32 resultater
... relativt unge oljedirektorat fortelle at "Bruken av data, gjøre informasjon åpent tilgjengelig, er en norsk greie som jeg til ... har vi lange tradisjoner med deling og tilrettelegging av data og kunnskap. Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat ...
... HUS gå ned mot havbunnen og samle inn høyoppløselige data mens den flyr i 7 til 25 meters høyde over bunnen. Først skal det samles inn akustiske data med SAS (syntetisk aperture sonar), EM2040-multistråle-ekkolodd og ...
... geosteder i basen, vi ønsker dine observasjoner og dine data! Kanskje ditt turmål fra påsken også bør være med? På NGU ... Hva har skjedd her? Vi ønsker dine observasjoner og dine data. Foto: Rolv Dahl Det er påske. Du glir på ski gjennom et vakkert ...
... Studien har også inkludert tilgjengelige meteorologiske data for hver lokalitet, før og ved skredhendelsen. De to hovedmålene i ... Studien har også inkludert tilgjengelige meteorologiske data for hver lokalitet, før og ved skredhendelsen. Prosjektet har ...
... og kart når de blir voksne? Minecraft med "ekte" data? Minecraft fasinerer også voksne. Kartverket har gjort hele Norges ... og radar. Vi trenger i de fleste områder både mer data og mer detaljerte tolkninger og avledninger for å lage så gode ...
... sydspissen av Svalbard og Nordkapp. Nye geologiske data fra området viser blant annet at rygger på havbunnen består av opp mot ... det både kart, rapporter og en samlet datafil med samtlige data fra 2006 til 2014. Tykke langsgående rygger rett bak harde ...
... en karttjeneste som heter «Mulighet for marin leire». Data i denne karttjenesten baserer seg på løsmassedata og MG i Nasjonal ... og vi ønsker at alle dataeiere skal levere sine geotekniske data til NADAG. Dersom du ikke finner noen data for ditt område i NADAG, kan ...
... 30x30 km. I den nordligste boksen er det samlet inn TOPAS-data. TOPAS er en bunnpenetrende sonar som gir høyoppløselig informasjon om ... informasjon fra sedimentekkolodd Vi bruker TOPAS-data sammen med multistråledata for å undersøke havbunnen og landformene på ...
... i monsunen. For dette formålet vil det bli samlet inn data fra det fossile arkivet i Arktis. Disse skal hentes fra to ODP-kjerner ... Et av formålene til ekspedisjon 356 var å samle inn data for å studere hvilken innflytelse det varme vannet (’West Pacific Warm ...
... bedre, og finne nye. Et viktig steg var å harmonisere data fra alle europeiske land slik at vi bedre «vet hva vi har». Dette ... komme til nytte i fremtiden uten et felles «språk», der data fra ulike land kan sammenlignes. Til det foreslår vi FNs system for ...
... geologene går ut i felt. For løsmassekartlegging har Lidar-data (laser-måling av topografi fra satelitt) representert en like viktig ... endringer i naturen og behov for mer tverrfaglige data. Kart over ulike tema i naturen er nasjonal infrastruktur, akkurat som ...
... forekommer hyppigst, men vi kan ikke bruke statistiske data til å begrene akkurat når et større skjelv vil finne sted i et gitt ...
Andreas Orset har fått i oppdrag å gå gjennom hele Norge. I Nordmarka i Oslo, ser han spor av betydelige geologiske endringer. For mange tusen - og geologiske epoker - siden, kunne reiseskildringen kanskje sett slik ut....:
... om klimaendringer er bygget på blant annet geologiske data, som kunnskap om vekst av rev i havet og innhold av oksygen i isbreer. For ...
... og hvordan vi bedre kan tolke og anvende geofysiske data for å bestemme strukturer og egenskaper i jordskorpa. Programmet ...
... man prøver estimere dybden ned til fjell, blir å bruke data fra nærliggende brønner i GRANADA (den nasjonale grunnvannsdatabasen). ...
... har dyrket mark. Ved å bruke disse offentlige tilgjengelige data om løsmassenes, vet man hvor og hvor mye av landets arealer som fra ...
... registrert i en landsomfattende kampanje. NGU har lagt data fra denne kampanjen til rette i en database for geologisk naturarv. Et ...
... Det gjør det enklere for geologene å lage kart med presise data om bunntype. Grabben kan tas selv om sedimentene er ganske grove - den ...
... og hvordan vi bedre kan tolke og anvende geofysiske data for å bestemme strukturer og egenskaper i jordskorpa. 20 ...
... fortrinn at den tidlig kom på nett og begynte å presentere data med viktighetsklassifisering tilpasset brukerne. Det ble hentet ...
... basert på skredavsetninger og spor i skredløpene, data fra tidligere dokumenterte hendelser på samme plass og datamodeller som ...
... god infrastruktur i bunn for å engasjere frivillige, motta data, håndtere kvalitetssikring og lagring, og deretter visualisere dette og ...
... Det gjør det enklere for geologene å lage kart med presise data om bunntype. Grabben kan tas selv om sedimentene er ganske grove - den ...
... nødvendig med et grundig feltarbeid for innhente nødvendig data. Det er blant annet viktig å se etter tegn langs skråningen etter ...
... å samle inn klimadata fra Arktis og sammenligne disse med data i fjerntliggende områder i Asia. Vi skal undersøke variasjonen i ...
... og grunnlaget for all moderne havbunnskartlegging: Data fra flerstråle-ekkolodd. Det klassiske enkeltstråle-ekkoloddet var ...
... observed by time-lapse photographs and remote sensing data. Polar Research 31, 11106, http://dx.doi.org/10.3402/polar.v31i0.11106. ...
... påvirkning på miljøet. Derfor trenger metallindustrien data som viser metallnivåer og andre parametre, som for eksempel pH, i jorda ...
... kjente trusler til sin eksistens men mangler kvantitative data. Her har vi gjort en ekspertvurdering, enten i gruppa eller vi har søkt ... IUCN forholder seg imidlertid til kvantifiserbare data og nedgang eller forringelse i prosent. Man bruker fastsatte ...
... aktivitet langs sprekkesonen (Mienert m. fl., 2010). Våre data gir heller ingen indikasjoner på at området er ustabilt. Arbeidet ...
... mer­ket av mennesker. Dette kalibreres mot til­svarende data fra nyere jordskjelv der man i tillegg har instrumentelle målinger. I ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.