12 resultater
... geosteder i basen, vi ønsker dine observasjoner og dine data! Kanskje ditt turmål fra påsken også bør være med? På NGU ... Hva har skjedd her? Vi ønsker dine observasjoner og dine data. Foto: Rolv Dahl Det er påske. Du glir på ski gjennom et vakkert ...
... for turister, skoleelever og naturforvaltere. Den inneholder data om foreslått verneverdige objekter og andre interessante ... og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ekskursjonsguider, kartbladbeskrivelser og andre publikasjoner. ...
... om å øke kunnskap og informasjonsgrunnlag om geologiske data som er relevant for utvikling av mineralnæringen i Trøndelag. I tillegg ... til utfylling av manglende dekning av Trøndelag av viktige data Nettverk for utvikling: etablere og drive nettverk mellom kommuner, ...
... steinur i lia overfor Sennesvik plotter Kari Sletten inn nye data på den kraftige felt-PC-en hun bærer med seg. - Før jeg tar meg ... Sletten. - Jeg ser på historiske hendelser, sjekker data om isavsmeltingen i området, gransker flyfoto og ser på terrengmodeller. ...
... en karttjeneste som heter «Mulighet for marin leire». Data i denne karttjenesten baserer seg på løsmassedata og MG i Nasjonal ... og vi ønsker at alle dataeiere skal levere sine geotekniske data til NADAG. Dersom du ikke finner noen data for ditt område i NADAG, kan ...
... slik til nettstedet GlacierHub: - Å sammenstille geologiske data er ofte som et puslespill der utfordringen er å få bitene til å passe ... var absolutt av en slik art, hvor en stor mengde med data fra felt og laboratorier skulle tolkes sammen. Sedimentene avsatt på ...
... prosessar som har forma landskapet. Publikasjonen bygger på data som vart samla inn i samband med kvartærgeologisk kartlegging på ...
... nye jordskjelvdata og unge strukturer tolket fra seismiske data av Oljedirektoratet, tyder på at deformasjonen av berggrunnen utenfor ... millioner år gamle.   Store skjelv Nøyaktige data om jordskjelv kan også hjelpe seismologene med å anslå hvor ofte store ...
... det samme området i skyggerelieff ved bruk av LiDAR-data. På dette bildet kommer det fram ei svær skredgrop med bak-kanter som er ...
... sammenligne modellene direkte med observasjoner i seismiske data. Dette er svært nyttig for å kombinere modellering og observasjoner i ... det gjelder for eksempel strukturene vi ser i seismiske data fra områder som Gossa-høyden på midt-Norsk sokkel. De ...
... kjente trusler til sin eksistens men mangler kvantitative data. Her har vi gjort en ekspertvurdering, enten i gruppa eller vi har søkt ... IUCN forholder seg imidlertid til kvantifiserbare data og nedgang eller forringelse i prosent. Man bruker fastsatte ...
... to ICAM VII , covering the scientific themes: New data on seafloor geology and deep structure of the Arctic Basin and adjacent ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.