46 resultater
... de geofysiske målingene for NGU. Magnetiske data fra helikoptermålingene ved Mauken i indre Troms ble publisert i midten av juli. Nå er de elektromagnetiske data klare for publisering. Tre nye kart viser elektrisk motstand i bakken. ...
... Magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske data ble samlet inn over et cirka 800 kilometer stort område. Last ned data her Slike målinger foregår ved at helikopteret flyr i rette ...
... i juni. Magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske data ble samlet inn over et cirka 800 kvadratkilometer stort område. Magnetiske data fra dette området ble publisert i midten av juli. Elektromagnetiske ...
... beskriver resistivitetsmetoden, presenterer innsamlede data og gir en kort vurdering av disse. I Kattmarka er det etter skredhendelsen ... I sammenligningen mellom resistivitetsdata og geotekniske data er det som oftest godt samsvar i profilene fra de to lokalitetene. Likevel ...
... - MTFC Integrated 2010.049 Gravity and magnetic data were acquired in the area of Eidsøra, close to Tingvollfjorden, where ... of the Møre-Trøndelag Fault Complex are proposed. The new data assist in identifying the fault segments and to gain a better ...
... sonar, collected high resolution sub-bottom profiler data with a Kongsberg S40 Topas parametric source, and aquired grab samples and ... the seabed. Operations of Subsea Systems (SOSS) - sea bed data from the physical test site in the Trondheimsfjord ...
... ny viten om undersøkelsesområdet. Nye geokjemiske data fra en samling moreneprøver fra Nordland, Troms og Finnmark ...
... artifact. Electrical resistivity and refraction seismic data acquisition over a segment of the Møre-Trøndelag Fault Complex ...
... for 65 elements were reported. New geochemical data from a collection of till samples from Nordland, Troms and Finnmark ...
... and around the city of Tomsk - all in south-western Siberia. Data have been obtained from groundwater (wells, boreholes and springs), ... from abandoned mines and mine wastes. Hydrogeochemical data report: the sampling of selected localities in Kemerovo Oblast' and Tomsk ...
A new generation of modern aeromagnetic surveys highlight the Caledonian basement and pre-Permian basin architecture of the southwestern Barents Sea. This configuration involved several Caledonian thrust sheets that collapsed and controlled the post-Caledonian rift development of the southwestern Barents Sea during Late Palaeozoic time.
... før flyturen over Barentshavet. Nye magnetiske data vil erstatte data som ble samlet i 1970. I dag utføres målingene med vesentlig mer ... Sammenstilling og tolkning av nye magnetiske data med eksisterende gravimetriske og seismiske data gir verdifull ...
... sedimenter. Maringeologene ved NGU har tolket nye data fra Eggakanten og havområdet mellom Tromsøflaket og Lopphavet. Dette gir ...
... sidesøkende sonar kan man effektivt samle inn data over lange strekninger av strandsonen med informasjon om både ... kan sammen med topografiske, geologiske og geotekniske data fra land gi et mer komplett bilde av forholdene i strandsonen. Over 40 km ... og digitalisert. Målet med rapporten er å oppsurnmere data fra 2005 innsamlet i regi av GEOS-prosjektet og utarbeide en ...
... på Morskogen-Korslund. Hensikten var å fremskaffe data om fjellkvalitet, grunnvann og geologi. Brønnene var i daglig bruk så ... er det i tillegg gjort logging med akustisk televiewer. Data for temperatur og ledningsevne i vann er noe usikre da vannet ble omrørt ...
... i de norske havområdene. - Et viktig verktøy - Data fra MAREANO utgjør en solid "baseline," og gjør oss i stand til å ... trenger vanntemperaturmålinger og miljøstudier, trenger vi data om havbunnen. Vi ser Mareano som en viktig del av den løpende ...
... of Norwegian waters. An important instrument ”Data from MAREANO constitute a firm baseline putting us in a position to follow ... measurements and environmental investigations, we also need data about the seabed. We view MAREANO as an important part of the continuous ...
... (NGU). Koziel sitter bak piloten og behandler data som målesonden leverer. Mineralressurser Koziel er svært ... i berggrunnen. I tillegg henter et instrument i flyet inn data om naturlig radioaktivitet i bakken.  - De geofysiske målingene blir ...
... blant de første polarårsprosjekteter som gjør sine data tilgjengelig for alle. Medarbeidere ved Norges geologiske undersøkelse ... ved UNIS har allerede brukt databasen til å laste ned data til oppgaver om permafrostens temperaturforhold her på Svalbard. ...
... profil på 1440 meter. Ut fra de geofysiske data ser det ut til at det ustabile fjellpartiet ved Gikling har noe større ... i nord-sør-retning er usikker på grunn av manglende data. Ut fra foreliggende data tolkes arealet av det ustabile partiet til ca. 925000 m2. Det totale volum ...
... magnetfelt, såkalt magnetometri.  - Slike geofysiske data brukes aktivt for å øke kunnskapene om strukturer og utvikling av blant ... kartet er hovedsaklig satt sammen av flymagnetiske data, i tillegg til noen sjømålinger. Flyhøyde, profilretning og ...
... as soon as  2012, after processing the multibeam bathymetry data. Mid Norwegian Shelf, Nordland VI, also prioritized Mapping of the ... started in 2010, and the original plan was to complete the data acquisition in 2012. Now we will mobilize an extra vessel and redirect ...
... på 1970-tallet. Forskerne sammenstiller sine geofysiske data med geologiske og geokjemiske data. Gjennom tolkning får de fram et pålitelig bilde av berggrunnens ...
... av disse sedimentkjernene, R488 (Nordland VII) hadde Pb210-data, som ga kvalitetsmessig akseptabel sedimentasjonsrate på 1,0 millimeter ... ikke noen beregnet sedimentasjonsrate grunnet uvanlige 210Pb data ned gjennom sedimentkjernen. MAREANO 2009 - miljøgeokjemiske ...
... interpretation of offshore deep seismic and potential field data. Comprised by nine stops, the trip begins in Molde and ends in Trondheim. ...
... requested to NGU for additional geophysical and geological data. Resistivity measurements and structural geology along the railroad ...
... bakkebasert lidarskanning og strukturgeologiske analyser av data samlet i felt. Foreløpig fare- og risikovurdering av ustabile ...
... i de tre fylkene. Slike oppdaterte geokjemiske data er viktig for prospekterings- og leteselskaper som gjerne er interesserte ... som blir sammenstilt med geokjemiske og geologiske data. Gjennom tolkning får forskerne fram et pålitelig bilde av berggrunnens ...
... toughbooken Schiellerup bærer på, ligger alle geologiske data som er relevante for området han ferdes i. Her plotter han inn alle nye ... stor mangel på viktige mineraler og metaller i verden. Nye data er viktige for prospekterings- og leteselskaper. Den geologiske ...
... Det nye datasettet bekreftet antakelser basert på data samlet inn i fjor høst, nemlig at det var store skred i nedre halvdel av ... gass, men vi vet ikke om det er aktivitet i dag. Data hentet inn ved hjelp av Topas over Vesterdjupet. Legg merke til de små ...
... beskriver metodene som er brukt, presenterer de innsamlede data og gir en tolkning av disse. Batymetriske data viser at det er spor etter skredaktivitet langs store deler av Botn. Dette ...
... fra Mandal til Sunnfjord ble kartlagt. Flyene samler inn data om jordmagnetiske felt og radioaktiv stråling, og har målesensorer ...
... i norske bergarter. Dette er gjort ved å gå gjennom data fra ca 90 borehull som er logget av NGU siden år 2000. Hensikten har ...
... 2009.037 on the basis if existing reports and geochemical data sets. The investigation targets were evolved Proterozoic TIB-type granites ...
... og tolket. Det er tatt hensyn til eksisterende geologiske data fra kartlegging i tolkningen av de geofysiske dataene. Hensikten med dette ... et ledd i å bygge opp kompetanse på tolking av denne type data. Målet med den oppfølgende undersøkelsen var å indikere og kartlegge ...
... vestlandskysten i fjor sommer har skaffet til veie en rekke data. Først og fremst er undersøkelsene gjort for å forstå dannelsen av ...
... å fremskaffe nye geofysiske, geokjemiske og geologiske data, slik at nasjonale og internasjonale bergverksbedrifter og leteselskaper ...
... siste års produksjon og salg av produkter. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 16. mai 2011. Statistikken ligger både på ...
... både matematiske modeller, laboratorieforsøk, seismiske data og geologiske funn. Eksperimentene skal bygges opp med sand og silikon i ...
... forskjellige områdene er basert på tolkning av seismiske data, mens sedimenttype er bestemt hovedsakelig ved hjelp av overflateprøver ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.