54 resultater
... Norskehavet og Barentshavet i 2019. Delingen skal skje der data ikke er konfidensielle eller har konkurransemessig betydning. - ... inn i forkant av leteboringer, gi et viktig tillegg til data som Mareano selv samler inn, opplyser Terje Thorsnes, medlem av ...
... bord på FF Seisma slik at vi har anledning til å samle inn data selv. Dybdekart over indre Oslofjord sammenstilt med data fra land. Data fra Kartverket og NGU. Når en skal kartlegge havbunnen ...
Kartet over relativ bunnhardhet er basert på data samlet inn ved hjelp av multistråleekkolodd. Dette instrumentet benyttes ... gir informasjon om variasjon i bunntype. Slike data er svært nyttige og i mange tilfeller nødvendige for framstilling av ...
... oppbygging og geologiske utvikling. Dette er data som oljeindustrien trenger for å kunne lete etter olje og gass. Olje ...
... av det statlige kartleggingsprogrammet MAREANO, som samler data fra havbunnen. - I all hovedsak oppfyller programmet sitt primære ... forvaltningsplanene for havområdene. Gode kvalitetssikrede data er grunnleggende for både bruk og vern, sier leder av programgruppen i ...
... HUS gå ned mot havbunnen og samle inn høyoppløselige data mens den flyr i 7 til 25 meters høyde over bunnen. Først skal det samles inn akustiske data med SAS (syntetisk aperture sonar), EM2040-multistråle-ekkolodd og ...
... - Vi ser at interessen for å bruke offentlige data til å stimulere aktivitet og nyutvikling innenfor maritim og marin ... for å sikre veksten innen blå økonomi, og for å sikre data til kartlegging, planlegging og overvåkning. Et godt samarbeid ...
... korallrevområde. Korallrevene er opptil 30-40 meter høye. Data fra FFI.   Strandflateområde utenfor og nord for Malangen ... skiller de dypere vannmassene i Malangen fra havet utenfor. Data fra Kartverket. Dypt under vannoverflaten skjuler det seg et landskap ...
... sørgjer for at Norge er til stades, overvaker og hentar inn data i både islagte og opne farvatn heile året. Foto: Kjartan ...
Mareano har nå gitt ut nye geologiske kart over den marine dalen Kveithola ved Bjørnøya og over kontinentalskråningen vest for Kveithola.
... og bunnforhold i norske kyst og havområder. Dette er data som benyttes av forvaltningen når de skal vurdere naturverdier og sette ... av gjelet. Dette er et populært mål for hvalsafari. Data fra Kartverket. Flere områder på kysten og kontinentalsokkelen er ...
Det er European Marine Observation and Data Network (EMODNET) som står bak nettsiden EMODNET Geology Portal. De ... av dataportalen og karttjenestene. Standardiserte data - Marin forskning er tverrfaglig, og EMODNET Geology har klart å samle og presentere standardiserte data om blant annet bunnsedimenter, kvartærgeologi og berggrunnsgeologi, sier ...
... i blinde er vi avhengig av grunnleggende kunnskap – marine data, fastslår prosjektleder Hanne Hodnesdal i Kartverket. Tokt i ... i nye Stavanger kommune. Toktene ble brukt til å samle inn data til framstilling av en lang rekke marine grunnkart i pilotprosjektet ...
... pilotprosjektet skal vi samle inn, forvalte og formidle data om sjøbunnens dybde, geologiske, biologiske og kjemiske tilstand i tre ... nye metoder og ny teknologi for innsamling og behandling av data, sier prosjektleder Hanne Hodnesdal i Kartverket. I Stavanger ...
... i nye Stavanger kommune. Toktene ble brukt til å samle inn data til framstilling av en lang rekke marine grunnkart i pilotprosjektet ... om havbunnens struktur og sammensetning. - Slike data er nødvendige for framstilling av heldekkende geologiske kart over ...
Forskere har gjort et vrakfunn utenfor Bodø som etter alt å dømme er det savnede skipet DS «Malmberget». Etter 108 år kan mysteriet om skipet, som forsvant i en storm med 43 mennesker om bord, være oppklart.
Årets første tokt med havbunnskartlegging i regi av Mareano-programmet, er avsluttet. FF "G.O.Sars" har i vel to uker saumfart kysten av Midt-Norge, med blant andre fire NGU-forskere om bord.
Årets andre og siste Mareano-tokt med FF «G.O. Sars» er avsluttet. Vi summerer opp seilasen fra Tromsø og sørover til Træna og Sklinna, med en titt på forskernes toktdagbøker.
... for Norskehavet og Barentshavet. Hvilken type data får de fra MAREANO og hva trenger de? Foredragsholder: Cecilie von ... 14.15-14.35 Petroleumsnæringens bruk av MAREANO-data – nå og i fremtiden. Hvilke typer MAREANO-data bruker petroleumsnæringen i dag, og hvilke kan de eventuelt bruke mer av. ...
... Oppå terrengmodellen skal vi bygge på med informasjon og data fra NGU og HI, sier kartverkssjef Johnny Welle. Arbeidet er et ... og bærekraftig utnyttelse av Norges sjøareal. - Marine data gir «blå vekst» med fordeler for marine næringer og offentlig ...
... nasjonalt samarbeid for å samle inn, og dele kunnskap og data, om den verden som ligger under vannflaten. Stikkord for regjeringens ... framgår også i stortingsmelding 22 (2020-2021); «Data som ressurs. Datadreven økonomi og innovasjon», som regjeringen la frem ...
... biologiske, geologiske, oseanografiske og batymetriske data. Resultatet er et heldekkende kart som viser variasjonene og sammenhengen ... the Barents Sea). Kartverket har framskaffet batymetriske data fra IBCAO. Det nye biotopkartet kan brukes fritt til ...
Maringeologiske data benyttes blant annet til modellering av biotoper, dvs. forholdet mellom ... med tungt utstyr. NGUs kartlegging bidrar til å framskaffe data slik at miljøødeleggelser kan unngås. Også havbruksnæringen, som er ...
... for brukarane og òg lagt inn vising av data frå europeiske kartportalar. Nye data på veg Kartvisinga oppdaterast kontinuerleg med kart over nye ...
... kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven. Slike data er et fantastisk framskritt for å kunne forvalte kystsona til beste for ... arbeid hardt for å få graderingssystemet som gjeld desse data revidert slik at samfunnsviktige data kan bli tilgjengelege til offentleg ...
Strenge smittevernreglar og gode risikovurderingar har gjort det mogleg å gjennomføre alle Mareano-tokt som planlagt det siste året.
Med nytt utstyr og moderne metoder har Mareano-programmet saumfart 64 000 kvadratkilometer av dyphavet utenfor Norge for å danne seg et bilde av bunnforholdene.
... vi også hardheten på bunnen. Ved å sammenligne de målte data med videobilder og prøver fra bunnen, kan vi lage kart over bunnens ... Longva. Basiskart basert på målte og registrerte data som dybde, skråning, hardhet og kornstørrelse kan bearbeides videre ved ...
... her er opptil ca. 50 m i diameter og noen få meter dype. Data fra MAREANO. Dybdedata fra MAREANO som viser rygger og ...
... av sand og grus. På denne måten vil en få kart og data som viser hvilke ressurser som er tilgjengelige for en bærekraftig ...
... og samarbeid med oljeindustrien, som er interessert i data som kan benyttes til leting etter hydrokarboner. Metaller på ...
... "Seisma " Seisma i Eurocean Maringeologiske data fra norske kyst- og havområder lagres i NGUs maringeologiske database og ...
... sydspissen av Svalbard og Nordkapp. Nye geologiske data fra området viser blant annet at rygger på havbunnen består av opp mot ... det både kart, rapporter og en samlet datafil med samtlige data fra 2006 til 2014. Tykke langsgående rygger rett bak harde ...
... all norsk natur under ett og samme system. Det gjør at data enkelt kan sammenstilles. Natur i Norge (NiN) er et beskrivelsessystem ... flora og fauna. Geologisk kartlegging og tilpassede data kan også hjelpe oss med å forutse utbredelsen av ulike typer flora og ...
I tillegg er også kjemiske data fra prøver som er samlet inn av Havforskningsinstituttet i 2003 og 2004 i ...
... 30x30 km. I den nordligste boksen er det samlet inn TOPAS-data. TOPAS er en bunnpenetrende sonar som gir høyoppløselig informasjon om ... informasjon fra sedimentekkolodd Vi bruker TOPAS-data sammen med multistråledata for å undersøke havbunnen og landformene på ...
... og over 60 bunnprøver er samlet inn sammen med til data fra 55 linjer med sedimentekkolodd. Ved å tolke og sammenstille alle data, har forskerne framstilt høyoppløselige kart over hva sjøbunnen består ...
... infrastruktur Torkild Åndal - Behov for geologiske data ved planlegging av store vegprosjekt i kystsonen ...
... med god oppløsning, som 5x5 meter grid, for å kunne bruke data. Bestemmelser i "Lov om informasjon om bestemt angitte områder, ... som ble vedtatt av Stortinget sist sommer, tilsier at data, med få unntak, kun er tilgjengelige i 50x50 meter grid innenfor den ...
... foredragene viste vi nytteverdien av geologiske kart og data, støttet opp av aktuelle eksterne samarbeidspartnere og brukere. Det ble ... vegvesen, Ingrid Dahl Hovland forteller om "Deling av data"   5. NGU-forsker Espen Torgersen forteller om ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.