90 resultater
... 80 og 90 meter er mer vanlig. På denne måten får vi data som avslører om havbunnen er hard eller bløt, fast fjell eller ... På årets høsttokt har geologene samlet inn mye gode data fra havbunnen ved hjelp av Topas. På en lang transportetappe i hele 10 ...
... informasjonssystemer (GIS) kan laste ned og benytte NGUs data. I første omgang er data fra de nasjonale databasene for berggrunn, løsmasser, skred, grus og pukk ...
... En slik tredimensjonal visualisering krever enorme mengder data - og datakraft. Forsker Trond Torsvik ved Norges geologiske ... påpeker Trond Torsvik. Det er alle slags typer data som nå blir matet inn i dataprogrammene, bearbeidet og de nærmeste ... i bevegelse Platebevegelser gjennom tidene Data om jordens indre og jordskorpenes bevegelser skal samles i ett dataprogram ...
... siden. Foto: Ola Fredin som nå er utdatert. Med nye gode data kan geologiske ressurser, som for eksempel naturgrus og grunnvann, ... De gamle, utdaterte kartene skal forbedres. Med nye, gode data kan arealkonflikter avdekkes lettere og fylkets geologiske ressurser ...
... Vesterålen og Finnmark. Ny teknologi og høyoppløselige data fra MAREANO-programmet er satt sammen på nye måter, og serverer ...
... Werner, S.C. 0800-3416 Circum-Arctic geophysical data compilation 2009.010 An international effort to compile Circum-Arctic geophysical and bedrock data has been conducted by several national agencies (Russia, Sweden, Finland, ...
... for petroleum systems. In order to do so, a wealth of new data from Russia, from the Barents Sea and from the North Sea regarding glacier ... and sedimentation has been collected and analyzed. These data together with other relevant available data, provided input to the ...
... all tilgjengelig geofaglig viten og foreta ny innsamling av data i en tidlig fase. 2. videreutvikle metodikken ved forundersøkelser ved ... spesielt etter ved forundersøkelser langs tunneltraseen). Data og kart som presenteres i denne rapporten bør betraktes som indikative, ...
... 2010.035). Rapporten gir en oppsummering av eksisterende data og informasjon fra NGUs nasjonale databaser og fra andre relevante ... en nærmere kvalitetssikring av de rapporterte geologiske data for 6 av disse mulige lokaliteter basert på befaring i felt. Feltarbeid ...
... out in an area of 106,300 km2 in the Norwegian Barents Sea. Data processing comprised spike-removal and data editing, systematic corrections, and statistical and micro-levelling. ...
Hvite linjer viser flymagnetiske data innsamlet de siste 14 årene. Rød ramme viser området for ... områder. Disse er re-prosessert og sammenstilt med de nye data til et sammenhengende regionalt datasett (ca. 100.000 profil-km) over den ...
... The report summarizes the work flow from collected data, through processing and interpretation to final products ...
... Lillebukt alkaline complex together with older analytical data on REE in apatite from the associated carbonatite. Published REE data on apatite from Siilinjärvi are also presented for comparison. The ...
... NGU Info/faktaark: Petrophysical data NGU in RA-3 Aeromagnetic data Gravity data DRAGON Bedrock geology of Norway on the web ...
... BESTAS-10). De vil bli sammenstilt med frigitte magnetiske data i tilgrensende områder. Mørke blå profiler viser NGU-data mens grønne linjer viser data innsamlet av selskapet TGS. ...
... er en tjeneste under oppbygning fra NGU som presentere data og informasjon fra Nasjonal skreddatabase. Databasen er utviklet med ... I tillegg kommer langt flere mindre ulykker. Skrednett viser data om alle typer skred over hele landet på kart. Her vil du finne både ...
... over Barentshavet. Den magnetiske sensoren, som fanger data fra berggrunnen under havbunnen slepes 70 meter under flyet. Under ... på 230 meter over havoverflaten. Magnetiske data samlet med fly i Norge og omliggende havområder. Blå profiler viser data samlet inn av NGU og grønne profiler viser data fra TGS-NOPEC. ...
... Fluoride, Nitrates and Nitrites and Selenium. Moreover, the data demonstrate that a common European action level for Uranium in drinking ... thereby fostering the cooperation between EGS and EEA on data management”. OneGeology-Europe is the main EU contribution to ...
... prosjekt på sammenstilling av geologiske og geofysiske data fra norsk og russisk side i Barentshavet. Etter planen skal NGU i ... av et kartverk over Arktis, med sammenstillinger av data om geologi, geofysikk og mineralressurser. - Dette er kunnskap som er ...
... og tolket. Det er tatt hensyn til eksisterende geologiske data fra kartlegging i tolkningen av de geofysiske dataene. Hensikten med dette ... et ledd i å bygge opp kompentanse på tolking av denne dype data. Soner som er tolket til å være sprekkesoner eller forkastninger er ...
... og tolket. Det er tatt hensyn til eksisterende geologiske data fra kartlegging i tolkningen av de geofysiske dataene. Hensikten med dette ... et ledd i å bygge opp kompetanse på tolking av denne type data. Soner som er tolket til å være sprekkesoner eller forkastninger er ...
... livet i havet er fra Havforskningsinstituttet og geologiske data/bilder er fra Norges geologiske undersøkelse. Her finner du ...
... ble i år delt mellom Clemens Reimann for boka Statistical Data Analysis Explained. Applied Environmental Statistics with R. og Bernhard ... år tilbake i tid. Ved å kombinere paleomagnetiske data med modeller for hvordan plater beveger seg i forhold til hverandre, har ...
... av 2004 blir dette supplert av en nesten tilsvarende mengde data fra midt-norsk sokkel hentet inn av IKU, forteller Thorsnes. ... metadata - altså informasjon om hvor de seismiske data er blitt innsamlet, hvilket utstyr som er brukt, hvem som eier dataene og ...
... detaljerte og kvalitetsmessig sterke grunnlagsdata. Slike data er helt nødvendig for blant annet å påvise mineralressurser i ... geologene å se under løsmassene og ned i dypet. Geofysiske data sammenstilles med geologiske og geokjemiske data, og gjennom tolkning får ...
... gjennom flere år, med sammenstilling av gamle og nye data, og knytting av kontakter i inn- og utland, har vi nå fått en mye bedre ... Dag Ottesen så tidlig potensialet i denne typen data, og takket være sine gode samarbeidsevner har han lykkes med å få ...
... støttet av oljeselskapene Shell, BP og Statoil. - Data som blir produsert i laben kan for eksempel bidra til å forklare hvor mye ... Nordsjøen. Problemet er at det er svært vanskelig å tolke data fra sedimentære bergarter på havbunnen. - Vi undersøker bergarter ...
... i Europa. Det er et paradoks at man i dag kan laste ned data over Internett om landskapet på planeten Mars, som er mer enn 100 ganger ... MAREANO-prosjektet er tenkt gjennomført ved å samle inn data knyttet til fire hovedtema. Disse er: basiskartlegging av ...
... sammen fagkunnskap fra mange parter, og gjøre innsamlede data og kunnskap tilgjengelig i et brukerrettet nettsted, vil vi lettest nå ut ... utbredelse, og vi vil presentere oljeindustriens data som viser undersjøiske skred, forteller Thorsnes. MAREANO - marin ...
... undersøkelse (NGU) har både kompetanse, erfaring og data som er verdifulle i et slikt arbeid, sier Kari Sletten, som selv har ... - Uavhengig gjennomgang - Det finnes allerede gode data fra sjøbunnen i Hardangerfjorden. Det blir spennende og interessant å ...
... Hele 12.000 km² skal dekkes, og målet er å samle inn data om jordmagnetiske felt og radioaktiv stråling. Flymålingene er en ... ved NGU, Odleiv Olesen. Han forklarer at magnetiske data avspeiler strukturer og gangintrusjoner i berggrunnen og er til hjelp ved ...
... detaljerte og kvalitetsmessig sterke grunnlagsdata. Slike data er helt nødvendig for blant annet å påvise mineralressurser i ... geologene å se under løsmassene og ned i dypet. Geofysiske data sammenstilles med geokjemiske og geologiske data, som hentes ved ...
... UTbygning 2009.064 Tolkning av refraksjonsseismiske data samlet inn som en del av forundersøkelsene for samarbeidsprosjekt mellom ... Forbedrede Forundersøkelser for Tunneler, retolket data fra tre profiler med to andre teknikker. Metodene som er sammenlignet i ...
... for utvikling av havbruksnæringen.  To typer data Selve måleutstyret rager nærmere fire meter over havoverflaten hvor ... - Slik kan vi i en og samme operasjon få to typer data. Vi får dybdedata ned til 100 meter med høyoppløselige bilder av ...
... dette i tre dimensjoner, ved hjelp av enorme mengder data - og datakraft, sier han. Derfor er en rekke programvareingeniører og ... hav og land. Så kan hun legge inn sine egne detaljerte data fra et bestemt område og undersøke nøyaktig hva hun vil. ...
... for framtida, sier han. NGU har ansvar for å samle inn data om grunnvannsundersøkelser og borede grunnvannsbrønner. Etaten driver ... grunnvannet. - Vi mener det er behov for å samle inn data både om tilgjengelig mengde og kvalitet. Kartlegging av tilstanden er ...
... når de skal granske gamle og nye malmressurser. Alle data om geologi, geofysikk og geokjemi blir matet inn og koblet sammen med ... Vi har fått stor oppmerksomhet rundt initiativet og de data vi kan tilby, forteller Morten Often. Sammen med kollegene Bård ...
... områder for leting etter hydrokarboner. Fri flyt av data - Et nært samarbeid med Statoil betyr tilgang til gode data og dermed også en mulighet til å forbedre modellene for hvordan ...
... og zoisitt hos webmineral.com: http://webmineral.com/data/Zoisite.shtml Les mer om thulitt i GEO August 2007: ...
... Et av dem vil ta for seg gravimetriske og magnetiske data fra Norskehavet - et arbeid som delvis ble gjort i forbindelse med ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.