Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

37 resultater
... Jan Reidar Kihle, Ola 0800-3416 98.008 Gravity data have been interpreted with a view to determining the depth extent of the ... modelling. Summary statistics of petrophysical property data are reported. The magnetic susceptibility data show that, on a regional ...
... of the reflectivity, field measurements and spectral data collected with an airborne hyperspectral scanner. Even though the field ... vegetation in the area. Testing of hyperspectral scanner data for prospecting of ferro- eclogite in the Førdefjord area, Western Norway ...
... Gneiss Region. A compila- tion of published whole-rock data. ...
... av fjord- og dalfyllinger 2005.029 Geologiske data fra dalføret ved Gaupne i Sogn og Fjordane samt fra deler av ... av ArcGis modulet 3D Analyst og ArcScene. De bearbeidede data inkluderer kvartærgeologiske kart, seismiske data, georadardata samt bordata. Som grunnlag for 3Dmodellene er ...
... new seismic reflection profiles and multi- beam-echosounder data and a large scale sampling program to analyse Quaternary fjord sediments. ... Western Norway: Phase A1; Interpretation of seismic data and proposal of core-locations in fjords and along the coast ...
... Tønnesen, Jan Fredrik 0800-3416 Publisering av eldre data, Anvendt geofysikk 2015.014 The aim of this report is to document ... antenna configuration. Penetration depth and overall data quality was our main focus. Comparison between Sensors and Software and ...
... Fjordane) Det rapporteres om innsamling av hydrogeologiske data (brønndata) fra fjell- borebrønner i Sogn og Fjordane. Rapporten fokuserer på innsamlingsmetodikk og pålitelighet av data. Videre presenteres grove sammenstillinger av bruks- ...
... bare tolkes ved hjelp av geofysiske metoder. Petrofysiske data er avgjørende npr man ønsker å gjøre nøyaktige tolkninger av geologi fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer petrofysiske data (tetthet, susceptibilitet ...
... Crustal Onshore-Offshore Project (Coop) is an integrated data acquisition and interpretation project established to study the ... western Norway. New aeromagnetic, gravity and petrophysical data as well as heat flow data have been acquired. All new data were compiled ...
... This report presents geophysical interpretation of gravity data as part of a project whose main objective is to supplement the mapping of ... of depth to bedrock information with the use of gravity data which in turn yields soil thickness and bedrock morphology maps. The ...
... i utvalgte vassdrag i Sogn og Fjordane. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... med glidende gjennomsnitt for transformerte data og bl.a. prøvelokalitetskart. Resultatene er omtalt og tolket i selve ...
Tønnesen, Jan Fredrik 0800-3416 Publisering av eldre data / Geofysiske undersøkelser som supplement til kvartærgeologisk ...
... characteristics of garnet within it, including quantitative data on the chemical composition of the garnet, the amounts of garnet present ... are generally regarded as low, although precise quantitative data is not available. In general, the amount of inclusions increases with ...
... resource developed by DuPont. Evaluation of the analytical data from the DuPont-project confirms that the core analyses carried out by the X-Met portableXRF are semi-quantitative. Adjusted X-Met data based on comparison with reference XRF analyses, give a correct overall ...
... og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 meter. Data fra målingene er behandlet i NGU's HP3000 datamaskin og er deretter ...
... det geologiske materiale som allerede forelå. Ut fra disse data skulle det utarbeides et geologisk kart og skrives en rapport. Deretter ...
... og pukkressursene innenfor disse eiendommene, og ut fra de data som finnes, vurdere en framtidig utnyttelse av ressursene. Det meste av ...
... spectrometer. This report describes equipment used for data acquisition. It also presents the processing sequence, and the results as ...
... bakkebasert lidarskanning og strukturgeologiske analyser av data samlet i felt. Foreløpig fare- og risikovurdering av ustabile ...
... margin. A compilation of c. 4000 new and old geochemical data is used to produce the first map of radiogenic heat production in bedrock, ... Oslo Region and Nordland respectively. New geochronological data from basement samples from the North Sea and Norwegian Sea show that the ...
... to the program must be expected during coring when seismic data and cores can be related. Regional landslide occurrences and possible ...
... to the program must be expected during coring when seismic data and cores can be related. Regional landslide occurrences and possible ...
... og som enkeltelementkart. Transformerte og faktoriserte data er presentert som glidende gjennomsnitt på skraverte kart. Resultatene ...
... (Hansen m.fl. 2009) og inkluderer 3D visualisering av data og tolkninger i en større geologisk sammenheng. Georadar og ...
... A. 0800-3416 98.006 Aeromagnetic and marine gravity data sets for the northern North Sea and western Norway have been interpreted ...
... is weak for the coastal area further southwest, but the data pointto several events of different ages. Several dated events in the ... indicate arelationship with the faulting event. The data from Aurland in Sogn & Fjordanesuggest that the gravitational failures in ...
... out a project with the aim to collect and compile data on slides,avalanches and gravitational faults that may have resulted from ... these deposits are onlyobserved in cores and not in seismic data. Clusters of rock avalanches from thesecond half of the Holocene, in ...
... kapasitet, kvalitet og temperatur av grunnvannet over tid. Data fra prøvepumpingen vil gi grunnlag for endelig utforming og ...
... ingen IP-effekt). Georadaropptakene ga stedvis meget gode data, med stort nedtrengningsdyp og tydelig skråstilt lagdeling og tilhørende ...
... bathymetry and relatively lowresolution shalloww seismic data, but the age of these mass movements has sofar been unknown.A modified ...
... Because of the need to obtain economically interesting data quickly, continued investigations in the northern regions were postponed, ...
... rocks formed at an active continental margin. Rb-Sr isotopic data indicate a minimum age for the gneisses of 155 Ma, with subsequent ...
... gives a summary of these drilling results with analytical data and mineralogical descriptions. Core-drilling at the Engebøfjell ...
... that post-date the major period of Devonian extension, yield data that are relevant to the style and evolution of brittle faulting. Major ...
... models are proposed in the interpretation of the gravity data. The first model (model 1) has one eclogite body with a density of 3400 ...
... Download  2,9 MB Testing of multispectral scanner data for prospecting of ferro-eclogite in the Førdefjord area, western Norway ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.