23 resultater
... om datasettene finner du her Brosjyrer, kart og data fra geofysiske flymålinger. Geofysiske flymålinger ...
... av tunneler på den nye motorveistrekningen som krever slike data. Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta kan karakterisere ... skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for utbygging av ny E18 og E39 mellom Kragerø og Mandal. NGU gjør ...
... den nye motorvei-strekningen, at det er behov for geofysiske data. Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta vil kunne karakterisere ... skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for utbygging av ny E18 og E39 mellom Kragerø og Mandal. Norges ...
... blir brukt sammen med andre geologiske og geofysiske data til å lage en 3D-modell for Fjellregionen og kan gi opplysninger om ... skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for å vurdere radonfare og cesiumnedfall etter Tsjernobylulykken. ...
Flymagnetiske data samlet inn før 1976 er gjort tilgjengelig ved å digitalisere manuelt tegnede konturkart. Data etter 1972 ble også registrert digitalt. En flymagnetisk rekartlegging ... nasjonale tyngdedata, mens NGU og Sintef Petroleum tilbyr data for varmestrøm og petrofysikk (tetthet og magnetiske egenskaper).   ...
Høyoppløselige flymagnetiske data er spesielt nyttige for detaljert kartlegging av sandkanaler, vulkanisme, ... og har redusert tvetydigheten i tolkningen av flymagnetiske data.       NGU har gjennomført ny ...
Bedre oppløsning på flymagnetiske og gravimatriske data betyr at de lett kan brukes for funn og detaljert kartlegging av ... og andre sedimentære sekvenser. I tillegg bidra geofysiske data til bedre å definere dypde til grunnfjell, alder, struktur og litologi. ...
... bruker avanserte verktøy for å behandle og tolke data. Innsamling og forskning blir gjennomført i nært samarbeid med ... kommer fram gjennom å integrere seismiske tolkninger med data om gravimetri, magnetisme, varmestrøm og petrofysikk. I løpet av ...
... i undergrunnen er det også nødvendig å ha tilgang til data om varmeproduksjon fra nedbrytningen av de radioaktive elementene uran, ... tolkninger av magnetiske, gravimetriske og seismiske data. Dette arbeidet gjøres også av geofysikere i sokkelgeofysikklaget. ...
NGU har lansert et flymagnetisk rekartleggingsprogram av Norskehavet og Nordsjøen med midler fra petroleumsindustrien og statlige institusjoner.
... borehullet og det blir gjort en måling for hver cm. Data kan plottes ut grafisk og i tabellform. Ved å benytte inklinasjon og ... også angitt langs hullet. Den er beregnet med tolking av data fra Optisk televiewer. Erfaring viser at et borehull prøver å innstille ...
... som en del av samme forskningsprosjekt. Tappingen av data viser at det så sent som i begynnelsen av juni ble det registret et ... 3,2 på Richters skala i havet utenfor Ranafjorden. Data, som blir samlet inn de neste tre årene, skal gi svar på hvordan ...
... måleprinsipp for optisk televiewer beskrevet.  Analyse av data blir illustrert ved eksempler fra borehull. Måleprinsipp og ... sann tykkelse av kryssende strukturer beregnes.  Med data fra denne instrumenteringen kan også borehullets forløp (avvik) beregnes ...
... er det store hvite felt akkurat her. Vi har manglet data for å karakterisere den geologiske utviklingen, sier leder for NGUs lag ... - og kartlegge konsekvensene for jordoverflaten. Data om jordskjelv, vulkanutbrudd, tsunamier og andre prosesser i jordens indre ...
... nye jordskjelvdata og unge strukturer tolket fra seismiske data av Oljedirektoratet, tyder på at deformasjonen av berggrunnen utenfor ... millioner år gamle.   Store skjelv Nøyaktige data om jordskjelv kan også hjelpe seismologene med å anslå hvor ofte store ...
... kombinerer prøvane vi har tatt i LITO-prosjektet med andre data, kan vi sjå generelle trekk i berggrunnen. Det er interessant når man ...
... og flere sonder som kan logge en eller flere parametre. Data lagres kontinuerlig på PC som er koblet til dataloggeren. NGU har ... sensor for O2 og NO3, men disse er vanskelige å måle og data blir meget usikre. Sondens diameter er 50 mm, målehastighet er 3 m/min og ...
... (=1/hastighet) for seismikksonde. Analyse av data Figur 2: Registrert amplitude som funksjon av tid for ... Tabell 3: P-bølgehastighet i noen geologiske materialer.  Data er hentet fra norske erfaringer (NGU og Geomap). S-bølgehastigheten er ...
... er i de deler av Norge, hvor det finnes moderne radiometrisk data. Cesium-137 har 30 års halveringstid, akkurat så lang tid som har ...
... på NTNU på innsamling og tolkning av slike data. I flyet demonstrerer Dumais hvordan den svarte boksen fungerer. ... Både tunellbyggere og oljeselskap er interessert i våre data om hvordan berggrunnen ser ut, sier Odleiv Olesen. Nå kartlegges ...
... tykkelse av kryssende strukturer beregnes. Analyse av data Ved analyse brettes det orienterte digitale bildet ut (se figur ... I tillegg til grafisk presentasjon kan alle data listes i tabellform. Figur 5 viser frekvenshistogrammer for et ...
... Figur 3 viser logget ledningsevne vs analysert ledningsevne. Data fra begge borehull er tatt med. Det er meget god overensstemmelse mellom ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.