35 resultater
... is our intention that this compilation of geochemical data, can be used as a database for those who need an overview of the chemical ... Rift. A compilation of previously published geochemical data on the lower Cambro-Silurian sedimentary sequence, including the alum ...
... techniques within sediment budget studies - Modelling - Data management Fourth I.A.G. A.I.G. SDEIBUD Workshop, Kingston, Ontario, ... environments: scaling issues, new techniques, modelling and data management ...
... out in an area of 80,600 km2 in the Norwegian Barents Sea. Data processing comprised spike-removal and data editing, systematic corrections, statistical, and micro-levelling. ...
... the geology, the history of investigations and all previous data (now in digital form) on the distribution of P2O5 and apatite in the ...
... conductivity and borehole resistance in a well. The gained data serve as the basis for the dimensioning of larger ground-source heat-pump ... were performed in the geologically diverse Oslo region and data collected from TRTs that were carried out by other companies. The data is ...
... the geology, the history of investigations and all previous data (now in digital form) on the distribution of P2O5 and apatite in the ... and by several generations of mafic dykes. We have a data set of 280 bulk rock analyses. The bulk of the samples are from the ...
... (FFI) og Statens kartverk Sjøkartverket, data innsamlet på MAREANO-tokt, prøver innsamlet i regi av NGU og ... fra NGUs maringeologiske database. De geologiske data som presenteres her vil sammen med biologiske data danne grunnlag for naturtypekart basert på Naturtyper i Norge ...
... Mjølnir impact crater was discovered in seismic reflection data in the 1990's and the detailed structure is well established. The ... a newly available aeromagnetic survey (BAS-06) abd gravity data, and to forward model the potential field anomaly data if the area, in ...
... Rapporten dokumenterer datainnsamlingen, presenterer data og gir en vurdering av disse. Måledata viser i store trekk at det under ... på dypet (80 - 120 meter). Tolkningen av de geofysiske data baserer seg i det vesentlige på erfaring fra tilsvarende målinger i ...
... out downwards towards the ESE. This report is based on data provided by Store Norske Gull - a report by Makkonen (2007) and the results from six hoies drilled in 2008 -and on data from NGU's databases, as well as a limited amount of fieldwork. The ...
... i området. Mareano-programmet gjør alle sine data tilgjengelige på mareano.no Mareano gjør sine data fritt tilgjengelige: Her et fargerikt dyreliv på steinblokker på 80 ... og var Mareano har skaffet til veie store mengder data fra havbunnen i nord. Dette er levende Lophelia-koraller fra ...
... (NGU). Han har ansvar for å publisere innrapporterte data i Nasjonal grunnvannsdatabase. 50.000 brønner NGU er ... brønner og grunnvannsressurser, samt en del tilgjengelige data om grunnvannskjemi. - Målet med spørreundersøkelsen var å avdekke ...
... vi også hardheten på bunnen. Ved å sammenligne de målte data med videobilder og prøver fra bunnen, kan vi lage kart over bunnens ... Longva. Basiskart basert på målte og registrerte data som dybde, skråning, hardhet og kornstørrelse kan bearbeides videre ved ...
... i geologisk utforskning og tilrettelegging av geologiske data. Landet ønsker å knytte seg nærmere opp mot EU og Europa for øvrig. Et ... arbeidsmetoder, samt tilrettelegging av informasjon og data knyttet til gjeldende europeisk lov- og regelverk, sier Morten Smelror. ...
... er 230 meter over havoverflaten. De nye flymagnetiske data vil erstatte de målingene som samlet ble utført i 1969. Dagens målinger ... av magnetiske målinger med tidligere innsamlede data, slik som seismiske, gravimetriske og elektromagnetiske data, har vist seg ...
... Avtalen innbefatter samarbeidsprosjekter, samordning av data, internasjonalt samarbeid og kompetanseutvikling. NGU har inngått en ...
... that can be used for geohazard analysis. This includes data on frequency of events, run-out distances and dynamics of rock avalanches. ... fjords has been studied. Based on this dataset and seismic data, rock-avalanche deposits on the fjords bottom have been mapped. An ...
... issues. The database is a major step in accessing valuable data about the permafrost, Christiansen continues. She is leading of the IPY ... researchers now work on the analyses of the borehole data obtained during IPY and plan to publish a snapshot of the permafrost ...
... oppfyller det NGUs målsetninger om både å tilpasse data til det offentlige og å levere geologi for samfunnet, sier Raaness.   ...
... the Barents Sea, summarizing a vast amount of knowledge and data about this extensive Arctic region. The geology of the region, which ...
... i Barentshavet. Her summeres en stor mengde kunnskap og data om det vidstrakte Arktis. Geologien i området er rikt illustrert med ...
... sier Jörg Ebbing. Når forskerne tømmer utstyret for data og tolker resultatene, viser hastigheten og lengden på lydbølgene ... ble innsamlet i mai. I august-september blir MT-data målt i et profil fra Haugesund til Drammen. (Figur fra TopoScandiaDeeps ...
... gjøre jobben en gang til. Feilen har nemlig ført til at data fra skjemaene ikke er blitt registrert i våre systemer. Dermed har vi ...
... med allerede eksisterende geologiske og geokjemiske data ved NGU. - Gjennom nye, avanserte tolkingsmetoder får vi fram et mer ...
... daterte marine sedimentkjerner. Det er skrevet mye om data fra iskjerner fra innlandsisen på Grønland. Her er et par referanser: ...
... for ledningsevne i de 3 overvåkingskildene med lokale data for nedbør og snøsmelting fremkommer en entydig sammenheng, hvor alle ...
... kan kartlegges og eventuelt predikeres fra geofysiske data innsamlet ved hjelp av sonar (detaljbatymetri og bunnreflektivitet) og ...
... av størrelsesorden 0.3-0.9 l/s pr. m. Med bakgrunn i de data som er fremkommet gjennom georadarmålinger og boringer anbefales det at ...
... of ethane, propane or CO2. • High-resolution seismic data gave a detailed picture of depositional processes during postglacial ...
... The study does not attempt to interpret the element data collected in terms of geological history and genesis. The results of the ...
... undersøkelse (NGU) og Bergvesenet. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 8. mai 2009. Fakta Bergindustrien ...
... er å legge fram de dataene vi har fått fram så langt, data som tidligere kun er rapportert i form av notater. Granat i Nordland - ...
... Norwegian North Sea was carefully checked. The aim of this data screening was to find drillholes for which DST temperatures and a thorough ...
... vurdering av behov for kontinuerlig overvåking etter at nye data er innsamlet og analysert. Faren for fjellskred fra Nordnesfjellet i ...
... en forhøyning på havbunnen. Detaljerte batymetriske data innsamlet av MAREANO på kontinentalskråningen vest for Tromsøflaket ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.