Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

34 resultater
... ikke testet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Korrelasjon mellom geokjemiske data og dødlighetsrater 1971-75 for 8 h.typer av kreft ...
... i Sør-Norge 2013.030 NGU has been acquiring airborne data in the Oslofjord area from early eighties until 2011. Some of the airborne ... to surveying companies e.g. Fugro, SGU. These airborne data were presented in various reports and stored as separate grids and ...
... korrelasjonsanalyser mellom epidemiologiske og geokjemiske data fra 60 kommuner i det sydøstlige Norge. De epedemiologiske data innbefatter aldersjusterte dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 hovedtyper av ...
... Volden, T. 0800-3416 87.176 Rapporten presenterer data for kvikksølvinnhold i overflateprøver fra Opsund avfallsdeponi, Sarpsborg. Foreløpige data for innhold av kvikksølv i overflateprøver fra avfallsdeponi Opsund, ...
... og foredrag. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Status pr. 1. juli 1984. ...
... Oslofeltet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Regional bekkesedimentgeokjemi på Østlandet og i Trøndelag. ...
... Ni, P og F. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Hjerte-kar- sykdommer og bekkesedimenter i Sørøst-Norge. ...
... Zn og Pb) i det sentrale østlandsområdet. Pålitelighet av data og geokjemisk bakgrunnsnivå. ...
... Kuldvere, A. Skarphagen, H. 0800-3416 88.205 Data om innhold av Hg i grunnvann på kloralkalifabrikken blir presentert. ...
... Kuldvere, A. Skarphagen, H. 0800-3416 88.206 Data om innhold av tungmetaller inklusivt kvikksølv og PAH-forbindelser i ...
... all tilgjengelig geofaglig viten og foreta ny innsamling av data i en tidlig fase. 2. videreutvikle metodikken ved forundersøkelser ved ... spesielt etter ved forundersøkelser langs tunneltraseen). Data og kart som presenteres i denne rapporten bør betraktes som indikative, ...
... 2010.035). Rapporten gir en oppsummering av eksisterende data og informasjon fra NGUs nasjonale databaser og fra andre relevante ... en nærmere kvalitetssikring av de rapporterte geologiske data for 6 av disse mulige lokaliteter basert på befaring i felt. Feltarbeid ...
... conductivity and borehole resistance in a well. The gained data serve as the basis for the dimensioning of larger ground-source heat-pump ... were performed in the geologically diverse Oslo region and data collected from TRTs that were carried out by other companies. The data is ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:770 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 18 grunnstoffer i ...
... i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge". Berggrunnsgeologisk koding av 159 kommuner på Østlandet og ...
... En del tidligere registrerte forekomster er rekartlagt. Data fra undersøkelsen vil bli lagt inn i Pukkregisteret som er under ...
... fjelltopografien. Til dette er det benyttet tilgjengelige data fra peleplner, tidligere sonderboringer og seismiske målinger samt ...
... involving the combined analysis of magnetic and topographic data to predict zones of deep weathering referred as AMAGER method. The first ... we have used AGC (Automatic Gain Correction) to the magnetic data to improve signals from areas having low/medium magnetic anomalies and the ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Med unntak av Borge ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... og pukkressursene innenfor disse eiendommene, og ut fra de data som finnes, vurdere en framtidig utnyttelse av ressursene. Det meste av ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Råde har ikke ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... materialet egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... materialetes egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er ikke ...
... margin. A compilation of c. 4000 new and old geochemical data is used to produce the first map of radiogenic heat production in bedrock, ... Oslo Region and Nordland respectively. New geochronological data from basement samples from the North Sea and Norwegian Sea show that the ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Flere relativt små ...
... og naturlig gammastråling i bergarten Iddefjordgranitt. Data er tatt fra massiv bergart. Avvik fra de oppgitte verdier (mindre) av ...
... er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Halden kommune har ...
... ovenfornevnte tolkningen, pga. at den er basert på konkrete data. En datering av diabasgangene vil kunne avgjøre stressfeltets alder og ...
... geology of the southwestern Barents Sea from aeromagnetic data Jan Reidar Skilbrei Page(s): 64-67 Download  1,8 MB ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.