Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

53 resultater
... 2019.004 In continuation to the various ground geophysics data collected at the unstable rock slope area at Åknes during the past 15 ... to NVE, together with the first break pickings of the raw data. NGU has done extensive research and testing on the use of Rayfract ...
... - MTFC Integrated 2010.049 Gravity and magnetic data were acquired in the area of Eidsøra, close to Tingvollfjorden, where ... of the Møre-Trøndelag Fault Complex are proposed. The new data assist in identifying the fault segments and to gain a better ...
... of unstable bedrock in the area. Processing of resistivity data took place with the Res2DInv software version available at the time ... vertical or inclined fracture zones. Reprocessing of ERT data from Åknes, Stranda Municipality, Møre and Romsdal County ...
... helikopter i Sør-Norge 2015.016 Tolking av magnetiske data indikerer flere forkastnings-/svakhetssoner som må krysses med den ... ved Molde. Tolkning av svakhetssoner fra magnetiske data målt fra helikopter ...
... Gneiss Region. A compila- tion of published whole-rock data. ...
... artifact. Electrical resistivity and refraction seismic data acquisition over a segment of the Møre-Trøndelag Fault Complex ...
... of the interpretation of green laser and aerial photograph data for seabed sediment mapping in shallow areas, Søre Sunnmøre. This work ... on two previous projects in the same area which provide the data used here – Marine basemaps Søre Sunnmøre, and the Green Laser Søre ...
... new seismic reflection profiles and multi- beam-echosounder data and a large scale sampling program to analyse Quaternary fjord sediments. ... Western Norway: Phase A1; Interpretation of seismic data and proposal of core-locations in fjords and along the coast ...
... bare tolkes ved hjelp av geofysiske metoder. Petrofysiske data er avgjørende npr man ønsker å gjøre nøyaktige tolkninger av geologi fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer petrofysiske data (tetthet, susceptibilitet ...
... installed under the helicopter belly was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... m for the bird and 80 m for the spectrometer. The collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... utført magnetisk og batymetrisk kartlegging. Magnetiske data ble høsten 2011 samlet inn fra fly av det kanadiske firmaet Novatem. Detaljerte batymetriske data ble samlet inn an NGU ved bruk av F/F Seisma i august 2011. NGU har ...
... i øst. Kartene er laget på basis av NGUs og IKUs seismiske data, dels på grunnlag av allerede tolkede refleksjonsseismiske data, dels ved retolkning av eksisterende refleksjonsseismiske data. Formålet ...
... i utvalgte vassdrag i Møre og Romsdal. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... av vannverk, og andre steder gjaldt det primært å skaffe data til NGU's grusregister. Seismiske målinger Sunndalen ...
... i utvalgte vassdrag i Møre og Romsdal. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... prosjektet 2007.020 This report contains data from core logging of seven drill cores from boreholes at Åknes rockslide ... were drilled in 2005 and the remaining three in 2006. Raw data from the core logging are compiled, without any interpretation. Graphs of ...
... profil på 1440 meter. Ut fra de geofysiske data ser det ut til at det ustabile fjellpartiet ved Gikling har noe større ... i nord-sør-retning er usikker på grunn av manglende data. Ut fra foreliggende data tolkes arealet av det ustabile partiet til ca. 925000 m2. Det totale volum ...
... med en betydelig utstrekning. Også her indikerte VLF-data og topografi et betydelig overdekke. Dette ble seinere bekreftet ved ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdrags- givere kan utnytte dem etter ...
... interpretation of offshore deep seismic and potential field data. Comprised by nine stops, the trip begins in Molde and ends in Trondheim. ...
... over året m.h.t. vannføring og temperatur for å få data angående deres brukbarhet, Fem boresteder er anvist. Vannforsyning til ...
... innen kartblad Brattvåg. Hovedformålet var innsamling av data for produksjon av det kombinerte land-sjøkart Brattvåg (M 1:50 000). ...
... og pukkressursene innenfor disse eiendommene, og ut fra de data som finnes, vurdere en framtidig utnyttelse av ressursene. Det meste av ...
... fra helikopter, borehulls-logging og tolking av disse data. Tidligere i 2019 er det utført magnetisk modellering av en mulig ny ...
... that can be used for geohazard analysis. This includes data on frequency of events, run-out distances and dynamics of rock avalanches. ... fjords has been studied. Based on this dataset and seismic data, rock-avalanche deposits on the fjords bottom have been mapped. An ...
... margin. A compilation of c. 4000 new and old geochemical data is used to produce the first map of radiogenic heat production in bedrock, ... Oslo Region and Nordland respectively. New geochronological data from basement samples from the North Sea and Norwegian Sea show that the ...
... to the program must be expected during coring when seismic data and cores can be related. Regional landslide occurrences and possible ...
... to the program must be expected during coring when seismic data and cores can be related. Regional landslide occurrences and possible ...
... opptrer med spesielt høye konsentrasjoner sammenlignet med data fra østlige deler av landet. Flere av grunnstoffene har imidlertid ...
... Berggrunn har omfattet sammenstilling av eksisternde data og utfyllende kartlegging med spesiell vekt på strukturgeologi, særlig ...
... Berggrunn har omfattet sammenstilling av eksisterende data og utfyllende kartlegging med spesiell vekt på strukturgeologi, særlig ...
... basert på prosesserte optisk og akustisk televiewer-data fra borehullet. Borehullslogging i KH-08, Åknes, Stranda kommune, ...
... Gjennom analyse av innsamlede vannprøver er det fremlagt data som gir en dokumentasjon av den fysiske og kjemiske referansesituasjonen ...
... and a 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 100 m line spacing, line ...
... konklusjoner. Med bakgrunn i kartet og petrofysiske data er nye aspekter ved det gravimetriske regionalfeltet foreslått. ...
... for å kartlegge grunnvannets opptreden og kvalitet. Disse data rapporteres separat i egen rapport. Logging av fem borehull ved ...
... Søstre og Stad. Forslaget inneholder ni delprosjekter: 1) Data. 2) Berggrunnsgeologi, 3) Kvartærgeologi, 4) Maringeologi, 5) Geofysikk, ...
... respectively. The proposal includes ninve subprojects: 1) Data, 2) Bedrock geology, 3) Quaternary geology, 4) Marine geology, 5) ...
... Det er tatt hensyn til eksisterende geologiske og geofysiske data fra tidligere arbeid, og strukturgeologiske data fra kartlegging i tolkningen av de sammenstilte dataene. Den geofysiske ...
... is weak for the coastal area further southwest, but the data pointto several events of different ages. Several dated events in the ... indicate arelationship with the faulting event. The data from Aurland in Sogn & Fjordanesuggest that the gravitational failures in ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.