18 resultater
... av en ny metode for nivåjustering av VLF-EM aerogeofysiske data. Rapporten er en del av NGU-prosjekt 2828.00; "Utvikling av metoder for nivåjustering av flymagnetiske data". Rapporten gir en generell beskrivelse av VLF-EM nivåjustering av VLF-EM ...
... provide geophysical information for mineral exploraion. Data acquisition and processing - Helicopter Geophysical Survey, Espedalen, ...
... Utvikling av metoder for nivåjustering av flymagnetiske data. 2005.014 The airborne gamma-ray spectrometric method is primarily ... gamma-ray spectrometers can record at least 256 channels of data in the energy range 0-3 MeV. After applying concentional processing, ...
... av fjord- og dalfyllinger 2005.029 Geologiske data fra dalføret ved Gaupne i Sogn og Fjordane samt fra deler av ... av ArcGis modulet 3D Analyst og ArcScene. De bearbeidede data inkluderer kvartærgeologiske kart, seismiske data, georadardata samt bordata. Som grunnlag for 3Dmodellene er ...
... Oasis Montaj program and can operate on angy geo-referenced data stored in a Geosoft database file. The rotation program is distributed ... do not accept responsibility for any loss or corruption of data that might occur through use of the software. A software tool to rotate ...
... er det blitt mulig effektivt å kunne innsamle geologiske data over store strekninger langs strandsonen med informasjon om både batymetri og bunntyper. Data kan sammen med topografiske, geologiske og geotekniske data fra land, samt ...
... the need for ground truthing. NGU had aquired single beem data, evaluated software for multibeam echo sounder classification, and ... samples and sediment maps for calibration of results. Field data have been aquired from the Sula Reef, the Røst Reef Complex, from the ...
... able to guide surveying in accordance with meaningful data values and immediately report these values to decision-making authorities. ... lead to more efficient surveying. Real-time processing of data means that the results of a sruvey can be delivered to decision-makers ...
... Hammaren og samlet inn på høyoppløselige batymetriske data. Målet med undersøkelsen var å kartlegge elvebunnet med spesiell fokus ... er kartlagt og karakterisert. Basert på de innsamlete data er det foreslått en prioritering for videre undersøkelser og ...
... P1 og P2. Delprosjekt P1 har gått ut på å sammenstille data fra NGUs pukkdatabase, mens delprosjekt P2 har vært et rent ... en hovedoppgave ved NTNU i 2003. I tillegg er nye oppdaterte data fra NGUs Pukkdatabase blitt bearbeidet statistisk for å kunne bedømme de ...
... typer, såkalte LCT-pegmatitter. Publiserte data og manglende opptreden av tidsmessige relaterte granitter indikerer at ...
... og vann. NGUs oppgave var å sammenstille eksisterende data til et dynamisk dataformat, foreta supplerende kartlegging, videreutvikle ...
... krever imidlertid risikovillig kapital, og de få data presentert i denne rapport antyder at dyptliggende grunnvann- og ...
... for å verifisere tolkinga av havbotnen. Basert på innsamla data, er det laga ei tolking over sedimenta på botnen. Generelt er i botnen i ...
... over de steder der det pågår aktiv erosjon. De geologiske data danner et grunnlag for videre geotekniske undersøkelser, ...
... groundwater content of 7 toxic heavy metals with background data from the Nellim station in Finland shows that all elements are below or ...
... do not accept responsibility for any loss or corruption of data that might occur through use of the software. A software tool to rotate ...
... a tool for ICZPM has beeb tested and evaluated. Based on data collected in an earlier project (HASUT) and from local sources, ten ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.