40 resultater
I første omgang ligger det geotekniske data i databasen, men vi ønsker etterhvert å vise data også fra andre grunnundersøkelser. Nytten av NADAG vil øke med økt datamengde, og vi ønsker oss mer data! Statens vegvesen er i full gang med å levere store mengder, og for ...
... arbeids­prosessene knyttet til innsamling og bruk av data og kunnskap om undergrunnen. - Programmet skal utvikle nye systemer som effektivt gjør det mulig å tilrettelegge data og kunnskap om undergrunnen, slik at brukerne lett får tak i riktig ...
... av tunneler på den nye motorveistrekningen som krever slike data. Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta kan karakterisere ... skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for utbygging av ny E18 og E39 mellom Kragerø og Mandal. NGU gjør ...
Tønnesen, Jan Fredrik 0800-3416 Publisering av eldre data 2017.045 NGU utførte i 2007 georadarmålinger i Troms i forbindelse ...
... - Vi ser at interessen for å bruke offentlige data til å stimulere aktivitet og nyutvikling innenfor maritim og marin ... for å sikre veksten innen blå økonomi, og for å sikre data til kartlegging, planlegging og overvåkning. Et godt samarbeid ...
... Sea. For this purpose, airborne and ground geophysical data were acquired for a comprehensive onshore-offshore study. Airborne gravity, magnetic and EM data were used to delineate the Ramså Basin extension and identified different ...
Det er European Marine Observation and Data Network (EMODNET) som står bak nettsiden EMODNET Geology Portal. De ... av dataportalen og karttjenestene. Standardiserte data - Marin forskning er tverrfaglig, og EMODNET Geology har klart å samle og presentere standardiserte data om blant annet bunnsedimenter, kvartærgeologi og berggrunnsgeologi, sier ...
... er utstrakt bruk av høyoppløselige fjernanalyserte data, som LIDAR, InSAR eller høyoppløselige passive optiske data. Fire av artiklene er også delvis basert på 4D-data, som viser utvikling ...
... investigations, the geological setting and analytical data related to analyses of graphite in the described occurrences. The graphite ...
... were performed at Senja in 2012 – 2014. Electromagnetic data from this survey showed up anomalies that could be caused by large ...
... options and paths when inverting refraction seismic data. Its level of complexity makes it necessary for the user to have a fairly ...
... med sikte på å samle informasjon og sammenstille data om mineralressurser over hele Arktis nord for 60°N. Gjennom god ledelse ... en database og en nettportal med detaljert informasjon og data om mineralressurser i Arktis. Jeg er trygg på at jeg har hele NGU ...
Tønnesen, Jan Fredrik 0800-3416 Publisering av eldre data / Geofysiske undersøkelser som supplement til kvartærgeologisk ...
... rektifiserte bilder, og å integrere denne med geologiske data for å skape en helhetlig geoterrengmodell. I utgangspunktet lages ... høydemodell har blitt integrert med 3D geologiske data for å lage en detaljert og integrert høyde-geologisk modell og er på ...
... from 60 m to 2700 m, are based on multibeam echosounder data (bathymetry and backscatter), 215 video lines each 700 m long, seabed ... boxcore and multicore) and 5500 km of sub-bottom profiler data. The sedimentary environment map has 6 classes, focussing on present ...
... skyvedekkene ut i Barentshavet, sier han. Magnetiske data brukes også i framstilling av berggrunnsgeologiske kart. De nye kartene viser i tillegg til magnetiske data, også bergartsgrenser og magnetismen som er målt på bergartsprøver. ...
... Studien har også inkludert tilgjengelige meteorologiske data for hver lokalitet, før og ved skredhendelsen. De to hovedmålene i ... Studien har også inkludert tilgjengelige meteorologiske data for hver lokalitet, før og ved skredhendelsen. Prosjektet har ...
... sydspissen av Svalbard og Nordkapp. Nye geologiske data fra området viser blant annet at rygger på havbunnen består av opp mot ... det både kart, rapporter og en samlet datafil med samtlige data fra 2006 til 2014. Tykke langsgående rygger rett bak harde ...
... en karttjeneste som heter «Mulighet for marin leire». Data i denne karttjenesten baserer seg på løsmassedata og MG i Nasjonal ... og vi ønsker at alle dataeiere skal levere sine geotekniske data til NADAG. Dersom du ikke finner noen data for ditt område i NADAG, kan ...
... rektifiserte bilder, og å integrere denne med geologiske data for å skape en helhetlig geoterrengmodell. I utgangspunktet lages ... høydemodell har blitt integrert med 3D geologiske data for å lage en detaljert og integrert høyde-geologisk modell og er på ...
... for å kartlegge grunnvannets opptreden og kvalitet. Disse data rapporteres separat i egen rapport. Logging av fem borehull ved ...
... (Hansen m.fl. 2009) og inkluderer 3D visualisering av data og tolkninger i en større geologisk sammenheng. Georadar og ...
... det kvartærgeologiske kartgrunnlaget i Trondheimsområdet. Data og resultatene fra feltbefaringene vil bli tatt med i videre arbeid for ...
... med god oppløsning, som 5x5 meter grid, for å kunne bruke data. Bestemmelser i "Lov om informasjon om bestemt angitte områder, ... som ble vedtatt av Stortinget sist sommer, tilsier at data, med få unntak, kun er tilgjengelige i 50x50 meter grid innenfor den ...
... «Linescan-metoden» går ut på at det analyseres data langs en tidslinje fra hele fiskens liv ved at det skytes ut materiale i ...
... også framtid. Gjennom avanserte metoder leverer geologene data som hjelper oss å forstå hvordan framtidas samfunn kan bygges med grønt ...
... jorda varierer på ulike steder. Forskerne har derfor samlet data som viser hvor man finner ulike forhold av strontiumisotopene 87Sr og ... dermed også hvor personen trolig kommer fra. Nyttige data I tillegg til norske Kripos, har blant andre Britiske Scotland Yard ...
... sammenligne modellene direkte med observasjoner i seismiske data. Dette er svært nyttig for å kombinere modellering og observasjoner i ... det gjelder for eksempel strukturene vi ser i seismiske data fra områder som Gossa-høyden på midt-Norsk sokkel. De ...
... for Melhus med særlig fokus på Hofstad. I tillegg er LiDAR-data benyttet for å gi en detaljert geomorfologisk analyse av landskapet rundt ...
... studien har også inkludert tilgjengelige meteorologiske data for hver lokalitet, før og ved skredhendelsen. Borgaskredet viste seg å ...
... de nyeste resultatene sammenlignes med NGUs eksisterende data for forekomsten, og på sikt kunne sammenlignes med NGUs landsdekkende ...
... i et område på, foruten ved hjelp av eventuelle historiske data. Gol: Utvidelse av skredgeologisk kartleggingsarbeid ...
... av tungmetaller i vekster er til stede.  Norge mangler data Belinda Flem. Foto: NGU I et støttebrev til ...
... og hvordan vi bedre kan tolke og anvende geofysiske data for å bestemme strukturer og egenskaper i jordskorpa. 20 ...
... meters dyp under testing av utstyr i mai i år. Detaljerte data innsamlet under kartleggingen viste noe som lignet på et kors på ...
- Vi har sørget for å forenkle tilgangen til våre data. Vi vet at langt over halvparten av alle søk på nett skjer via nettbrett ...
... nødvendig med et grundig feltarbeid for innhente nødvendig data. Det er blant annet viktig å se etter tegn langs skråningen etter ...
... kreftformer er ikkje påvist. Med bakgrunn i medisinske data, anbefaler Statens strålevern at brunneigarar som har drikkevatn med ...
... Grafisk fremstilling for å sammenlikne data i ulike undergrupper. Brønnfunksjonen ... i datasettet når datasettet er sortert. Dersom antall data er et partall, er medianen gjennomsnittet av de to midterste verdiene. ...
... Thereafter the multibeam bathymetric survey started. The new data will have a resolution of less than 20 cm and will help us to define the ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.