26 resultater
Forsker John Dehls presenterte data fra satellittovervåking under NGU-dagen i Trondheim. Foto: Magne Vik ... Gjennom Copernicus-programmet i EU tilbyr satellitten data hver 12. dag, data som kan brukes til overvåking av setninger i bygninger, innsynkninger i ...
... (NADAG) skal sikre deling og gjenbruk av samfunnsviktige data fra grunnundersøkelser i Norge. I kartinnsynet til NADAG vises geotekniske data sammen med andre typer grunnundersøkelser, noe som gir et godt grunnlag ...
... og gratis nettbaserte karttjenesten for InSAR-data. Tjenesten vil gjøre InSAR-data tilgjengelig for hele Norge. Forskningsinstituttet Norce (tidligere ... inn på et område av interesse og se de prosesserte InSAR-data. Arbeidsmøte avholdt Fredag 7. februar 2020 arrangerte NGU ...
... er utstrakt bruk av høyoppløselige fjernanalyserte data, som LIDAR, InSAR eller høyoppløselige passive optiske data. Fire av artiklene er også delvis basert på 4D-data, som viser utvikling ...
... skjermbildet er tatt fra den nye karttjenesten InSAR Norge. Data er samlet inn av Sentinel-satellitter i regi av det europeiske ... NGU har igjennom mange år jobbet med InSAR data som en del av fjellskredkartleggingen som utføres på oppdrag for Norges ...
... vil Copernicus-programmet i EU gi radardata hver sjette dag, data som kan brukes til overvåking av setninger i bygninger, innsynkninger i ... delta i EUs Copernicus-program, fastslår Terje Wahl.  Data fra radarsatellittene har svært stor oppløsning, og sender informasjon ...
... Studien har også inkludert tilgjengelige meteorologiske data for hver lokalitet, før og ved skredhendelsen. De to hovedmålene i ... Studien har også inkludert tilgjengelige meteorologiske data for hver lokalitet, før og ved skredhendelsen. Prosjektet har ...
... «Status», der ein ut frå symbol kan sjå kva slags data ein kan finna: Risikoklassifisert - alle data tilgjengeleg Periodisk måling – målestasjonar visast ...
... issues. The database is a major step in accessing valuable data about the permafrost, Christiansen continues. She is leading of the IPY ... researchers now work on the analyses of the borehole data obtained during IPY and plan to publish a snapshot of the permafrost ...
... tjenesten, finne ut hvordan du kan få tak i og bruke data, se eksempler på hvordan de produseres, og oppdage hvordan disse data allereder blir brukt i de operative arbeidsflytene til mange ...
... av landet, som Nordland fylke, fins det nesten ingen LIDAR-data. - De laserbildene vi har, har gjort den geologiske kartleggingen mye ... Ingen kartlegging uten LIDAR Ved NGU har LIDAR-data allerede vært benyttet et par år, både i løsmasse- og ...
... steinur i lia overfor Sennesvik plotter Kari Sletten inn nye data på den kraftige felt-PC-en hun bærer med seg. - Før jeg tar meg ... Sletten. - Jeg ser på historiske hendelser, sjekker data om isavsmeltingen i området, gransker flyfoto og ser på terrengmodeller. ...
... en karttjeneste som heter «Mulighet for marin leire». Data i denne karttjenesten baserer seg på løsmassedata og MG i Nasjonal ... og vi ønsker at alle dataeiere skal levere sine geotekniske data til NADAG. Dersom du ikke finner noen data for ditt område i NADAG, kan ...
... map service on unstable rock slopes in Norway — From data perpetuation to public information. Geomorphology, v. 249, p. 69-81. ...
... infrastruktur Torkild Åndal - Behov for geologiske data ved planlegging av store vegprosjekt i kystsonen ...
... vært så kostbare, at vi bare har anskaffet data fra Norges største byer. Med nye, gratis data fra to europeiske satellitter får vi for første gang landsdekkende kart ... er en av flere byer som er rammet InSAR-data fra den sentrale delen av Fredrikstad. De røde punktene viser innsynkning ...
... det samme området i skyggerelieff ved bruk av LiDAR-data. På dette bildet kommer det fram ei svær skredgrop med bak-kanter som er ...
... rapporter. Statens vegvesen har ennå ikke lagt inn sine data, trolig sitter de alene på data fra minst en million borepunkt. - Det er en enorm jobb å ...
... Ønsker tilbakemelding Karttjenesten er basert på data om marin grense (basert på 100 års forskningsaktivitet!) sammen med de løsmasse-data som NGU har samlet inn gjennom mange årtier. Med et par små unntak ...
... området fra dalen. Ref: Comparison of monitoring data with paleo–slip rates: Cosmogenic nuclide dating detects acceleration of ...
... sedimenter utgjør en ekstra utfordring. Det trengs faktiske data fra under bakken (for eksempel boredata) for å verifisere leire eller ...
... NGU har over lengre tid drevet med avlesing av INSAR-data (Interferometric synthetic aperture radar) fra satellitter, Når dataene ...
... noe helt nytt innen sjangeren. - Geologiske data, og hvordan løsmasser og avsetninger tegner seg i terrenget, er naturlig ...
... nødvendig med et grundig feltarbeid for innhente nødvendig data. Det er blant annet viktig å se etter tegn langs skråningen etter ...
... på en diger blokk. Han viser også til kunnskap og data fra Alpene. Der har geologer sett det samme mønsteret. Små skred og ...
... mer­ket av mennesker. Dette kalibreres mot til­svarende data fra nyere jordskjelv der man i tillegg har instrumentelle målinger. I ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.