49 resultater
... Kemerovo Oblast' (Russian Federation) in southern Siberia. Data have been obtained from groundwater (boreholes, wells), rivers, lakes and ... from abandoned mines and mine wastes. Hydrogeochemical data report: the sampling of selected locations in the Republic of Khakassia, ...
INNSAMLING: Magnetiske data blir samlet inn fra en Piper Chieftain. Den magnetiske sensoren slepes 70 ... for stor versjon. De flymagnetiske data som samles i sommer vil gi informasjon om strukturer i gneisunderlaget, ...
... vanskeligere å deformere. Varmeproduksjon - Nye data om ulike bergarters radiogene varmeproduksjon rokker ved tesen om at ... 300 millioner år siden, mener forsker Trond Slagstad. Nye data viser at temperaturen rundt granittene i jordskorpen kan ha økt med opp ...
... part of the island Andøya in Vesterålen, northern Norway. Data processing comprised spike removal and data editing, IGRF correction and diurnal variation correction as well as ...
... Vøring Basin to the Faroes Plateau in the Norway Basin. Data processing comprised spike-removal and data editing, systematic (IGRF and lag) corrections, statistical, differential ...
... beskriver en ny teknikk for å nivåbalansere geofysiske data der datagrunnlaget er uensartet og stammer fra ulike tidsrom, ... har, med lang erfaring fra arbeid med NGUs geofysiske data, løst et praktisk-vitenskapelig problem på en innovativ måte, fastslår ...
... Pukkdatabase (nettadresse: http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/Grus--og-pukkdatabasen---faktasok/ ): Hellvik Hegrestad ...
... har gått til utprøving og kvalitetssikring av InSAR-data. Dette har gitt svært gode resultater, og det er et godt samsvar mellom bevegelser fra InSAR-data og geologiske strukturer og sprekker som er kartlagt i felt. Dette ...
... 2005, forteller leder for sammenstillingen av geofysiske data, forsker Carmen Gaina ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). ... i Arktis. Det andre seminaret på cirkum-arktiske data blir arrangert i Trondheim 12. og 13. februar med deltakere fra Russland, ...
... Landhevingen - Når vi tømmer seismometrene for data og tolker resultatene, viser hastigheten og lengden på lydbølgene ... i landhevingen, sier Ebbing.  Økt erosjon De nye data blir tolket sammen med andre geofysiske data som tyngdefelt, magnetfelt og ...
... 6.000 square kilometres. The grey areas show where detailed data on depths can be found. Click to enlarge the image. “In general, you ... marked by recessions and hills on the seabed. The geological data indicates that moving glaciers, probably during the last ice age 20-30.000 ...
... på en rekke kilder og undersøkelser, derav historiske data for området. Norges geologiske undersøkelse har sammen med en ... kilder for grunnforurensning i Oslo ut fra historiske data fram til 1941. 939 potensielt forurensende virksomheter er kartlagt. Dette ...
... characteristics of garnet within it, including quantitative data on the chemical composition of the garnet, the amounts of garnet present ... are generally regarded as low, although precise quantitative data is not available. In general, the amount of inclusions increases with ...
... resource developed by DuPont. Evaluation of the analytical data from the DuPont-project confirms that the core analyses carried out by the X-Met portableXRF are semi-quantitative. Adjusted X-Met data based on comparison with reference XRF analyses, give a correct overall ...
... som minimumsverdi. Tomografisk inversjon av de samme data antyder at tykkelsen kan være opp mot 150 meter. Både resistivitetsdata og refraksjonsseismiske data indikerer at det oppsprukne fjellpartiet dagnært er drenert. Uvanlig ...
... nett Underveis på årets tokt skal det samles inn nok data og kunnskap om havbunnen til å lage flatedekkende kart over marine ... vil i neste omgang bli publisert på www.mareano.no , der data og ferdige kart blir fritt tilgjengelig for innsyn og nedlasting. ...
... til april 2008 er 330 000 - 340 000 m3, basert på NGUs egne data innsamlet under kartlegging i 2004 og 2008. Dataene kan ikke benyttes ... av grus/sand har tettet for prøvetakingsrøret. Fra NGUs data er det derfor ikke mulig å regne ut hvor mange tonn som er deponert og ...
... mineralressurser stopper samfunnet / Tyngde og magnetiske data viser sporene av gamle strukturer på norsk sokkel / Dypforvitring - ...
... av mantelen for millioner av år siden. Nitid tolkning av data gjør forskerne i stand til å beregne oppbyggingen og den dynamiske ... - I flere havområder mangler vi fortsatt moderne magnetiske data. Tolkningene blir av den grunn gjerne spekulative og kontroversielle, sier ...
... margin. A compilation of c. 4000 new and old geochemical data is used to produce the first map of radiogenic heat production in bedrock, ... Oslo Region and Nordland respectively. New geochronological data from basement samples from the North Sea and Norwegian Sea show that the ...
... petroleumsressurser, hele tiden vært interesserte i slike data. Det var også slik det hele startet, for 25 år siden: 70.500 ... løsmasseforekomster kan også bestemmes ved hjelp av slike data. Lettest og tyngst Laveste tyngde (9.81435198 m/s²) er observert ...
... 000 - 340 000 km3) utelukkende baserer seg på NGUs egne data innsamlet under kartlegging i 2004 og 2008. NGU har ikke hatt tilgang til ... som nå er brukt til å undersøke sjøbunnen, gir to typer data: - Tiden som signalene bruker gir oss en nøyaktig dybde, mens ...
... går vi ut fra gjennomsnittlig luftttemperatur (data fra meterologiski institt) og korrigerer (plusser på 1-2 C ) ut fra ...
... Så vel de deltakende institusjonene som brukerne av MAREANO-data var tilstede, og responsen etter to års aktivitet synes å være god. ...
... Med utgangspunkt i denne kartleggingen og data fra andre hold, har NGU satt sammen et nytt regionalt berggrunnskart i ...
... the gravity and magnetic fields. Numerous independent data were used to diminish the nonuniqueness of the method. The resulting model ...
Sammenstilling av magnetiske data fra kontinentalsokkelen. De blå rammene viser de senere års ... Kangerlussuaq-intrusjonen, fra resten av Grønland. Da nye data ble samlet inn langs Jan Mayen-bruddsonen i 2005, ble det klart at ...
... Ved hjelp av avanserte terrengmodeller og analyser av data fra nord til sør, har fagmiljøet i Norge gått sammen om å lage det som ...
... Store områder kartlegges Det er innhentet store mengder data under forskningstoktene på Tromsøflaket. De første digitale ...
... de dypeste delene av skorpen under fjellkjedene våre. Nye data kan hjelpe oss til å beregne sammenhengen mellom skorpetykkelse, ...
... framstilt en rekke kart basert på geologiske og geofysiske data fra norsk og russisk side i Barentshavet, samt Karahavet og det nordlige ... arbeidet, som omfatter kart over berggrunn og geofysiske data (tyngdeanomalier og magnetiske anomalier). Kontaktperson : Avd. ...
... hørt tilbakemeldingene og forventningene fra brukerne av data fra kyst- og havområdene. - Mange har store forventninger til oss. ...
... fikk vi kartlagt rundt 1000 kvadratkilometer og produsert data av høy kvalitet. I programmet inngikk også testing av metodikk og ulike ...
... en langt mer vanlig metode. NGU har svært gode seismiske data både fra Trondheimsfjorden og Trondheim Havn. Den nye metoden er hentet ...
... Vesterålen og Lofoten. Det er innhentet store mengder data, og de første digitale tolkningene, fra Tromsøflaket, var klare i januar ...
... zone with great earthquake activity. The earthquake data are gathered and analyzed by NORSAR. Click to enlarge the image. ...
... sampled for geochemical analyses and new heat-production data will become available very soon. Preliminary results from the very first ...
... ved vannverket, ved etablering av en tredje skråbrønn. Data fra testpumpingen dokumenterer at vanngjennomgangen i sand/grusmassene i ...
... of Europe) project aims at providing harmonized geochemical data of arable land and land under permanent grass cover at the continental, ...
... Mer arbeid med dataene, blant annet sammenholdt med data fra tidligere prospekteringsaktivitet i området, er nødvendig for å ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.