25 resultater
... i Sør-Norge 2013.030 NGU has been acquiring airborne data in the Oslofjord area from early eighties until 2011. Some of the airborne ... to surveying companies e.g. Fugro, SGU. These airborne data were presented in various reports and stored as separate grids and ...
... of VLF, radiometric, and magnetometric, and VLF data were collected in June, 1997, in a test area east from Larvik. The 1997 ... the average flying height was 80 m above ground level. The data were collected by Geological survey of Norway (NGU) personnel and ... at NGU using software developed by Geosoft, Inc. Magnetic data, consisting of total field measurements collected by a cesium vapor ...
... forvaltning av vannressursene. Kvartærgeologiske kart og data for Numedalen mellom Larvik og Hvittingfoss. ...
... Oslofeltet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Regional bekkesedimentgeokjemi på Østlandet og i Trøndelag. ...
... og foredrag. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Status pr. 1. juli 1984. ...
... magnetometer were used for electromagnetic (EM) and Magnetic data acquisition. In the first part of the survey, a 256 channel Exploranium GR ... RSX-5 were used in the last part for radiometric data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, mostly E-W ...
... sidesøkende sonar kan man effektivt samle inn data over lange strekninger av strandsonen med informasjon om både ... kan sammen med topografiske, geologiske og geotekniske data fra land gi et mer komplett bilde av forholdene i strandsonen. Over 40 km ... og digitalisert. Målet med rapporten er å oppsurnmere data fra 2005 innsamlet i regi av GEOS-prosjektet og utarbeide en ...
... all tilgjengelig geofaglig viten og foreta ny innsamling av data i en tidlig fase. 2. videreutvikle metodikken ved forundersøkelser ved ... spesielt etter ved forundersøkelser langs tunneltraseen). Data og kart som presenteres i denne rapporten bør betraktes som indikative, ...
... for datainnsamlingen mens LIAG sto for prosesseringen av data. NGU utførte innmåling av profilene med DGPS, nivellerte alle målepunkter v.h.a. detaljerte LIDAR-data, og utførte den endelige kartfremstillingen av løsmassetykkelse og ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:613 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 19 grunnstoffer i ...
... En var også interessert i gammastråling i området. Disse data danner grunnlag for lokalisering av områder med høy radioaktivitet (fra ... elektromagnetiske målinger (HEM) nordvest for Sandefjord. Data er prosessert og det er laget fargekart i målestokk 1:50 000 og 1:20 000 ...
... og tolket. Det er tatt hensyn til eksisterende geologiske data fra kartlegging i tolkningen av de geofysiske dataene. Hensikten med dette ... et ledd i å bygge opp kompentanse på tolking av denne dype data. Soner som er tolket til å være sprekkesoner eller forkastninger er ...
... involving the combined analysis of magnetic and topographic data to predict zones of deep weathering referred as AMAGER method. The first ... we have used AGC (Automatic Gain Correction) to the magnetic data to improve signals from areas having low/medium magnetic anomalies and the ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske. ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske. ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske. ...
... Finnmark, Norway from combined geophysical and geological data. Odleiv Olesen, Jan Sverre Sandstad Page(s): 43-62 Download ...
... og det ble tilsammen fløyet ca. 1 500 profilkilometer. Data fra målingene er behandlet ved hjelp av forskjellige program i NGU's HP ...
... knyttet til omvandling av larvikittene. De ulike data er samtolket og sammenstilt i et geologisk kart. Totalt er 14 typer ...
... jordbor og spade, sondering med slagbormaskin, supplert med data fra tidligere geotekniske og geofysiske undersøkelser. En del prøver er ...
... statisiske paramatre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan nytte dem etter ønske mot å ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan nytte dem etter ønske mot å ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd, og brukere kan nytte dem etter ønske mot å ...
... og tolket. Det er tatt hensyn til eksisterende geologiske data fra kartlegging i tolkningen av de geofysiske dataene. Hensikten med dette ... et ledd i å bygge opp kompetanse på tolking av denne type data. Målet med den oppfølgende undersøkelsen var å indikere og kartlegge ...
... ikke bare av feltdata fra oppdragsperioden, men av data samlet gjennom flere års kartlegging av hele regionen av larvikitt mellom ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.