåkning. Et godt samarbeid ...
... feltarbeid blir lagt inn i dataverktøyet. Mange data Han stør seg på både geofysiske data, seismiske profil og geologars kartlegging i felt, når han skal laga dei ...
... fredag 11. desember. En stor del av innsamlingen av data i MINN- og MINS-programmene skjer ved hjelp av fly og helikopter. Kutt ...
... sørgjer for at Norge er til stades, overvaker og hentar inn data i både islagte og opne farvatn heile året. Foto: Kjartan ...
Her kan du laste ned ulike formater av berggrunnskart for Norge - med og uten Svalbard.
... Nye data (øverst til høyre) avslører ukjente korallrev utenfor det området som ... 25 kilometer med "nye" korallrev Nå har nye data samlet inn i forbindelse med Mareano-prosjektet avdekket at korallene ... korallrevene i den nordøstlige enden av Sularevet, der nye data møter allerede innsamlede data (nedre venstre del). De nye dataene skal ...
Hvite linjer viser flymagnetiske data innsamlet de siste 14 årene. Rød ramme viser området for ... områder. Disse er re-prosessert og sammenstilt med de nye data til et sammenhengende regionalt datasett (ca. 100.000 profil-km) over den ...
... totale arealet av landskapskart fra norske havområder. Data fra olje- og fiskenæringen Landskap er naturvariasjon i stor skala, ... foreløpig finnes detaljerte dybdedata fra, tar vi i bruk data fra andre kilder. 3D-seismikk fra oljeindustrien og ekkolodd-data fra ...
... i de norske havområdene. - Et viktig verktøy - Data fra MAREANO utgjør en solid "baseline," og gjør oss i stand til å ... trenger vanntemperaturmålinger og miljøstudier, trenger vi data om havbunnen. Vi ser Mareano som en viktig del av den løpende ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.