81 resultater
... elements. Results are documented with respect to quality of data in tables of descriptive statistics, as well as plots of the cumulative ... in established ore-districts are covered. Geochemical data from Hattfjelldal ...
... Aktuelle WMS-addresser til maringeologiske data fra NGU for oppkobling i egne kartinnsyn eller GIS-program. WMS-adresser til marine data fra NGU WMS-adresser til marine data fra NGU ...
... they are structures which can be mapped from bathymetric data. Mapping og bioclastic sediments - data, methods and confidence ...
... løsmasser og grunnvann 2014.022 Rapporten inneholder data fra 2D resistivitetsundersøkelser og grunnboringer fra tre områder i ... Brubakken i nord, Melhus sentrum og Skjerdingstad i sør. Data er samlet inn for å få en mer helhetlig forståelse av ...
... North Norway), NGU needed a reprocessing of all radiometric data available from the Finnmark and northern Troms counties. It was also of interest to merge and compile these data with the recent radiometric data acquisition from MINN airborne ...
... og analysert for innhold av 137Cs. Miljøgeokjemiske data og dateringsanalyser fra Norskehavet og Tidligere Omstridt Område (TOO) - ...
... over kvelden. Vi beklager ulempen dette vil medføre. Data fra NGUs servere vil være utilgjengelige tirsdag 25. november fra kl. ...
... (an indicator of long residence time). Hydrochemical data report from sampling of two deep abandoned hydrocarbon exploration wells: ...
... den nye satellitten på nettet. Han ser fram til å ta nye data i bruk. - Oppskytingen er viktig og gledelig, sier forsker John Dehls ... i Norge. Den nye satellitten gjør at vi får landsdekkende data, vi får informasjon oftere enn før og alt er gratis, forteller Dehls. ...
... de ulemper dette medfører for brukere av våre kart og data. Tirsdag 25. november fra kl 16.00 vi det bli utført arbeid på NGUs servere. Det betyr at kart og data blir tidvis utilgjengelige. Arbeid på servere 25. november Arbeid ...
... har lenge vært en geologisk gåte. Nye geofysiske data fra NGU kan bringe oss nærmere svaret på hvordan - og når - det ...
... 0800-3416 Anvendt geofysikk - Publisering av eldre data 2013.040 NGU har logget et 200 m dypt borehull ved Geologisk Museum ...
... i Andfjorden, for å få tilstrekkelige geofysiske data. De seismiske undersøkelsene ble gjennomført med lav styrke. Datainnsamlingen betegnes som vellykket. Data fra toktet skal etter planen foreligge ferdig tolket ved utgangen av 2015, ...
...       Kartapplikasjonen inneholder data om foreslåtte verneverdige objekter og andre interessante naturdokumenter ... og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ekskursjonsguider, kartbladbeskrivelser og andre publikasjoner, sier ...
... den første av MAREANO sine biotopkart hvor oseanografiske data er brukt sammen med artsammensetning, og variabler for geologi og terreng ... kan ikke variasjonen i dyresamfunnene forklares uten data om det oseanografiske miljøet. Gradienter i temperatur og saltholdighet i ...
... Det inneber at satellitten Sentinel-1 mellom anna kan gje data til ein effektiv kartlegging av fjellskredfare i heile landet. - ...
Iain Henderson ved PC-en kor han legg inn data og lagar nye 3D-modellar for framtidas geologiske berggrunnskart. ... om til geologiske 3D-modellar, seier Henderson. Mange data Han stør seg på både geofysiske data, seismiske profil og geologars ...
... i det såkalte InSAR-prosjektet jobbet med å prosessere nye data for Oslo. Teknisk Ukeblad forteller at forskerne nylig presenterte data som viser til dels store setninger i områdene rundt Bjørvika, innover ...
... NGU samlar gjennom ulike typar kartlegging inn store mengde data samstundes som vi held oppe ein høg produksjon av framifrå artiklar. Vi ... medforfattarar - fire av dei frå NGU - har brukt geofysiske data til å framstille ein ny modell for tektonikk og geologisk utvikling av ...
... og logging ble gjort tilsvarende. NGU har prosessert data fra loggingen med optisk televiewer. Borehullslogging med optisk ...
... løsninger for leveranse og bruk av geologisk kunnskap og data. Formålet med arbeidet var å undersøke dybden ned til ...
... retning. For næringslivet vil det være viktige data for planlegging av framtidig virksomhet i nordområdene, sier Vigran. ...
Hva er den geologiske arven vår? Og hvordan skal vi få folk som er interessert i natur til å få opp øynene for den historien geologien forteller?
- Mange land i verden har fjellskredutfordringer. I Norge er det spesielt interessant og viktig fordi konsekvensene av fjellskred kan bli så store, sier Reginald Hermanns, som leder Skredlaget ved NGU.
Alle aktive pukkverk i Oppland fylke leverer stein som innfrir kvalitetskravene for bruk i veg. Det viser oppdatert informasjon i NGUs grus- og pukkdatabase.
NGUs omfattende kartlegging av mineralressurser fortsetter, både i Nord- og Sør-Norge. I det framlagte forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen 30 millioner kroner til fortsatt mineralleting.
... rundt steiner på havbunnen. Bildet er basert på data fra en syntetisk aperture sonar (HiSAS 1030), montert på en AUV (HUGIN ... og NGU. Treffsikker kartlegging En gjennomgang av data fra Midt-Norsk sokkel sør for 67ºN, hvor hauger med antatte bioklastiske ...
... målinger av tyngdekraftholdes sammen med geologiske data, og på den måten kan NGU-forskerne tegne et godt bilde av hvor berget i ... Men også når det skal bores energibrønner, vil slike data ha stor betydning og spare utbyggeren for både tid og penger, sier ...
... Oppdatering av Grus- og Pukkdatabasene og tilrettelegging av data i Oppland fylke 2014.023 I et samfinansieringsprosjekt med Oppland ...
... og oppdatert blant aqnnet  ved bruk av nye batymetriske data fra  IBCAO  og  OLEX .  Kartverket  har også bidratt med betymetriske data. Havbunnskartet skal fungere som grunnlag for andre kartprodukter, blant ...
Nye aktsomhetskart viser mulige utløpsområder for jord- og flomskred. Kartene dekker hele landet og blir blant annet et verktøy i kommunal arealplanlegging.
Aldri før har man sett øyekorall på så grunt hav som i Skarnsundet i Inderøy i forrige uke. Funnet ble gjort fra NGUs forskningsskip «Seisma».
Aust for Narvik i Nordland er det funne eit stort system av gamle bergartsstrukturar som inneheld edle metall. Mest truleg breier systemet seg heile vegen frå Noreg til Sverige, Finland og Russland.
Mineraler finnes i det aller meste vi omgir oss med. Det er budskapet i ei ny europeisk bok, hvor to av NGUs geologer er med som medforfattere.
Studenter og unge geovitere - se her: NGU inviterer til en dag fylt med inspirasjon, læring og latter i geologiens tjeneste.
Kartlegginga av bunn- og strømforhold  og dyre- og planteliv i Sør-Troms, kan vise seg å spare samfunnet for mange millioner kroner. En ny rapport konkluderer med at Astafjordprosjektet er lønnsomt.
Lakseselskapene Marine Harvest, Lerøy og Salmar skal bruke fiskens egne skjell til å spore rømt oppdrettslaks. Skjellene vokser som årringer i et tre. Sammensetningen av elementene i ringen avslører hvor fisken stammer fra.
Overvåkingssatellitten Sentinel-1 i EUs Copernicus-program sørger for en landsdekkende kartlegging av skredutsatte områder. Nå ber fagfolk myndighetene om å opprettholde den norske deltakelsen i programmet.
«Geologiens dag» feirer 10 år i år, og har invitert folk over hele landet til et innblikk i landets geologi. I år sto de «geologiske opplevelsene» i fokus.
NGU-forskarane Per Terje Osmundsen og Tim Redfield meiner bevegelsar på kontinentalsokkelen har skapt den norske fjellheimen Teorien blir omtala i den nye boka «Det som ble Norge».

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.