17 resultater
... Lundin, Erik 0800-3416 2003.089 Aeromagnetic data from the Røst Basin (RAS-03) were acquired in 2003 and compiled with neighbouring data-sets. The new Ra 3 compilation (Røst Aeromagnetics 2003 consisting of ...
... km2 over the Røst Basin offshore Lofoten, Northern Norway. Data processing comprised spike removal and data editing, IGRF correction, loop closure levelling and floating differential ...
... and current times, there will be increasing demands for data and information at global scales to ensure various aspects of "level ... are collaboratively developed so that expensively acquired data are compatible and can be integrated into global-scale studies. More than ...
... three-phase glacial erosion model is supported by data on climate change over the period, by modelled change in topography, and by glacial geological data, especially from the Barents Sea. The approach and data also show that ...
... og kunnskap NGU har, uten ytterligere innsamling av data i felt. Berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og mineralressurser i den ...
... høydedata gir et viktig supplement til andre typer data og kan brukes direkte sammen med andre digitale datasett (flybilder, ... fly-og helikoptermålinger). Sammenlignet med andre typer data gir bruk av detaljerte, digitalke terrengmodeller en rekke fordeler. Det ...
... kan ekstraheres fra digitale høydedata. Geofysiske data målt fra fly eller helikopter vil kunne gi viktige bidrag i en tidlig ... og sprekkesoner tolkes frem. Det foreligger nye digitale data for de sentrale delene av Østlandet, men mer sparsomt i landet forøvrig. ...
... detailed sampling is neccessary if representative chemical data is desirable for a larger area of the deposit. Chemical and ...
... med fleirstråleekkolodd. Basert på innsamla data er det laga ei tolking over sedimenta på botnet utanfor Utvorda og rundt ...
... bathymetry and relatively lowresolution shalloww seismic data, but the age of these mass movements has sofar been unknown.A modified ...
... ikke bare av feltdata fra oppdragsperioden, men av data samlet gjennom flere års kartlegging av hele regionen av larvikitt mellom ...
... ved to av områdene var for stort til å gi pålitelige data. Dette skyldes generelt lav resistivitet i ebrgartene, mye kulturell støy ...
... kapasitet, kvalitet og temperatur av grunnvannet over tid. Data fra prøvepumpingen vil gi grunnlag for endelig utforming og ...
... of the Supreme Council of Antiquites. In addition to these data, the project revealed a lot of nwe and interesting information about ...
... over de steder der det pågår aktiverosjon. De geologiske data danner et grunnlag for videre geotekniskeundersøkelser, ...
... the porphyritic granodiorites. At the moment, virtually no data exist to document the assumed better mechanical property of the ...
I samarbeid med Rogaland fylkeskommune har NGU i 2002 utført geologiske undersøkelser i Rogaland som tredje år i et 6-årig program. I den vestlige delen av Egersundfeltet opptrer en anortositt med et sterkt blått fargespill, som har et stort internasjonalt markedspotensiale som naturstein. Kartleggingen har som siktemål å kartlegge alle disse forekomstene innenfor et kjerneområde mellom Hellvik og Ogna.
Fant ingen ansatte som matchet søket.