16 resultater
... for turister, skoleelever og naturforvaltere. Den inneholder data om foreslått verneverdige objekter og andre interessante ... og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ekskursjonsguider, kartbladbeskrivelser og andre publikasjoner. ...
Nå kan du se hvor høyt havet gikk etter siste istid. Marin grense Norge rundt er en nyvinning på NGUs nettjenester. – Informasjonen er nyttig i arealplanlegging og kvikkleirekartlegging, fastslår forskerne.
... av landet, som Nordland fylke, fins det nesten ingen LIDAR-data. - De laserbildene vi har, har gjort den geologiske kartleggingen mye ... Ingen kartlegging uten LIDAR Ved NGU har LIDAR-data allerede vært benyttet et par år, både i løsmasse- og ...
... steinur i lia overfor Sennesvik plotter Kari Sletten inn nye data på den kraftige felt-PC-en hun bærer med seg. - Før jeg tar meg ... Sletten. - Jeg ser på historiske hendelser, sjekker data om isavsmeltingen i området, gransker flyfoto og ser på terrengmodeller. ...
... en karttjeneste som heter «Mulighet for marin leire». Data i denne karttjenesten baserer seg på løsmassedata og MG i Nasjonal ... og vi ønsker at alle dataeiere skal levere sine geotekniske data til NADAG. Dersom du ikke finner noen data for ditt område i NADAG, kan ...
... slik til nettstedet GlacierHub: - Å sammenstille geologiske data er ofte som et puslespill der utfordringen er å få bitene til å passe ... var absolutt av en slik art, hvor en stor mengde med data fra felt og laboratorier skulle tolkes sammen. Sedimentene avsatt på ...
... prosessar som har forma landskapet. Publikasjonen bygger på data som vart samla inn i samband med kvartærgeologisk kartlegging på ...
... det samme området i skyggerelieff ved bruk av LiDAR-data. På dette bildet kommer det fram ei svær skredgrop med bak-kanter som er ...
... kart inkluderer detaljerte studier av flyfoto, LiDAR data, betydelig datainnsamling i felt, og i noen tilfeller også ...
... Ønsker tilbakemelding Karttjenesten er basert på data om marin grense (basert på 100 års forskningsaktivitet!) sammen med de løsmasse-data som NGU har samlet inn gjennom mange årtier. Med et par små unntak ...
... har dyrket mark. Ved å bruke disse offentlige tilgjengelige data om løsmassenes, vet man hvor og hvor mye av landets arealer som fra ...
... områder mht mulig forekomst av marin leire. Andre typer data kan bidra til å verifisere om hvorvidt marin leire er tilstede eller ikke ...
... nødvendig med et grundig feltarbeid for innhente nødvendig data. Det er blant annet viktig å se etter tegn langs skråningen etter ...
... observed by time-lapse photographs and remote sensing data. Polar Research 31, 11106, http://dx.doi.org/10.3402/polar.v31i0.11106. ...
... kan komme hit For første gang skal forskere samle inn data fra variasjoner i isbreenes utbredelse så langt tilbake i tid som det er ... 10-15 000 år. Men dette er en forenkling. - Vi vil ha data fra en så lang periode som mulig, og vet egentlig ikke hvor gamle de ...
... først studerer vi laserbilete tatt frå fly, sokalla LiDAR-data, kor vegetasjonen er skrelt vekk frå bileta. Det er eit særs godt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.