Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

83 resultater
... ikke testet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Korrelasjon mellom geokjemiske data og dødlighetsrater 1971-75 for 8 h.typer av kreft ...
... informa- tion for improved geological mapping. The data were collected by The Geological Survey of Norway (NGU) personnel and ... total of 2780 line-km of VLF, radiometric, and magnetic data were acquired using a nominal 200-m line spacing. Poor performance of the ...
... i Sør-Norge 2013.030 NGU has been acquiring airborne data in the Oslofjord area from early eighties until 2011. Some of the airborne ... to surveying companies e.g. Fugro, SGU. These airborne data were presented in various reports and stored as separate grids and ...
... korrelasjonsanalyser mellom epidemiologiske og geokjemiske data fra 60 kommuner i det sydøstlige Norge. De epedemiologiske data innbefatter aldersjusterte dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 hovedtyper av ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd, og brukere kan benytte dem etter ønske mot å ... mønstre for alle analyserte elementer. Geokjemiske data fra bekkesedimenter, kartblad LILLEHAMMER 1:250 000. ...
Ottesen, Rolf Tore 0800-3416 1494 A Geokjemiske data fra NGU's blyprosjekt korreleres med prevalense data for multiple sclerose. Denne forberedende undersøkelsen synes å indikere ...
... of VLF, radiometric, magnetometric, and electromagnetic data were acquired, covering an area of approximately 650 sq km, mostly over ... 2020 line-kilometers of radiometric, magnetometric, and VLF data were collected in an adjoining area immediately to the north of the ...
... av geologien og hydrogeologien i området. Report on the data and literature available on the Korgen Water- works area, Lillehammer ...
... Oslofeltet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Regional bekkesedimentgeokjemi på Østlandet og i Trøndelag. ...
... Ni, P og F. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Hjerte-kar- sykdommer og bekkesedimenter i Sørøst-Norge. ...
... provide geophysical information for mineral exploraion. Data acquisition and processing - Helicopter Geophysical Survey, Espedalen, ...
... er foreløpig ikke testet. Korrelasjon mellom geokjemiske data og dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 hovedtyper av kreft i 43 kommuner i ...
... Zn og Pb) i det sentrale østlandsområdet. Pålitelighet av data og geokjemisk bakgrunnsnivå. ...
Tønnesen, Jan Fredrik 0800-3416 Publisering av eldre data 2014.055 NGU gjennomførte i 2008 et prosjekt ved Rondvassbu for å ...
... bare tolkes ved hjelp av geofysiske metoder. Petrofysiske data er avgjørende npr man ønsker å gjøre nøyaktige tolkninger av geologi fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer petrofysiske data (tetthet, susceptibilitet ...
... overflatevurdering av avsetningene der det ikke finnes andre data. Det er samlet inn 63 løsmasseprøver i området. Kvartærgeologien i ...
... all tilgjengelig geofaglig viten og foreta ny innsamling av data i en tidlig fase. 2. videreutvikle metodikken ved forundersøkelser ved ... spesielt etter ved forundersøkelser langs tunneltraseen). Data og kart som presenteres i denne rapporten bør betraktes som indikative, ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen, har NGU kartlagt og sammenstillet data vedr. grunnvannsforekomster i løs- masser. Rapporten, som bygger på data innsamlet gjennom hele perioden fra ca. 1957-85, dekker vesentlig ...
... information for improved geological mapping. These data have been used to help evaluate geological conditions related to propose ... appear as linear or curvilinear anomalies in any of the four data types collected. i.e. magnetic, radiometric, electromagnetic, and VLF ...
... conductivity and borehole resistance in a well. The gained data serve as the basis for the dimensioning of larger ground-source heat-pump ... were performed in the geologically diverse Oslo region and data collected from TRTs that were carried out by other companies. The data is ...
... kart i A4-format (målestok ca. 1:1,84 mill). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 18 grunnstoffer i ...
... i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge". Berggrunnsgeologisk koding av 159 kommuner på Østlandet og ...
... ab 1973 vil det foreligge en mer detaljert presentasjon av data og beskrivelser av området i forbindelse med prosjektet "Kvartærgeologi ...
... installed under the helicopter belly was used for data acquisition. Helicopter-borne magnetic and radiometric geophysical ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i Løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU klarlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... Oppdatering av Grus- og Pukkdatabasene og tilrettelegging av data i Oppland fylke 2014.023 I et samfinansieringsprosjekt med Oppland ...
... Norway. Combined interpretation of gravity and aeromagnetic data give re- sults that contradict these earlier gravity interpretations. The ... These constraints, in combination with new petrophysical data and an alternative regional- residual gravity separation, lead to a new ...
... modellforsøket representerer antakelser ut fra tilgjengelig data. Formulering av modellene benytter også en del antakelser mht. ... hydrauliske forhold i et grunnvanns- magasin dersom gode data er tilgjengelig. Dette var stort sett tilfelle i denne undersøkelsen. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.